top of page

Sekcija za vzgojo v skupnosti 

 

Sekcija za vzgojo v skupnosti Socialne zbornice Slovenije je strokovna delovna skupina, ki jo sestavljajo strokovni delavci in sodelavci s področja vzgoje v skupnosti. Sekcija deluje skladno s sprejetim Poslovnikom o delu Sekcije za vzgojo v skupnosti.

 

Znotraj omenjene sekcije se združujejo zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja (svetovalne delavke/delavci, direktorji/direktorice, ravnatelji/ravnateljice, pedagoški delavci ipd.) ter ostali, ki se vključujejo na področje vzgoje (zaposleni v socialnem varstvu, zdravstvu,...). Člani prihajajo iz različnih organizacij (vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol, dijaških domov, CUDV, strokovnih centrov, mladinskih centrov,...).

 

Poslanstvo Sekcije za vzgojo v skupnosti je predvsem povezovanje z namenom spodbujanja sistemskih sprememb, ki bi omogočale spremembe v smeri večje socialne pravičnosti javnih sistemov vzgoje in izobraževanja ter večjo kakovost življenja otrok in mladine (preventiva na področju duševnega zdravja, skrb za odpravo neenakosti pri virih, ki so ključni za zagotavljanje večje kakovosti življenja otrok in mladih).

 

Nameni in cilji sekcije so:

  • zastopanje skupnih interesov na področju dela z ranljivimi skupinami otrok in mladih v okviru vrtcev, osnovnih, srednjih šol, CUDV-jev, dijaških domov, svetovalnih centrov in drugih zavodov za vzgojo in izobraževanje;

  • priprava predlogov za izboljšanje položaja strokovnih delavk in delavcev in posledično omogočanje strokovnega delovanja znotraj služb, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja v skupnosti; 

  • opozarjanje na vse oblike družbene izključenosti, neenakosti, ogroženosti človeškega dostojanstva;

  • priprava in predlaganje ustreznih ukrepov za spremembe, strategije in politike;

  • povezovanje različnih organizacij v skupnih nalogah, spodbujanje razvoja stroke in etike zaposlenih v službah, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja, ter razvijanje različnih oblik sodelovanja zaposlenih ter skrb za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,

  • prizadevanje za ureditev področja supervizije in intervizije za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja,

  • vzdrževanje kritičnega odnosa do normativnih aktov in dejanj, ki zadevajo deležnike javnega vzgojno-izobraževalnega sistema, in obetajo zmanjševanje socialne pravičnosti v skupnosti.

 

Predsednica sekcije je Ajda Erjavec, podpredsednik sekcije pa Siniša Borovičanin

UPORABNE SPLETNE STRANI

 

Kontaktna oseba:

Karmen GODINA, dipl. soc. del (UN.),

karmen.godina@szslo.si 

tel. +386 (0)1 292 73 16

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

           Poslovnik o delu Sekcije za vzgojo v skupnosti 

           Obrazec - pristopna izjava 

bottom of page