top of page

Članstvo zbornice

 

Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje, v katerega se prostovoljno vključujete izvajalci s področja socialnega varstva kot tudi drugi izvajalci, ki želite prispevati k razvoju področja. 

 

Ob ustanovitvi Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica) junija leta 1993 je bilo v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju: Zakon)  in Statutom zbornice Slovenije (v nadaljevanju Statut)  INDIVIDUALNO ČLANSTVO ZBORNICE obvezno za vse strokovne delavce, ki so opravljali dejavnost socialnega varstva v javnih in drugih socialno varstvenih zavodih, dobrodelnih organizacijah, invalidskih organizacijah, zavodih s koncesijo in zasebnikih ( 69. člen Zakona), prostovoljno pa so se lahko vključevali tudi drugi socialni delavci, strokovni delavci in sodelavci, ki so izkazovali poseben interes za članstvo v zbornici. Do konca tega leta je bilo registriranih 1100 individualnih članov zbornice.

 

S spremembo Statuta leta 1997, članstvo v Zbornici ni več obvezno, temveč prostovoljno. Sprememba je takrat učinkovala na število individualnega članstva, ki je v naslednjih letih postopno upadlo. Vključevanje novih članov se je začelo ponovno povečevati leta 2000 in konec meseca aprila 2003, je včlanjenih 822 individualnih članov.

 

INDIVIDUALNO ČLANSTVO se lahko včlanite strokovni delavci, opredeljeni v 69. členu in strokovni delavci opredeljeni v 70. členu Zakona, kot tudi drugi delavci, ki izkazujete lasten interes za članstvo.

 

Zainteresirane organizacije, društva, ustanove in skupnosti se od leta 1997 dalje lahko vključujete v KOLEKTIVNO ČLANSTVO zbornice, kot predstavniki javnega, nevladnega in neprofitnega sektorja na področju socialnega varstva. Prvi kolektivni člani so se vključili leta 1998, konec leta 1999 pa je bilo včlanjenih že 61 organizacij in društev. Od takrat dalje se število postopno povečuje, saj je danes včlanjenih že 109 organizacij in društev.

 

Zbornica ima tudi ČASTNO ČLANSTVO, katerega podeli skupščina zbornice strokovnjaku, strokovnemu delavcu oziroma strokovnemu sodelavcu, ki pri svojem profesionalnem ali prostovoljnem delu dosega izjemne dosežke in ima posebne zasluge za razvoj socialno varstvene dejavnosti ter uveljavljanju poslanstva zbornice. Do sedaj ima zbornica častno članico Zoro Tomič (sklep skupščine 6.6.2002).

 

Kljub temu, da članstvo ni več zakonsko določena obveza, vključeni člani vidijo svojo strokovno povezanost, možnost aktivnega in ustvarjalnega sodelovanja v programih usmerjenih v razvoj področja, kot tudi osebno rast prav v članstvu zbornice. S tem izražajo tudi pripadnost zbornici, kot osrednjem strokovnem združenju na področju socialnega varstva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Barbara MIKLAVČIČ, mag. soc. del. 

Tel. 01 292 73 20

Fax. 01 292 73 11

barbara.miklavcic@gov.si

info@szslo.si

 

 

ČLANSTVO IN DRUGE JAVNOSTI O ZBORNICI
 

Tudi v socialnem varstvu organizacije ne živijo same od sebe; imajo svoje korenine, krošnje in - najrodovitnejše, tudi sadove. Kakšne so pričakovali in katere pričakujemo danes; kaj vse je botrovalo, da je Socialna zbornica Slovenije danes takšna, kot je, in ne drugačna; ali je udejanila navdihe, ki so jo v zanosnem obdobju slovenske zgodovine umestili v sistem socialnega varstva; kaj doprinašajo njeni razvojni programi; kje so prednosti njenega prostovoljnega članstva in kje slabosti; katere spodbude črpa iz multidisciplinarnosti svojega delovanja in kaj jo pri tem ovira ...

 

 Vaše komentarje, mnenja, predloge ... pričakujemo na info@szslo.si.

Dokumenti:

bottom of page