top of page

Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa 

Odgovorna uradna oseba

Datum prve objave kataloga

Datum zadnje spremembe

Katalog je dostopen na spletnem naslovu

Druge oblike kataloga

Socialna zbornica Slovenije / Social Chamber of Slovenia

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar zbornice

6. 1. 2006

15. 3. 2023

https://www.szslo.si

Tiskana oblika - dostopna na sedežu zbornice

2. Splošni podatki o organu in organizaciji organa

Naslov organa

Telefon

Elektronski naslov

Ident. št. za DDV

Matična številka

Poslovni račun (TRR)

Standardna klasifikacija dej.

Zakonita zastopnika

Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

+386(0)1 292 73 10

info@szslo.si

SI54713960

5823757000

SI56 0201 0001 8187 078

94.120 – Dejavnost socialnih združenj

Breda Božnik, predsednica

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar

2.1. Predstavitev Socialne zbornice Slovenije

Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. Ustanovljena je bila leta 1993 na podlagi zakona o socialnem varstvu in na pobudo skupine strokovnjakinj ter strokovnjakov s področja socialnega varstva. V svojih vrstah združuje strokovne delavke-delavce, sodelavke-sodelavce in druge delavke-delavce ter prostovoljke-prostovoljce različnih strok in profesij, ki z neposrednim in posrednim delom izvajajo socialno varstveno dejavnost. 

 

S svojimi aktivnostmi in projekti ter tripartitnim financiranjem svojega delovanja (iz proračuna, članarin in lastne dejavnosti ter donacij) uveljavlja principe strokovne enakopravnosti in avtonomnosti, odprtega komuniciranja, spoštovanja raznolikosti strok in uravnoteženja zastopanosti ter razvojnih teženj javnega, nevladnega in zasebnega sektorja na področju socialnega varstva.

Slovenija je pravna in socialna država. Temeljni pogoj za delovanje socialne države je usklajenost ekonomskega in socialnega razvoja. Z družbenimi spremembami država blaginje prehaja v družbo blaginje, za katero smo odgovorni vsi družbeni akterji.

 

Socialno varstvo predstavlja sistem storitev in denarnih pomoči, ki jih urejajo zakoni in jih zagotavlja država, v tem sistemu pa so vse bolj pomembne dejavnosti nevladnega, zasebnega in neformalnega sektorja.

2.2. Kratek opis delovnega področja organa

Skladno s 77. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk), Socialna zbornica skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti.

Socialna zbornica kot javna pooblastila opravlja naslednje naloge:

 • določi programe usposabljanja, ki jih določa ta zakon,

 • za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtuje in organizira stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje iz 73. člena tega zakona,

 • določa vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu tega zakona in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva,

 • določi vsebino in potek pripravništva, sestavine programa, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva ter nadzoruje izvajanje pripravništva v skladu s splošnim aktom iz prvega odstavka 71. člena tega zakona,

 • določa vsebino, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter organizira in izvaja preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva,

 • pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in preverja usposobljenost za opravljanje posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva,

 • načrtuje in organizira supervizijo strokovnega dela strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,

 • rešuje oziroma preizkuša ugovore iz 94. člena tega zakona,

 • organizira in izvaja inštruktažno svetovanje v skladu s 108.b členom tega zakona,

 • upravlja in obdeluje imenike podatkov zunanjih sodelavcev za namene vodenja in odločanja v postopkih po tem zakonu ter za namene varstva in pomoči izvajalcem na področju socialnega varstva in zagotavljanje strokovnega dela.

​​

Socialna zbornica opravlja tudi druge naloge, zlasti pa:

 • sprejme kodeks etike delavcev na področju socialnega varstva, promovira ter nadzira njegovo izvajanje in ukrepa ob njegovem kršenju,

 • daje mnenja v postopkih podelitve koncesij, dovoljenj za delo in mnenja iz 18.š člena tega zakona,

 • spremlja in izvaja projekte supervizije dela strokovnih delavcev,

 • izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev,

 • sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov in pri pripravi strokovnih podlag za socialno varstveni program,

 • predlaga člane za strokovni svet iz 8. člena tega zakona,

 • vodi evidenco o javno verificiranih socialnovarstvenih programih,

 • vodi postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov.

Skladno s petim odstavkom 77. člena Zakona o socialnem varstvu, Socialna zbornica opravlja tudi druge naloge za svoje člane in naročnike storitev.

Neposredne naloge za članstvo, ki jih izvaja zbornica:

 • vzpostavi in vodi računalniško podprt informacijski sistem, nujen za dejavnost zbornice in stroko, z registrom članstva, socialno varstvenih organizacij ter izvajalcev socialno varstvene dejavnosti,

 • varuje strokovno integriteto svojih članov, jim daje potrebno pomoč in referenčna mnenja,

 • predlaga pristojnemu ministrstvu podelitev nagrad in priznanj strokovnim delavcem in strokovnim sodelavcem ter drugim delavcem na področju socialnega varstva,

 • spodbuja in neguje sodelovanje med člani s strokovnimi srečanji in drugimi oblikami druženja, doma in v tujini,

 • skrbi za obveščenost svojih članov o dogajanjih na področju socialnega varstva in o delu zbornice z biltenom Socialni izziv,

 • organizira strokovna srečanja, kot so dnevi Socialne zbornice Slovenije, Socialni klub itd.

2.3. Organigram Socialne zbornice Slovenije

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot zbornice:

Organi zbornice so:
1. Skupščina
2. Predsednik zbornice in podpredsednik zbornice
3. Organi in delovna telesa skupščine:

 • Častno razsodišče

 • Komisija za volitve in imenovanja

 • Nadzorni odbor

4. Organi upravljanja in svetovanja:

 • Upravni odbor

 • Strokovni svet

5. Izvršilni organi:

 • Generalni sekretar

 • Strokovna služba

2.4. Članstvo Socialne zbornice Slovenije

V zbornico se kot individualni člani prostovoljno včlanijo strokovni delavci, opredeljeni v 69. členu in strokovni sodelavci, opredeljeni v 70. členu zakona o socialnem varstvu. Z letom 1998 so člani lahko tudi organizacije. V zbornico pa se lahko včlanijo tudi drugi delavci, ki izkazujejo poseben interes za članstvo v zbornici ali pa so kako drugače zainteresirani za razvoj zbornice.

 

Zbornica ima tudi častno članstvo, katerega podeli skupščina zbornice strokovnjaku, strokovnemu delavcu oziroma strokovnemu sodelavcu, ki pri svojem profesionalnem ali prostovoljnem delu dosega izjemne dosežke in ima posebne zasluge za razvoj socialno varstvene dejavnosti ter uveljavljanju poslanstva zbornice. Do sedaj ima zbornica tri častne člane, Zoro Tomič (sklep skupščine 6. 6. 2002), Milana Pavliho (sklep skupščine 18. 9. 2020) in Milana Krajnca (sklep skupščine 18. 9. 2020).

 

Članice in člani prejemajo informativno gradivo zbornice, imajo popuste pri izobraževanjih, so voljeni v zbornične organe ter tako sooblikujejo razvoj socialnega varstva.

2.5. Služba Socialne zbornice Slovenije

Službo Socialne zbornice Slovenije, kot izvršilni organ, sestavljata strokovna služba in generalni sekretar, ki je vodstveni izvršilni organ zbornice s posebnimi pooblastili in odgovornostmi ter hkrati vodja strokovne službe. Generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije je imenovan za štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Strokovne, organizacijske, tehnične in administrativne naloge za izvajanjem programa dela iz 14. člena tega statuta zagotavlja strokovna služba zbornice.

 

Za doseganje kakovostnih rezultatov izvajanja programa dela zbornice notranja organiziranost zbornice upošteva načela strokovnosti, funkcionalnosti, racionalnosti in ekonomičnosti dela, ob smiselnem uveljavljanju soupravljanja zaposlenih delavcev, kar omogoča delavcem strokovne službe samoiniciativnost, ustvarjalnost in poklicni razvoj ter od njih terja popolno prevzemanje odgovornosti za izvajanje nalog.

3. Pravna podlaga za dostop do informacij javnega značaja

Podzakonski predpisi:

3.1. Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Osebi za posredovanje informacij javnega značaja

4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja zbornice (preko državnega oziroma evropskega registra predpisov):

Državni predpisi

4.1. Izobraževanje in usposabljanje

4.2. Certificiranje (certifikatni sistem)

Socialna zbornica Slovenije je za izvajanje postopka ugotavljanja in potrjevanja znanj in spretnosti, poklicne kvalifikacije socialna oskrbovalka / socialni oskrbovalec na domu, pridobila odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je stopila v veljavo z oktobrom 2002. Zbornica se je tako vpisala v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij in je z izvajanjem postopkov tudi že začela.

4.3. Preverjanje usposobljenosti

4.4. Pripravništvo v socialnem varstvu

4.5. Supervizija strokovnega dela v socialnem varstvu

4.6. Reševanje ugovorov

4.7. Mnenja

4.8. Strokovni izpiti

Predpise EU najdete tukaj.

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

 • Predlagani strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih

 

Vrste postopkov, ki jih vodi zbornica

Zbornica v skladu z določili 77. člena Zakona o socialnem varstvu kot drugostopenjski organ vodi tudi upravne postopke na podlagi pritožb strank v posameznem postopku izvajanja javnega pooblastila. Pogoji in potek posameznih vrst postopkov so razvidni iz pravilnikov zbornice, navedenih v točki 4 tega kataloga.

Seznam evidenc, s katerimi zbornica upravlja:

Zbornica na podlagi pravnih predpisov upravlja v nadaljevanju navedene evidence. Evidence se ne povezujejo z drugimi evidencami. Zbornica podatke v evidenci pridobiva po uradni dolžnosti ali na podlagi vlog, kot je navedeno pri vsaki posamezni evidenci. Opis in pogoji dostopa so dosegljivi v dokumentu o politiki zasebnosti in varovanju osebnih podatkov.

 1. Evidenca mentorjev pripravništva na področju socialnega varstva

 2. Evidenca prijavljenih kandidatov na strokovni izpit

 3. Evidenca prijavljenih kandidatov v postopek certificiranja

 4. Evidenca izdanih certifikatov

 5. Evidenca mnenj za izvajanje socialno varstvenih storitev

 6. Evidenca udeležencev usposabljanja za družinske pomočnike

 7. Evidenca o družinskih pomočnikih Republike Slovenije

 8. Evidenca (lista) strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja

 9. Evidenca (lista) supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva

 10. Načrtovanje, spremljanje in izvajanje supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva

 11. Evidenca potrdil preverjanja usposobljenosti strokovnih sodelavcev

 12. Evidenca verificiranih in točkovanih programov strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja

 13. Evidenca potrdil o opravljenih strokovnih izpitih (od 01.12.2004)

 14. Evidenca uspešno zaključenih pripravništev v socialnem varstvu

 15. Evidenca kandidatov za priznanje posameznih modulov ali predmetov programa izobraževanja za direktorje socialnovarstvenih zavodov

 16. Evidenca o zunanjih sodelavcih zbornice

 17. Evidenca članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov

 18. Evidenca članov izpitnih komisij za izvajanje preverjanja in usposobljenosti

 19. Evidenca članov komisij preverjanja in potrjevanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije) socialna oskrbovalka/socialni oskrbovalec na domu

 20. Evidenca članov komisije za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije

 21. Evidenca članov Častnega razsodišča zbornice

 22. Evidenca članov Strokovnega sveta zbornice

 23. Evidenca članic in članov Skupščine zbornice

 24. Katalog znanj za delo na področju socialnega varstva

 25. Evidenca prejetih ugovorov po 94. čl. Zakona o socialnem varstvu

 26. Letna poročila Socialne zbornice Slovenije

 27. Določitev vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu

Metapodatkovni opis posamezne evidence je v pripravi, do takrat pa lahko vsak zainteresiran prosilec metapodatkovni opis posamezne evidence pridobi od ene od imenovanih uradnih oseb zbornice na način, kot je v tem katalogu opisan za dostop do informacij javnega značaja.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Druge informacije javnega značaja v skladu z 11. členom Uredbe so dostopne na spletni strani zbornice, po vsebinskih sklopih razčlenjene pa zlasti na zavihku "dejavnosti".

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od zbornice informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali da pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis, v kolikor uradna oseba odloči, da dejansko gre za prosto dostopno informacijo javnega značaja oziroma da ne predstavlja katere od zakonskih izjem iz 6. čl. ZDIJZ.

 

Pisna zahteva mora vsebovati navedbo organa, osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca. V zahtevi mora biti opredeljena informacija, s katero se želi prosilec seznaniti, pri čemer priporočamo čim natančnejšo opredelitev dokumenta.

 

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo v organu vodi in v njem odloča predstojnik ali uradna oseba iz 9. člena ZDIJZ, v skladu z določbami ZDIJZ in zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

 

Za zahteve, ki se nanašajo na dokumente zbornice sta pristojni uradni osebi po ZDIJZ, generalni sekretar Vilko Kolbl, mag in Tjaša Bratuš. 

 

Uradna oseba po ZDIJZ za Socialno zbornico Slovenije je pristojna zgolj za dokumente zbornice ter odločanje o testu javnega interesa.

Uradna oseba o zahtevi odloči v največ 20-ih delovnih dneh, zaradi izjemnih okoliščin pa lahko s sklepom ta rok podaljša za dodatnih 30 delovnih dni.

 

Uradne ure Socialne zbornice Slovenije:

 • ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12. ure

 • sreda od 14. do 16. ure

Stroškovnik

Stroškovnik po 36. členu ZDIJZ ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).

Stroški, ki organu nastanejo z zahtevkom za dostop ali ponovno uporabo informacij, se zaračunajo neposredno na podlagi cenika določenega v 17. členu Uredbe.

 

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20,00 EUR (z vključenim DDV).

 

Organ zaračuna prosilcu informacij javnega značaja stroške za posredovanje informacij:

 • posredovanje prepisa, fotokopije ali nosilca elektronskega zapisa zahtevane informacije, pri čemer se kot prepis šteje izdelava kakršnegakoli dvojnika s tehničnimi sredstvi,

 • pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko, če je informacija izključno v elektronski obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v fizični obliki,

 • pretvorbo informacije iz fizične v elektronsko obliko, če je informacija izključno v fizični obliki, prosilec pa želi informacijo prejeti v elektronski obliki,

 • izdelavo fotokopije zaradi izvajanja delnega dostopa za vpogled v dokumente,

 • poštnino za pošiljanje po pošti.

 

Organ ne zaračuna stroškov:

 • za vpogled v dokumente, kadar ne gre za primere iz 4. točke prejšnjega odstavka,

 • za vpogled v dokumente v elektronski obliki, ne glede na izveden delni dostop, če se ga opravi v elektronski obliki,

 • za telefonsko posredovanje informacij,

 • za posredovanje informacij po elektronski pošti, če ne gre hkrati za primere iz 3. točke prejšnjega odstavka,

 • za posredovanje informacij po telefaksu, ki skupaj ne presegajo petih strani.

 

Organ posreduje informacije glede na tehnične pripomočke, s katerimi razpolaga.

 

Enotni stroškovnik ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22) v 17. členu.

 

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Zbornica ne beleži nobenih zahtevanih informacij javnega značaja.

bottom of page