top of page

Organiziranost zbornice

 

Funkcija prve predsednice zbornice je bila z izvolitvijo na Skupščini Socialne zbornice Slovenije v prvih dveh mandatih zaupana Zori TOMIČ, profesorici sociologije v pokoju iz Ljubljane.

Tretji mandat je funkcijo predsednice zbornice opravljala Zmaga PROŠT, univerzitetna diplomirana psihologinja iz Renč pri Novi Gorici, sicer v pokoju, takratna predsednica Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije.

 

Četrti, peti in sedmi mandat je funkcijo predsednika zbornice opravljal mag. Nace KOVAČ, diplomirani socialni delavec iz Ljubljane, takratni izvršni direktor ŠENT-a - Slovenskega združenja za duševno zdravje.

 

Šesti mandat je funkcijo predsednice opravljala dr. Valerija BUŽAN, univerzitetna diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo, Dolfke Boštjančič. 

 

Predsedovanje Socialni zbornici Slovenije v mandatnem obdobju 2022 - 2026 je bilo na volilni Skupščini Socialne zbornice Slovenije, dne 22. 3. 2022 zaupano Bredi Božnik, direktorici SeneCura Dom starejših občanov Vojnik d.o.o., sedaj direktorici CUDV Dobrna. Tadej Poberžnik, direktor Centra za socialno delo Koroške pa je bil izvoljen za novega podpredsednika Socialne zbornice Slovenije. 

UPRAVNI ODBOR 

Upravni odbor je organ upravljanja zbornice. Obravnava pomembna vprašanja za delovanje zbornice in izvršuje sklepe ter navodila skupščine, sprejema program dela in poslovanja, spremlja izvajanje javnih pooblastil in drugih zakonsko ter statutarno določenih nalog zbornice, imenuje generalnega sekretarja zbornice, na predlog generalnega sekretarja izmed individualnih članov zbornice predlaga kandidate za predstavnike zbornice v organih drugih institucij oziroma organizacij, na predlog strokovnega sveta izmed individualnih članov zbornice imenuje predstavnike zbornice v strokovni svet ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, določa višino članarine in cene storitev, odloča o ugovorih zoper odločitve organov zbornice, skrbi za zagotavljanje pogojev za delovanje zbornice, odloča o vključevanju zbornice v zveze in združenja in izstopu iz le teh ter sprejema splošne in druge pravne akte zbornice. 

 

 

Upravni odbor zbornice
NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje zbornice, spremlja delo upravnega odbora in drugih organov zbornice ter izvajanje sklepov skupščine in organov zbornice.

 

 

Nadzorni odbor
Strokovni svet
STROKOVNI SVET 

 

Strokovni svet je posvetovalni organ zbornice. Spremlja in proučuje problematiko socialnega varstva v državi v luči uresničevanja strateških usmeritev zbornice, ciljev nacionalnega programa socialnega varstva Republike Slovenije in Republike Slovenije kot socialne države, pripravlja strokovne predloge za razvoj posamezne dejavnosti v okviru socialnega varstva in nacionalnega programa, podpira razvoj socialno inovativnih in komplementarnih dejavnosti na področju socialnega varstva, spremlja dejavnost raziskovalnih in izobraževalnih institucij na področju socialnega varstva ter skrbi za povezovanje zborničnih nalog z njimi, obravnava pomembnejša razvojna vprašanja stroke ter organom zbornice svetuje v zvezi z njimi, sprejema mnenja in stališča, s katerimi sodeluje pri razvoju socialnega varstva v državi. Opravlja tudi druge naloge v skladu s Statutom Socialne zbornice Slovenije.

Komisija za volitve in imenovanja
KOMISIJA ZA VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Skrbi za kadrovske zadeve zbornice, pripravi predlog liste za izpraševalce izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov, liste izvajalcev inštruktažnega svetovanja, liste ocenjevalcev za postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, liste ocenjevalcev za izdelavo strokovnih mnenj ter liste članov komisij za preizkus usposobljenosti strokovnih sodelavcev in predlaga kandidate za prejemnike nagrad in priznanj za področje socialnega varstva.

Častno razsodišče zbornice
ČASTNO RAZSODIŠČE

 

Častno razsodišče zbornice obravnava kršitve Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, storjene pri opravljanju dejavnosti socialnega varstva. Častno razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah oziroma disciplinski odgovornosti članov zbornice.

SKUPŠČINA SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

Skupščina je najvišji organ zbornice. Sestavlja jo 60 članov, od tega 30 predstavnikov individualnih in 30 predstavnikov kolektivnih članov.

Individualni člani skupščine

SMER SOCIALNO DELO 
Individualni člani skupščine
Skupščina
SOCIOLŠKE, PSIHOLOŠKE IN PEDAGOŠKE SMERI
EKONOMSKE, ORGANIZACIJSKE, PRAVNE IN UPRAVNE SMERI
PREOSTALE IZOBRAZBE
Kolektivni člani skupščine

Kolektivni člani skupščine

 
PREDSTAVNIKI JAVNIH ZAVODOV
PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
PREDSTAVNIKI ZASEBNIKOV IN DRUGI
bottom of page