top of page

Pisanje strokovnih poročil in mnenj po uveljavitvi družinskega zakonika

KDAJ?

Četrtek, 5. april 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Center za socialno delo ima pomembno vlogo pri razreševanju starševskih sporov, razmerjih med starši in otroki, skrbi za zaščito koristi mladoletnih otrok in drugih oseb, ki ne zmorejo skrbeti za svoje pravice in koristi. Naloge so mnogotere. Ena od pomembnih nalog je izdelava strokovnega poročila z mnenjem za postopke na sodiščih.

Vloga CSD pri podajanju mnenja se opredeli kot neke vrste pomožni raziskovalni organ, ki zbira podatke o osebnih in družinskih razmerah otrok in njihovih staršev, pa tudi kot organ s posebnim procesnim položajem, ki je blizu izvedenske usposobljenosti, katerih sodišče praviloma nima in daje mnenje o okoliščinah, ki so pomembne za odločanje. Sodišče ocenjuje mnenje centra v kontekstu ostalih dejstev, za katere izve v dokaznem postopku, se pravi, da ni vezano na podano mnenje centra. Kljub teži in pomembnosti poročil z mnenjem, pa zakonodajalec ni predpisal vsebine in oblike poročil. Dosedanja praksa kaže, da so si ta poročila pogosto med seboj zelo različna tako v strukturi, vsebini, obsegu, kot tudi v kvaliteti. Pri sestavljanju raznih strokovnih poročil je pomembno ohranjati identiteto posameznih strokovnih profilov in se pri delu po načelu multidisciplinarnega dela medsebojno usklajevati ter dopolnjevati. Pomembno je vedeti, katere vsebinske vidike zajema posamezna stroka (socialno delo, psihologija, pedagogika in druge) in kakšno metodologijo vsaka od njih uporablja. Zaradi tega bi morali vsi strokovni profili poznati medsebojne razlike.

 

Na seminarju bo pozornost usmerjena v vlogo CSD in strokovnega delavca pri izdelavi poročila z mnenjem, smernicam za izdelavo, vsebini ter podrobno strukturi poročila. V dopoldanskem delu bodo predstavljene specifike izdelave socialno-delavskega poročila in mnenja ter primeri, v popoldanskem delu pa specifike psihološkega poročila in mnenja ter primeri, poleg tega pa tudi etična načela, ki jih mora pri pisanju poročil upoštevati vsak sestavljavec ne glede na strokovni profil.

 

Seminar je namenjen zaposlenim na centrih za socialno delo, varstveno delovnih centrih, posebnih socialno varstvenih zavodih in zavodih za usposabljanje, delo in varstvo.

Predavateljice

Anita Bregar (CSD Jesenice), Irena Velič (CSD Ljubljana-Šiška), mag. Metoda Maj (CSD Litija)

PROGRAM
PREDAVATELJICI
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 3. aprila 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

LOKACIJA
bottom of page