Organiziranost zbornice

 

Funkcija prve predsednice zbornice je bila z izvolitvijo na Skupščini Socialne zbornice Slovenije v prvih dveh mandatih zaupana Zori TOMIČ, profesorici sociologije v pokoju iz Ljubljane.

Tretji mandat je funkcijo predsednice zbornice opravljala Zmaga PROŠT, univerzitetna diplomirana psihologinja iz Renč pri Novi Gorici, sicer v pokoju, takratna predsednica Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije.

 

Četrti in peti mandat je funkcijo predsednika zbornice opravljal mag. Nace KOVAČ, diplomirani socialni delavec iz Ljubljane, takratni izvršni direktor ŠENT-a - Slovenskega združenja za duševno zdravje.

 

Šesti mandat je funkcijo predsednice opravljala dr. Valerija BUŽAN, univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo, Dolfke Boštjančič. 

 

Sedmi mandat funkcijo predsednika ponovno opravlja mag. Nace KOVAČ, diplomirani socialni delavec, izvršni direktor Šent-a, Slovenskega združenja za duševno zdravje iz Ljubljane, ki mu je bil zaupan na volilni Skupščini Socialne zbornice Slovenije, dne 22. 3. 2018. Mag. Barbara KOBAL TOMC, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo pa je bila za podpredsednico Socialne zbornice Slovenije izvoljena na nadomestnih volitvah, ki so potekale 25. 10. 2018 na 2. redni seji Skupščine Socialne zbornice Slovenije v mandatnem obdobju 2018 – 2022.

UPRAVNI ODBOR 

Upravni odbor je organ upravljanja zbornice. Obravnava pomembna vprašanja za delovanje zbornice in izvršuje sklepe ter navodila skupščine, sprejema program dela in poslovanja, spremlja izvajanje javnih pooblastil in drugih zakonsko ter statutarno določenih nalog zbornice, imenuje generalnega sekretarja zbornice, na predlog generalnega sekretarja izmed individualnih članov zbornice predlaga kandidate za predstavnike zbornice v organih drugih institucij oziroma organizacij, na predlog strokovnega sveta izmed individualnih članov zbornice imenuje predstavnike zbornice v strokovni svet ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, določa višino članarine in cene storitev, odloča o ugovorih zoper odločitve organov zbornice, skrbi za zagotavljanje pogojev za delovanje zbornice, odloča o vključevanju zbornice v zveze in združenja in izstopu iz le teh ter sprejema splošne in druge pravne akte zbornice. 

 

 

 
NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje zbornice, spremlja delo upravnega odbora in drugih organov zbornice ter izvajanje sklepov skupščine in organov zbornice.

 

 

 
 
STROKOVNI SVET 

 

Strokovni svet je posvetovalni organ zbornice. Spremlja in proučuje problematiko socialnega varstva v državi v luči uresničevanja strateških usmeritev zbornice, ciljev nacionalnega programa socialnega varstva Republike Slovenije in Republike Slovenije kot socialne države, pripravlja strokovne predloge za razvoj posamezne dejavnosti v okviru socialnega varstva in nacionalnega programa, podpira razvoj socialno inovativnih in komplementarnih dejavnosti na področju socialnega varstva, spremlja dejavnost raziskovalnih in izobraževalnih institucij na področju socialnega varstva ter skrbi za povezovanje zborničnih nalog z njimi, obravnava pomembnejša razvojna vprašanja stroke ter organom zbornice svetuje v zvezi z njimi, sprejema mnenja in stališča, s katerimi sodeluje pri razvoju socialnega varstva v državi. Opravlja tudi druge naloge v skladu s Statutom Socialne zbornice Slovenije.

 
KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Skrbi za kadrovske zadeve zbornice, pripravi predlog liste za izpraševalce izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov, liste izvajalcev inštruktažnega svetovanja, liste ocenjevalcev za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, liste ocenjevalcev za izdelavo strokovnih mnenj ter liste članov komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih sodelavcev in predlaga kandidate za prejemnike nagrad in priznanj za področje socialnega varstva.

 
ČASTNO RAZSODIŠČE

 

Častno razsodišče zbornice obravnava kršitve Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, storjene pri opravljanju dejavnosti socialnega varstva. Častno razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah oziroma disciplinski odgovornosti članov zbornice.

SKUPŠČINA SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavlja jo 60 članov, od tega 30 predstavnikov individualnih in 30 predstavnikov kolektivnih članov.

Individualni člani skupščine

SOCIALNI DELAVCI / SOCIALNE DELAVKE
 
 
PSIHOLOGI / PSIHOLOGINJE
SOCIOLOGI / SOCIOLOGINJE
PEDAGOGI / PEDAGOGINJE
PRAVNIKI / PRAVNICE
DEFEKTOLOG / DEFEKTOLOGINJA
DELOVNI TERAPEVT / DELOVNA TERAPEVTKA
ORGANIZATOR DELA / ORGANIZATORKA DELA
UPRAVNI ORGANIZATOR / UPRAVNA ORGANIZATORKA
MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK
 

Kolektivni člani skupščine

NEVLADNE ORGANIZACIJE
NACIONALNI SVET INVALIDSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE
SKUPNOST ORGANIZACIJ ZA USPOSABLJANJE SLOVENIJE
ZASEBNI IZVAJALCI SOCIALNO VARSTVENIH DEJAVNOSTI
SKUPNOST VARSTVENO DELOVNIH CENTROV SLOVENIJE
DRUGI JAVNI ZAVODI IN KONCESIONARJI