top of page
PREDAVATELJICI

 Storitve po ZSV - pravica   uporabnikov 

KDAJ?

Četrtek, 24. maj 2018

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Socialno delo ni delo za ljudi, torej ni socialno delo, kadar Center za socialno delo (CSD) sam odloči, kaj je dobro za ljudi, ki se obrnejo na CSD po pomoč. Socialno delo je delo z ljudmi, iskanje rešitev za stiske ljudi skupaj z njimi, načinov za lajšanje reševanja njihovih lastnih problemov in načinov za usposobitev ljudi v stiski, da bodo znali in zmogli probleme reševati sami. »Pravo« socialno delo na CSD v skladu z zakonom so torej predvsem storitve, ki pa se v praksi dela CSD pogosteje izvajajo kot metoda dela pri izvrševanju drugih javnih pooblastil in nalog. Najpogosteje izvajana storitev je prva socialna pomoč (PSP), vendar to še pogosteje sploh ni storitev PSP kot jo opredeljujeta zakon in pravilnik.

3. člen ZSV določa, da pravice iz socialnega varstva po tem zakonu obsegajo storitve (in ukrepe), namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva. 4. člen ZSV pa, da se pravice do storitev uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon. ZSV v 90. členu določa, da se postopek za uveljavljanje storitev po zakonu začne na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali pa ga po uradni dolžnosti začne CSD, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi storitev po tem zakonu.

Dopoldanski del seminarja bo namenjen predstavitvi nalog in pristojnosti CSD pri nudenju storitev, tudi v postopkih po uradni dolžnosti, popoldanski del seminarja pa delavnicam in skupnemu iskanju možnih odgovorov na konkretne primere iz prakse dela udeležencev seminarja.

Predavateljica

Stanka TUTTA, univ. dipl. sociologinja

PROGRAM
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 22. maja 2018. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Špela BATIS, univ. dipl. soc. del. 

Izobraževalni center

tel.: 01 292 73 17

e-pošta: ic@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

LOKACIJA

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

bottom of page