Ugotavljanje usposobljenosti

Določitev vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu je kot zakonska naloga Socialne zbornice Slovenije opredeljena s Pravilnikom o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanje za strokovne sodelavce v socialnem varstvu. Podlaga za omenjeni pravilnik je 70. člen Zakona o socialnem varstvu  ter drugi odstavek 14. člena Statuta Socialne zbornice Slovenije.

 

Zakon o socialnem varstvu v 70. členu določa, da so strokovni sodelavci po tem zakonu delavci, ki:

 • opravljajo posamezne socialno varstvene storitve,

 • so končali programe izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi (vrste in stopnje teh izobraževanj, ki strokovnim sodelavcem zagotovijo ustrezno strokovno usposobljenost za opravljanje posameznih socialno varstvenih storitev, v skladu z drugim odstavkom tega člena določi zbornica) ter

 • imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit.

 

Temeljni cilj te naloge zbornice je omogočiti preverjanje usposobljenosti za delo tistim strokovnim sodelavcem, ki se vključujejo v izvajanje posameznih storitev, programov ali dejavnosti, na področju socialnega varstva in se ne uvrščajo med strokovne delavce po 69. členu Zakona o socialnem varstvu.

POGOJI ZA PRIJAVO KANDIDATOV

 

Preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev lahko opravljalo tisti zaposleni, ki nimajo opravljenega pripravništva in ne strokovnega izpita za svoj poklic.

Pogoji za prijavo kandidatov k preverjanju usposobljenosti so:

 • predhodna izobrazba: zaključen družboslovni program (od V. do VII. stopnje),

 • delovne izkušnje: zaposlitev na področju socialnega varstva (od enega do treh let),

 • lastnosti za delo z ljudmi: ustrezna znanja in spretnosti ter psihofizične lastnosti.

 

Delodajalce prosimo, da izberejo kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo na preverjanje usposobljenosti. Prednost za prijavo imajo tisti zaposleni, ki jim je opravljeno preverjanje usposobljenosti pomembno za ohranitev delovnega mesta ali iskanje nove zaposlitve.


POSTOPEK PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI

 

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, se prijavijo v postopek preverjanja usposobljenosti, ki vključuje:

 

 • evidentiranje prijave za preverjanje - prijavnica,

 • preizkus usposobljenosti - pisno in ustno,

 • potrdilo o opravljenem preverjanju usposobljenosti.

 

Pisni del poteka tako, da kandidat pripravi v treh urah pisno nalogo o delovnem področju, za katerega opravlja preverjanje usposobljenosti, ki obsega najmanj štiri strani. Ustni del preverjanja usposobljenosti kandidati opravljajo pred tričlansko komisijo, ki vključuje vprašanja iz neposrednega delovnega področja kandidata in se nanašajo na zakonodajni in vsebinski del izvajanja storitve ali programa socialnega varstva ter vsebine objavljenih v skladu z vprašanji pripravljenimi v katalogu znanja.

 

Za pripravo na preverjanje usposobljenosti Socialna zbornica Slovenije organizira tudi dvodnevni seminar »Priprava na preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva«. Udeležba na seminarju ni obvezna, a se kandidatom priporoča. Namen seminarja je seznaniti udeležence s temeljnimi vsebinami preverjanja usposobljenosti s poudarkom na zakonodaji, pomembni za delo na področju socialnega varstva. Za udeležbo na seminarju se je potrebno prijaviti na posebni prijavnici, ki je priložena programu seminarja, ali preko spletne strani zbornice. Učinkovit študijski pripomoček za pripravo na preverjanje usposobljenosti so katalogi znanja, ki so pripravljeni za različna področja dela strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu.

 

Socialna zbornica Slovenije organizira vsako leto 24 brezplačnih preverjanj usposobljenosti skupaj s pripravljalnim seminarjem iz proračunskih sredstev. V primeru večje zainteresiranosti kandidatov je prav tako omogočeno preverjanje usposobljenosti, ki se opravlja za plačilo, v skladu s cenikom za izvajanje storitev Socialne zbornice Slovenije.
 

KATALOGI ZNANJA

Katalogi znanja za različna področja dela strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu predstavljajo tudi zakonodajo in druge vire, ki jih je potrebno znati za uspešno opravljanje preverjanje usposobljenosti. Predstavljajo standard znanja, ki se ga pričakuje od kandidatov, ki vključujejo različna področja dela: socialno varstvo splošno, delo z uporabniki, socialno vključevanje, komunikacija, organizacija dela in zagotavljanje kvalitete dela. Kataloge znanja  sprejema in potrjuje Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije. V postopku preverjanja usposobljenosti se raven standarda znanja kandidata opredeljuje glede na predhodno izobrazbo kandidata, raven zahtevnosti del kandidata pa se ugotavlja individualno glede na njegovo usposobljenost in področje dela. Katalogi znanja so lahko tudi uporabna informacija za delodajalce in širšo javnost saj opredeljujejo različna področja dela strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu. Seznam katalogov se vsako leto dopolnjuje glede na spremembe in potrebe v praksi. 

 

Seznam katalogov znanja:

OBNOVITEV POTRDILA ZA PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI

V skladu z 18. členom Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu kandidati, ki so uspešno opravili preverjanje usposobljenosti pri Socialni zbornici Slovenije prejmejo potrdilo o usposobljenosti za delo. Veljavnost potrdila je pet let. Po preteku veljavnosti potrdila kandidat izpolni  Vlogo za izdajo novega potrdila o usposobljenosti za strokovne sodelavce v socialnem varstvu, ki jo pošlje strokovni službi zbornice skupaj z obveznimi prilogami.  Potrdilo enako prvotnemu, se podaljša za nadaljnjih pet let kandidatu, ki se je v obdobju preteklih petih let ustrezno usposabljal za dalo in ni spremenil delovnega področja ter ravni izobrazbe. V primeru, da je pri kandidatu prišlo do sprememb na področju zaposlitve in pridobitve izobrazbe, pa je dolžan opravljati novo preverjanje usposobljenosti.


PREDNOSTI PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI

Opravljeno preverjanje usposobljenosti lahko kandidat uveljavlja kot:

 • dokazilo o usposobljenosti za opravljanje posamezne storitve, dela storitve, programa ali dejavnosti na področju socialnega varstva in

 • referenca pri nadaljnjem zaposlovanju ali pridobivanju dovoljenja za delo.  

 

PLAN PREVERJANJ USPOSOBLJENOSTI STROKOVNIH SODELAVCEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za prijavo na preverjanje usposobljenosti izpolnite prijavnico na preverjanje usposobljenosti (Obr. PU-1), ki jo skupaj  z vsemi obveznimi prilogami in overjenimi fotokopijami dokazil, posredujete po navadni pošti na naš naslov. Na vlogo vpišite tudi izbrani datum preverjanja usposobljenosti. Prijaviti se je potrebo do navedenega roka za prijavo.

Kontaktna oseba:

Eva KRIŽNAR, dipl. soc. geront. (VS.)

eva.kriznar@szslo.si

 

tel. +386 (0)1 292 73 15

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti: