Verifikacija socialno varstvenih programov

Socialna zbornica Slovenije na podlagi tretjega odstavka 18.s člena in osme alineje četrtega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu vodi postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki so se že najmanj tri leta izvajali kot razvojni programi in so strokovno verificirani po postopku, ki ga sprejme socialna zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 -2020 natančneje opredeljuje socialno varstvene programe, ki vzpostavljajo mrežo javnih socialnovarstvenih programov.

 

 

KAJ JE STROKOVNA VERIFIKACIJA?

Strokovna verifikacija je postopek strokovne ocene, po katerem se ugotavlja in potrjuje ali se posamezni program izvaja kot socialnovarstveni program opredeljen v mreži javnih socialno varstvenih programov iz resolucije. Strokovna verifikacija je v primerjavi s postopkom izdelave strokovnega mnenja zbornice bistveno zahtevnejši in kompleksni postopek, s katerim se potrdi sposobnost opravljanja določenega socialnovarstvenega programa za daljše časovno obdobje oziroma se mu omogoči vstop v javno mrežo socialnovarstvenih programov.

 

 

VLOGA IN DOKUMENTACIJA

 

Vloga za začetek postopka strokovne verifikacije mora vsebovati obrazloženo, utemeljeno in jasno podano zahtevo, ki ji mora biti priložena verifikacijska dokumentacija. Verifikacijska dokumentacija je popolna, če vsebuje splošne in posebne priloge. 

 

Splošne priloge:

  • splošni podatki izvajalca programa (Obr. VE-01),

  • podatki o strokovnih nosilcih programa in dokazila o njihovi zaposlenosti (Obr. VE-02),

  • dokazila o prostorskih možnostih izvajanja programa (Obr. VE-03),

  • podatki o programu z vsemi elementi, ki so potrebni za presojo ustreznosti in so predmet strokovnega ocenjevanja (Obr. VE-04).

 

Posebne priloge:

  • iz posebnih prilog so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet verifikacijskega ocenjevanja.

 

Verifikacijsko dokumentacijo je potrebno oddati na naslov zbornice po pošti ali osebno v tajništvu zbornice. Pisemska ovojnica verifikacijske dokumentacije mora biti mora biti opremljena z označbo pošiljatelja ter s pripisom: »Za postopek strokovne verifikacije« .

POSTOPEK IZVEDBE

 

Pravilnik o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva in Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva, je natančneje določen postopek vlaganja zahteve, izpolnjevanje pogojev in celoten potek strokovne verifikacije.

VERIFIKACIJSKO POROČILO, POTRDILO IN LISTINA

 

Po končanem postopku strokovne verifikacije se izdela verifikacijsko poročilo, ki je lahko pozitivno ali negativno ocenjeno. Pozitivno verifikacijsko poročilo je podlaga za izdajo verifikacijske listine, ki se predlagatelju izda v roku 30 dni po končanem postopku. V izjemnih primerih, o katerih odloča Socialna zbornica Slovenije, lahko le-ta tudi pred navedenim rokom, izključno na podlagi pozitivnega verifikacijskega poročila, izda začasno potrdilo, ki nadomešča originalno verifikacijsko listino.

CENA

 

Skladno s 15. členom Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva  stroške postopka strokovnih verifikacij krije predlagatelj sam.

 

 

PRAVILNIK IN POTREBNI OBRAZCI

I. SPLOŠNE PRILOGE

II. POSEBNE PRILOGE

Kontaktna oseba:

 

Helena KOCJANČIČ, univ. dipl. soc.

helena.kocjancic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 22

fax. +386 (0)1 292 73 11

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2018 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                                Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov     |