top of page

Individualno članstvo

 

Če ste strokovni delavec ali strokovni sodelavec in opravljate dejavnost socialnega varstva v javnih in drugih socialnovarstvenih zavodih, šolstvu, zdravstvu, pravosodju, podjetjih, invalidskih, dobrodelnih, samopomočnih in drugih organizacijah ter v zavodih, ki opravljajo socialno varstveno dejavnost na podlagi koncesije ali kot zasebniki, ali pa izvajate drugo dejavnost in izkazujete lasten interes za članstvo v zbornici, lahko postanete INDIVIDUALNI ČLAN ZBORNICE. Individualni člani imate določene pravice in dolžnosti.

 

 

PRAVICE

 

INDIVIDUALNI ČLANI ste lahko voljeni v organe zbornice, imate pravico do varovanja strokovne integritete, vključevanja v izvajanje strokovnih nalog zbornice, popusta v programih zbornice, brezplačnega prejemanja biltena zbornice Socialni izziv, mesečnih glasil in drugih obvestil namenjenih članstvu zbornice ter do članske izkaznice. Pomembnejši pravici, ki sta izključno vezani na individualno članstvo, sta pravica do izvolitve v organe zbornice in pravica do brezplačne pridobitve osebnega referenčnega mnenja zbornice.

 

 

DOLŽNOSTI

 

Dolžnost vseh članov je predvsem upoštevanje avtonomije zbornice in širjenje njenega poslanstva, spoštovanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, aktivno sodelovanje pri strokovnih akcijah, spoštovanje sprejetih sklepov in aktov skupščine, širjenje članstva zbornice, redno sporočanje sprememb podatkov potrebnih za vodenje registra ter redno plačevanje individualne članarine.

 

 

REGISTER ČLANSTVA ZBORNICE

 

V mesecu novembru leta 2002 je bil sprejet Pravilnik o vodenju registra članstva Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Pravilnik) , ki določa pogoje za vpis ali izbris iz registra članstva, postopek vpisa člana v register ter pravice in dolžnosti registriranega člana.

 

 

VPIS V REGISTER 

 

Zainteresirani posamezniki, ki se želite včlaniti v zbornico, izpolnite prijavo na predpisanem obrazcu "Evidenčni karton" (Obr. IČ-01, obr. IČ-02 in obr. IČ-03) in jo posredujte po pošti, faksu ali elektronski pošti. Na podlagi popolne vloge vas bomo vpisali v register članstva, z datumom vašega vpisa.

 

 

IZBRIS IZ REGISTRA 

 

Izbris iz članstva zbornice se opravi na željo individualnega člana, če ne izpolnjuje doložnosti, določene v statutu zbornice in v drugih primerih, ki so navedeni v Pravilniku. 

 

 

OBRAZCI ZA IZBRIS 

 

Izjava o izstopu iz članstva - (Obr. IČ-04) Socialne zbornice Slovenije.

 

 

ČLANARINA

 

Individualni člani v skladu s Statutom plačujejo INDIVIDUALNO ČLANARINO, ki znaša največ 1% povprečne bruto plače strokovnega delavca in sodelavca v socialnem varstvu. INDIVIDUALNA ČLANARINA znaša 7,50 EUR mesečno.

Upokojeni strokovni delavci, pripravniki, študentje in brezposelni člani zbornice plačujejo članarino v letnem znesku, ki je enak enkratni višini mesečne individualne članarine.

 

V skladu s svojo odločitvijo lahko članarino plačujete mesečno od plače ali trimesečno po položnici, na podlagi izstavljenega računa.

 

V kolikor se boste ob včlanitvi v zbornico odločili za mesečno plačevanje članarine, vas prosimo, da obvezno izpolnete SOGLASJE delodajalcu za mesečno odtegovanje članarine od plače ter ga posredujte računovodstvu vaše organizacije, fotokopijo soglasja pa priložite izpolnjenemu evidenčnemu kartonu.

 

 

Dokumenti:

bottom of page