Verifikacija socialnovarstvenih programov

Socialna zbornica Slovenije na podlagi tretjega odstavka 18.s člena in osme alineje četrtega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu vodi postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki so se že najmanj tri leta izvajali kot razvojni programi in so strokovno verificirani po postopku, ki ga sprejme socialna zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za socialno varstvo. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 -2020 natančneje opredeljuje socialnovarstvene programe, ki vzpostavljajo mrežo javnih socialnovarstvenih programov. 

 

 

KAJ JE STROKOVNA VERIFIKACIJA?

Strokovna verifikacija je postopek strokovnega ocenjevanja, s katerim se skladno z določili pravilnika in metodologijo ugotavlja in potrjuje strokovnost programa po zahtevanih kriterijih za javno socialnovarstvene programe, opredeljene v mreži socialnovarstvenih programov, skladno z veljavno Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva (Uradni list RS, št. 39/13), z 18.s členom ZSV, določili Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19) in pogoji, določenimi s pravilnikom.

 

 

VLOGA IN DOKUMENTACIJA

 

Postopek strokovne verifikacije se začne na podlagi pisne vloge, ki jo izvajalec programa (v nadaljevanju: vlagatelj) predloži zbornici na obrazcu.

Vloga za verifikacijo mora vsebovati verifikacijsko dokumentacijo, ki zajema splošne in posebne priloge, skladno z določili pravilnika. Vlagatelj mora splošne priloge predložiti v izvirniku, medtem ko posebne priloge morajo biti priložene v elektronski obliki, in sicer na USB ključku. Iz splošnih in posebnih prilog so razvidne pomembne okoliščine, ki so predmet verifikacijskega ocenjevanja.

 

Verifikacijsko dokumentacijo je potrebno oddati na naslov zbornice priporočeno po pošti ali osebno v tajništvu zbornice. Pisemska ovojnica verifikacijske dokumentacije mora biti mora biti opremljena z označbo pošiljatelja ter s pripisom: »Za postopek strokovne verifikacije«.

POSTOPEK IZVEDBE

 

Pravilnik natančneje določa postopek vlaganja vloge, izpolnjevanje pogojev in celoten potek strokovne verifikacije.

VERIFIKACIJSKO POROČILO, POTRDILO IN LISTINA

 

Po končanem postopku strokovne verifikacije se izdela verifikacijsko poročilo. V primeru pozitivnega verifikacijskega poročila, ki izkazuje zahtevano strokovnost, se vlagatelju v roku 30 dni od končanega postopka verifikacije izda začasno potrdilo, do izdaje verifikacijske listine.

CENA

 

Skladno z veljavnim pravilnikom stroške postopka strokovne verifikacije krije vlagatelj sam.

 

 

PRAVILNIK IN PRILOGE

 

Priloge k Pravilniku o strokovni verifikaciji socialnovarstvenih programov  (Ur. l. RS, št. 65/2020):

VLOGA

SPLOŠNE PRILOGE

Kontaktna oseba:

 

Helena KOCJANČIČ, univ. dipl. soc.

helena.kocjancic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 22

fax. +386 (0)1 292 73 11

KONTAKT

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01 292 73 10

Email: info@szslo.si

URADNE URE

 

Uradne ure strokovne službe Socialne zbornice Slovenije:

 

  • dopoldan: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure

  • popoldan: sreda od 14. do 16. ure.

© 2021 by Socialna zbornica Slovenije                                                                                                                            Politika zasebnosti     |     Raba piškotkov