top of page

Strokovni izpit za strokovne sodelavce

 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk; v nadaljevanju: ZSV) kot javno pooblastilo izvaja nalogo določanja pogojev in načina opravljanja strokovnega izpita in izvajanje preverjanja znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva. Zbornica je za izvajanje navedene naloge sprejela Pravilnik o strokovnem izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva (v nadaljevanju: Pravilnik), z dne 22. 3. 2022.

 

 

POGOJI ZA PRIJAVO

 

Skladno z 2. členom Pravilnika strokovni izpit za strokovne sodelavce opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe in imajo opravljeno pripravništvo ali delovne izkušnje na področju socialnega varstva, kot določa 70. člen ZSV.

 

Kandidati iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe, če imajo pridobljeno izobrazbo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij uvrščena na raven 6, 7 in 8 s področja po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja:

  • osnovnih in splošnih izobraževalnih aktivnosti;

  • umetnosti in humanistike;

  • družbenih ved, novinarstva in informacijske znanosti;

  • poslovnih in upravnih ved, prava;

  • zdravstva in socialne varnosti;

  • varnosti države, ljudi in premoženja.

 

Kandidati izpolnjujejo pogoj glede opravljenega pripravništva, če so opravili pripravništvo na področju socialnega varstva. Za izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj se upoštevajo delovne izkušnje, ki se nanašajo na izvajanje socialnovarstvene dejavnosti ter so opravljene glede na raven izobrazbe kandidatov.

 

Kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in so v celoti opravili strokovni izpit na primerljivem področju zdravstva, ter v institucionalnem varstvu izvajajo zdravstveno in socialno varstvo, pristopijo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu. Šteje se tudi, da je kandidat opravil strokovni izpit na primerljivem področju zdravstva, če je zaključil študijski program skladno s petim odstavkom 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti.

 

Kandidati, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in so v celoti opravili strokovni izpit na primerljivem področju šolstva ter v institucionalnem varstvu izvajajo usposabljanje po posebnih predpisih za področje šolstva, oskrbo in vodenje, pristopijo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu.

 

 

PRIJAVA K STROKOVNEMU IZPITU ZA STROKOVNE SODELAVCE

 

Prijava se opravi s prijavnico k strokovnemu izpitu za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva, z izjavo kandidata ZVOP-1 (Obr. SISS-01). K prijavnici je potrebno priložiti:

  • dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu ali dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah v obsegu najmanj 9 mesecev (predstavitev delovnih izkušenj na 2-5 straneh, izjava delodajalca/-ev s področja socialnega varstva o obsegu in vsebini dela),

  • upravno ali notarsko overjena fotokopija dokazila o strokovni izobrazbi,

  • za dopolnilni strokovni izpit še upravno ali notarsko overjena fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu na področju zdravstva ali šolstva,

  • izjava kandidata (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1).

 

 

POTEK STROKOVNEGA IZPITA ZA STROKOVNE SODELAVCE

 

Strokovni izpit za strokovne sodelavce bo potekal po Planu strokovnih izpitov za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva za leto 2024.

 

Plan strokovnega izpita bo prilagojen številu prispelih prijav kandidatov, ki morajo imeti, skladno s Pravilnikom o spremembah Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Uradni list RS, št. 78/22), opravljen strokovni izpit za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva do 30. aprila 2024, da lahko s 1. julijem 2024 napredujejo v naziv.

 

Pisni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce zajema izdelavo pisne naloge v esejski obliki. Kandidati imajo za pripravo pisne naloge na voljo 2 pedagoški uri. Pri pisnem delu strokovnega izpita za strokovne sodelavce lahko kandidat uporablja zgolj nepopisan Zakon o socialnem varstvu. Pisno nalogo oceni izpitna komisija na dan ustnega dela strokovnega izpita. Kandidat lahko pristopi k ustnem delu, če je pisni del opravil uspešno.

 

Ustni del strokovnega izpita za strokovne sodelavce poteka pred tričlansko izpitno komisijo. Ustno izpraševanje traja največ 45 minut, kar vključuje pripravo vprašanj, postavljanje vprašanj, pisanje zapisnika o poteku strokovnega izpita za strokovne sodelavce in seznanitev kandidata z rezultatom izpita. Kandidatu se postavi 6 vprašanj s podvprašanji. Kandidat, ki je bil neuspešen samo na ustnem delu strokovnega izpita za strokovne sodelavce, ponavlja samo ustni del. Kandidat mora ponavljanje ustnega dela strokovnega izpita za strokovne sodelavce opraviti v roku šestih mesecev od vročitve obvestila o neuspešnem opravljenem ustnem delu strokovnega izpita za strokovne sodelavce, sicer mora ponovno pristopiti k strokovnemu izpitu za strokovne sodelavce v celoti.

 

 

STROKOVNE VSEBINE ZA STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE SODELAVCE

 

Od kandidatov, ki pristopajo k strokovnemu izpitu za strokovne sodelavce, se zahteva poznavanje strokovnih vsebin po virih, ki so navedeni v Programu strokovnega izpita za strokovne sodelavce, s pravnimi in drugimi viri (november 2023). Vsebine in viri, ki niso navedeni v programu, se ne zahtevajo pri strokovnem izpitu za strokovne sodelavce.

 

Od kandidatov, ki so v celoti opravili strokovni izpit na primerljivem področju zdravstva oz. šolstva in pristopajo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu za strokovne sodelavce, se zahteva poznavanje strokovnih vsebin po virih, ki so navedeni v Programu dopolnilnega strokovnega izpita za strokovne sodelavce – za področje zdravstva, s pravnimi in drugimi viri (november 2023) oz. v Programu dopolnilnega strokovnega izpita za strokovne sodelavce – za področje šolstva, s pravnimi in drugimi viri (november 2023). Vsebine in viri, ki niso navedeni v programu, se ne zahtevajo pri dopolnilnem strokovnem izpitu za strokovne sodelavce.

 

​Strokovna služba zbornice tekoče revidira program glede na zakonodajne spremembe.

 

Glede iskanja pravnih virov je priporočljiva uporaba spletne strani www.pisrs.si (Pravno informacijski sistem RS), kjer so dostopni ustrezni zakonski in podzakonski viri.

Glede postopkov na centru za socialno delo je priporočljiv vir: Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo.

 

 

PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT ZA STROKOVNE SODELAVCE S PODROČJA SOCIALNEGA VARSTVA

 

Kandidati so o vsebinah iz programa strokovnega izpita za strokovne sodelavce, katera znanja morajo osvojiti, natančneje seznanjeni tudi na seminarju Priprava na strokovni izpit za strokovne sodelavce s področja socialnega varstva, ki ga organizira zbornica v okviru Izobraževalnega centra (glej objavo Priprava na strokovni izpit za strokovne sodelavce_februar 2023).

CENA STROKOVNEGA IZPITA ZA STROKOVNE SODELAVCE

 

Cena strokovnega izpita za strokovne sodelavce (tudi dopolnilnega) je 225,00 EUR z vključenim 22 % DDV. V primeru popravljanja ustnega dela, je cena 125,00 EUR z vključenim 22 % DDV.

 

Kontaktna oseba:

 

Eva KRIŽNAR, dipl. soc. geront. (VS)

eva.kriznar@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 15

fax. +386 (0)1 292 73 11

bottom of page