top of page

Izobraževanje

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN SODELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Socialna zbornica Slovenije izvaja z Zakonom o socialnem varstvu (77. člen) javno pooblastilo načrtovanje in organiziranje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce in strokovne sodelavce v socialnem varstvu, ki ga ureja Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 

 

Cilji načrtovanja in organiziranja stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev na področju socialnega varstva so:

 

  • dvig ravni izobrazbe in usposobljenosti,  

  • izboljšanje kvalitete storitev v sistemu socialnega varstva ter 

  • spodbujanje koncepta vseživljenjskega učenja za delo. 

 

Načrtovanje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vključuje model za ugotavljanje prednostnih izobraževalnih vsebin na podlagi potreb strokovnih delavcev, sodelavcev ter delodajalcev, ki izvajajo dejavnost socialnega varstva, pridobljenih z vprašalniki, individualnimi intervjuji ter s podatki iz strateških dokumentov, ki urejajo področje socialnega varstva.

 

Organiziranje stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja vključuje:

 

  • verifikacijo in točkovanje programov stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki ju lahko uveljavljajo organizatorji izobraževanja in udeleženci programov na podlagi vloge za verificiranje in točkovanje programov (Obr. IZO-01), ki jo odda organizator izobraževanja ali delodajalec strokovnih delavcev in sodelavcev v socialnem varstvu skozi celo leto; verificiranje programov lahko poteka samostojno ali skupaj s točkovanjem programov; verificiranje vključuje presojo ustreznosti vsebine programa, predvideno aktivnost udeležencev, način evalvacije programa ter presojo ustreznosti referenc izvajalcev programov; točkovanje programov se za verificirane programe izvaja po merilih, ki vključujejo časovni obseg programa in postopek preverjanja znanj udeležencev ob zaključku usposabljanja in so ovrednotena od 0,50 do 4 točke; vlogo za verificiranje in točkovanje programov pregleda strokovna služba zbornice in pripravi predlog za izdajo sklepa o točkovanju in verificiranju programov, ki ga sprejme komisija za izobraževanje in usposabljanje, ki za vsako leto določi tudi metodologijo in kriterije za verificiranje in točkovanje programov strokovnega usposabljanja,

  • informiranje o izvedbah programov stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja z objavo kataloga programov stalnega strokovnega usposabljanja, ki vključuje podatke o izvedbah programov, ki jih točkuje zbornica,

  • izvajanje programov stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja organizatorjev izobraževanja, ki so registrirani za opravljanje izobraževalne dejavnosti ali pa imajo opravljanje izobraževalne dejavnosti navedeno v njihovem statutu,

  • spremljanje izvedb točkovanih programov stalnega strokovnega usposabljanja, tako da organizatorji izobraževanja verificiranih in točkovanih programov, podajo poročilo o izvedbi programov na obrazcih zbornice najkasneje v 30 dneh po izvedbi programa.

 

Kontaktna oseba: 

Karmen GODINA, dipl. soc. del. (UN.) 

karmen.godina@szslo.si 

tel. +386 (0)1 292 73 16 

fax. +386 (0)1 292 73 11 

Dokumenti:

bottom of page