top of page

Odnosi, komunikacija in dileme pri izvajanju oskrbe na domu

KDAJ?

četrtek, 22. september 2016,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Izvajalci storitve pomoč družini na domu se srečujejo z različnimi strokovnimi nalogami, pogosto prepletenimi s potrebami, željami, stiskami in dilemami uporabnikov, na drugi strani pa z različnimi zmožnostmi okolja in izvajalcev. Na odnosni ravni med uporabnikom in izvajalcem v procesih pomoči je izrednega pomena zavedanje moči jezika, zato seminar nudi učenje veščin komuniciranja, ki upošteva razumevanje resnice uporabnika in njihovih svojcev z vsebinskimi in odnosnimi sporočili, kot tudi razumevanje dotika kot izjemno pomembne oblike komunikacije. Izhajajoč iz razumevanja uporabniške perspektive in sodelovanja z uporabniki na način, da se krepi njihova moč, avtonomija, možnost izbire in odločanja, je odločilnega pomena, kako voditi razgovor, v katerem lahko uporabnik na učinkovit način soustvarja želen izid in samoorganizira želene vzorce (spremembe), v skladu z možnostmi kot tudi z omejitvami izvajalca.

 

Na seminarju bomo poglabljali znanja in spretnosti za uporabo metod, tehnik in postopkov strokovnega razgovora z različnimi udeleženci uporabniškega sistema. Skozi izkustveno učenje bo poudarek na učenju delovnega odnosa, usmerjenega v delovno sedanjost, na vzpostavitvi sodelovanja s pripovedovanjem zgodb s ciljem nove soavtorizirane zgodbe, ki vsebuje nove rešitve. Dotaknili se bomo vprašanja, kako je v interakciji pomoči pomemben razvoj emocionalne in kognitivne vezi in kako z raziskovanjem virov moči ter načrti majhnih in možnih korakov prispevati k učinkovitosti in uspešnosti sodelovanja. Pri zagotavljanju pomoči na domu je za izvajalce izjemno pomembno zavedanje emocionalnih sprememb, ki se dogajajo pri uporabniku pomoči in njihovih svojcih zaradi novih življenjskih situacij, v katerih izkušajo nemoč in zaradi posledične brezizhodnosti, nakopičenosti jeze ali otopelosti izberejo destruktivno vedenje, kar lahko postane velika ovira za nudenje pomoči. Zavedajoč se navedenih dejstev, seminar ponuja odgovore, kako lahko skozi delovni odnos z učinkovito komunikacijo presežemo ovire do želenih izidov.

Predavateljici

  • mag. Simona Žnidarec Demšar, univ. dipl. soc. del., vodja Centra za pomoč na domu – Dom ob Savinji Celje in

  • Carmen Rajer, mag. soc., predsednica Sekcije za socialno oskrbo na domu v okviru Socialne zbornice Slovenije, vodja pomoči na domu na CSD Krško

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 20. septembra 2016. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije, ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam svojo odločitev sporočite vsaj dva dni pred seminarjem.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page