top of page

Inštruktažno svetovanje

Socialna zbornica Slovenije na podlagi devete alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu kot javno pooblastilo izvaja nalogo organiziranje in izvajanje inštruktažnega svetovanja v skladu s 108.b členom navedenega zakona. 

 

Inštruktažno svetovanje obsega spremljanje strokovnega ravnanja strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev, ki samostojno ali pod vodstvom vodje storitve opravlja posamezne storitve ali programe. Namen inštruktažnega svetovanja je spremljanje uporabe strokovnih metod, izvajanja strokovnih usmeritev, ki jih določajo razvojni dokumenti na področju socialnega varstva, uveljavljanje novih strokovnih pristopov in dobre prakse, pa tudi uresničevanje Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. Inštruktažno svetovanje je oblika strokovne pomoči in suporta izvajalcem socialnovarstvene dejavnosti, in ne nadzor nad njihovim delom. 

 

Inštruktažno svetovanje izvajajo tričlanske komisije ki jih glede na posamezni primer imenuje pristojni organ zbornice. Inštruktažno svetovanje se opravi na pobudo izvajalca ali na pobudo ustanovitelja.

 

Natančnejši način izvajanja in obseg inštruktažnega svetovanja v javnih socialnovarstvenih zavodih, koncesionarjih in nevladnih organizacijah vključenih v izvajalsko mrežo socialnovarstvenih programov določita s pogodbo Socialna zbornica Slovenije in ministrstvo, pristojno za socialno varstvo. S pogodbo se določi letna kvota inštruktažnih svetovanj, ki so sofinancirana iz sredstev pristojnega ministrstva. 

Kontaktna oseba:

Barbara MIKLAVČIČ, mag. soc. del

barbara.miklavcic@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 20

fax. +386 (0)1 292 73 11

 

bottom of page