top of page

Sekcija za socialno oskrbo na domu

 

Sekcija za socialno oskrbo na domu pri Socialni zbornici Slovenije je strokovna delovna skupina, ki jo sestavljajo strokovni delavci s področja socialne oskrbe na domu in je sestavljena po načelu regijske pokritosti. Sekcija deluje skladno s sprejetim Poslovnikom o delu sekcije za socialno oskrbo na domu.

 

Poslanstvo Sekcije za socialno oskrbo na domu je predvsem v koordinaciji področja, ki se ukvarja s socialno oskrbo na domu, usklajevanju organizacij pred zahtevnejšimi skupnimi nalogami in zastopanje v primeru skupnih interesov.

 

Nameni in cilji sekcije so:

 

  • koordinacija pri zastopanju skupnih interesov na področju socialne oskrbe na domu;

  • aktivno sodelovanje pri spreminjanju zakonodaje, ki vpliva na področje, zagovarjanje skupnih ciljev pred vplivnimi skupinami, političnimi strankami, institucijami in posamezniki v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji;

  • spodbujanje povezovanja organizacij na področju socialne oskrbe na domu na programskem, strokovnem in organizacijskem področju za večjo učinkovitost človeških, finančnih in materialnih virov ter za nepristransko in nevtralno pomoč kar se da velikemu številu upravičencev.

Sekcija pri uresničevanju svojega poslanstva, namena in ciljev sodeluje z ministrstvom, pristojnim za socialno varstvo, Inštitutom RS za socialno varstvo, Socialno inšpekcijo in drugimi strokovnimi institucijami na področju socialnega varstva.

 

Predsednica sekcije je Carmen Rajer, mag. soc. del, namestnica predsednice sekcije je mag. Laura Perko.

Izvajalci pomoči na domu lahko vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem pomoči na domu, ki jo je pripravila Sekcija za socialno oskrbo na domu, prejmejo pri svetovalki Socialne zbornice Slovenije.

Dokumentacija predstavlja zgolj smernice oz. vodilo za izvajalce pomoči na domu. Pripravljeni so bili naslednji dokumenti: 

 
UPORABNE SPLETNE STRANI

 

 

Kontaktna oseba:

Barbara MIKLAVČIČ, mag. soc. del. 

barbara.miklavcic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 20

fax. +386 (0)1 292 73 11

bottom of page