top of page

Izobraževanje

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN SODELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Socialna zbornica Slovenije izvaja z Zakonom o socialnem varstvu (77. člen) javno pooblastilo načrtovanje in organiziranje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce in strokovne sodelavce v socialnem varstvu, ki ga ureja Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 

 

Cilji načrtovanja in organiziranja stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju socialnega varstva so:

 

  • dvig ravni izobrazbe in usposobljenosti,  

  • izboljšanje kvalitete storitev v sistemu socialnega varstva ter 

  • spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja za delo. 

 

Načrtovanje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vključuje model za ugotavljanje prednostnih izobraževalnih vsebin na podlagi potreb strokovnih delavcev, sodelavcev ter delodajalcev, ki izvajajo dejavnost socialnega varstva, pridobljenih z vprašalniki, individualnimi intervjuji ter s podatki iz strateških dokumentov, ki urejajo področje socialnega varstva.

 

Organiziranje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vključuje:

 

  • verifikacijo in točkovanje programov stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki ju lahko uveljavljajo organizatorji izobraževanja in udeleženci programov na podlagi vloge za verificiranje in točkovanje programov (Obr. IZO-01), ki jo odda organizator izobraževanja ali delodajalec strokovnih delavcev in sodelavcev v socialnem varstvu skozi celo leto; verificiranje programov lahko poteka samostojno ali skupaj s točkovanjem programov; verificiranje vključuje presojo ustreznosti vsebine programa, predvideno aktivnost udeležencev, način evalvacije programa ter presojo ustreznosti referenc izvajalcev programov; točkovanje programov se za verificirane programe izvaja po merilih, ki vključujejo časovni obseg programa in postopek preverjanja znanj udeležencev ob zaključku usposabljanja in so ovrednotena od 0,50 do 4 točke; vlogo za verificiranje in točkovanje programov pregleda strokovna služba zbornice in pripravi predlog za izdajo sklepa o točkovanju in verificiranju programov, ki ga sprejme komisija za izobraževanje in usposabljanje, ki za vsako leto določi tudi metodologijo in kriterije za verificiranje in točkovanje programov strokovnega usposabljanja,

  • informiranje o izvedbah programov stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja z objavo kataloga programov stalnega strokovnega usposabljanja, ki vključuje podatke o izvedbah programov, ki jih točkuje zbornica,

  • izvajanje programov stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja organizatorjev izobraževanja, ki so registrirani za opravljanje izobraževalne dejavnosti ali pa imajo opravljanje izobraževalne dejavnosti navedeno v njihovem statutu,

  • spremljanje izvedb točkovanih programov stalnega strokovnega usposabljanja, tako da organizatorji izobraževanja verificiranih in točkovanih programov, podajo poročilo o izvedbi programov na obrazcih zbornice najkasneje v 30 dneh po izvedbi programa.

TOČKOVANJE PROGRAMOV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA 

Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) izvaja postopek točkovanja programov izobraževanja in usposabljanja v povezavi s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/00, 31/01, 88/01 in 78/22). 

 

Kandidati k vlogi za ovrednotenje programov strokovnega izobraževanja in usposabljanja v postopku napredovanja v naziv priložijo vsa potrdila o izobraževanju in usposabljanju, katerih programi izobraževanja in usposabljanja niso bili verificirani in točkovani s strani zbornice.

 

Kandidati k vlogi priložijo kronološko razvrščene kopije potrdil o izobraževanju in usposabljanju (od najnovejšega do najstarejšega), prav tako pa seznam izobraževanj (razvrščene od najnovejšega do najstarejšega), pošljejo po elektronski pošti v dokumentu Word na info@szslo.si .

 

Kandidati k vlogi ne priložijo potrdil, iz katerih je razvidno, da so programi izobraževanja in usposabljanja že točkovani s strani zbornice ter potrdil o dodatnem strokovnem delu, ki jih bo pregledala in ovrednotila komisija za napredovanje v naziv pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Iz potrdil, ki jih kandidati pošljejo v točkovanje zbornici, mora biti obvezno razvidno število ur trajanja izobraževanja oz. usposabljanja. Če iz potrdila število ur ni razvidno, kandidat priloži program izobraževanja oz. usposabljanja ali potrdilo organizatorja izobraževanja, na katerem je navedeno število ur. Če ta podatek ni razviden, potrdilo ni ustrezno in se ne točkuje. Skladno s tretjim odstavkom 21. člena Pravilnika o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04) zbornica točkuje programe, ki obsegajo najmanj 3 pedagoške ure.

 

Vloga za ovrednotenje programov izobraževanja in usposabljanja se nahaja na dnu strani med prilogami (Obr. IZO-02).

 

Strošek postopka točkovanja potrdil znaša 21,00 EUR bruto za točkovanje do vključno 5 potrdil, 41,00 EUR bruto za točkovanje do vključno 10 potrdil in 66,00 EUR bruto za točkovanje nad 10 potrdil.

 

Izpolnjeno vlogo s priloženimi potrdili pošljite po navadni pošti na sedež zbornice.

 

 

Kontaktna oseba: 

Karmen GODINA, dipl. soc. del. (UN.) 

karmen.godina@szslo.si 

tel. +386 (0)1 292 73 16 

fax. +386 (0)1 292 73 11 

Dokumenti:

bottom of page