top of page

Kako pripraviti in voditi postopek javnega naročanja

KDAJ?

četrtek, 22. februar 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Naročniki se prepogosto znajdejo v težkem položaju v različnih fazah postopka javnega naročanja, zaradi česar prihaja do napak pri izbiri postopka, pri oblikovanju razpisne dokumentacije, pri pregledovanju in ocenjevanju ponudb, pri odločitvi o oddaji javnega naročila in pri pred revizijskem postopku.  Program izobraževanja je pripravljen tako, da bo lahko vsak udeleženec po zaključenem izobraževanju sposoben samostojno izvesti ustrezen postopek javnega naročanja. Namen izobraževanja je predstavitev pravnih podlag na področju javnega naročanja in primerov iz prakse s ciljem, da lahko udeleženci na podlagi pridobljenega znanja samostojno izvajajo postopke oddaje evidenčnih in javnih naročil. V okviru izobraževanja bodo predstavljena vsa osnovna načela Zakona o javnem naročanju ter vse vrste postopkov s primeri. Zakon o javnem naročanju ter Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in Priloga XVII Direktive 2014/25/EU so vnesle v slovenski pravni red posebnosti na socialnem področju, zato je v okviru izobraževanja poseben poudarek namenjen naročilom na socialnemu področju. Vsi člani Socialne zbornice Slovenije, ki se bodo udeležili izobraževanja bodo tako imeli možnost seznanitve z novostmi na socialnem področju v okviru javnih naročil, s čimer bodo lahko v bodoče pripravljali kakovostnejšo dokumentacijo, ki bo vsebovala vse pomembne elemente na socialnem področju. Prikazane bodo tudi ključne težave naročnikov pri pripravi različnih javnih naročil, s poudarkom na pripravi ustrezne ocenjene vrednosti, pripravi kvalitetne razpisne dokumentacije, pregledu in ocenjevanju ponudb ter odločitvi o oddaji javnega naročila. Predstavljena bo tudi obstoječa ureditev na področju pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, predstavitev predlogov sprememb zakona in kako se bodo spremembe na predmetnem področju odrazile v praksi, s čimer bo dosežen ključni cilj izobraževanja glede seznanitve udeležencev s prihajajočo novelacijo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Na podlagi navedenega se bodo lahko predstavniki naročnikov ustrezno pripravili na prihajajočo novo ureditev pravnega varstva v postopkih javnega naročanja.

Predavatelja

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav., je bila predsednica Državne revizijske komisije. Po odstopu je začela pot svetovalke na področju javnega naročanja in pripravi projektov za črpanje evropskih sredstev. V zadnjem času se ukvarja predvsem z evropskimi projekti, s sistemi predpristopne pomoči na območju Balkana in tudi javnim z naročanjem v RS. Posveča se tudi predavanjem, izobraževanjem in delavnicam, na katerih skuša približati pravila javnega naročanja uporabnikom – tako naročnikom kot ponudnikom; Dean Starc, mag. poslovnih ved je strokovnjak s področja javnega naročanja. S strani Uradnega lista RS je prejel certifikat o pridobitvi dodatne kvalifikacije – strokovnjak za oddajo javnih naročil v RS. Deluje kot samostojni svetovalec v postopkih javnega naročanja. 

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 20. februarja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki oz. po pošti. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page