top of page

Preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi 3. in 6. alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21– ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljevanju: ZSV) določa vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu tega zakona in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva in pripravlja in sprejema kataloge potrebnih znanj in preverja usposobljenost za opravljanje posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva. Zbornica je za izvajanje navedene naloge sprejela Pravilnik o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 146/22, 126/23 in 34/24; v nadaljevanju: Pravilnik) z dne 25. 11. 2022.

POGOJI ZA PRIJAVO KANDIDATOV

Skladno z 2. členom Pravilnika, preverjanje usposobljenosti opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe in imajo opravljeno pripravništvo ali delovne izkušnje na področju socialnega varstva, kot določa 70. člen ZSV.

 

Kandidati iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo pogoj glede izobrazbe, če imajo pridobljeno izobrazbo, ki je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje klasifikacij (v nadaljevanju: SOK) uvrščena na raven 4, 5, 6, 7 in 8 z vseh področij po klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: KLASIUS-P-16).

 

Kandidati izpolnjujejo pogoj glede opravljenega pripravništva, če so opravili pripravništvo na področju socialnega varstva.

 

Za izpolnjevanje pogoja delovnih izkušenj se upoštevajo delovne izkušnje, ki se nanašajo na izvajanje posameznih storitev, nalog in programov na področju socialnega varstva ter so opravljene glede na raven izobrazbe kandidata. Ustreznost delovnih izkušenj kandidatov natančneje določajo katalogi znanja, ki jih sprejema Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije.


PRIJAVA K PREVERJANJU USPOSOBLJENOSTI 

Prijava se opravi s prijavnico k preverjanju usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva, z izjavo ZVOP-1 (Obr. PU-1). K prijavnici je potrebno priložiti:

 

  • dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu ali dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah v obsegu najmanj 9 mesecev (predstavitev delovnih izkušenj na 2-5 straneh, izjava delodajalca/-ev s področja socialnega varstva o obsegu in vsebini dela),

  • upravno ali notarsko overjena fotokopija dokazila o strokovni izobrazbi oz. strokovnemu nazivu,

  • izjava kandidata (Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1).

POTEK PREVERJANJA USPOSOBLJENOSTI 

Preverjanje usposobljenosti poteka po Planu preverjanj usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu, za leto 2024.

 

Pisni del preverjanja usposobljenosti za strokovne sodelavce zajema izdelavo pisne naloge v esejski obliki iz vsebin, določenih s katalogom znanj, po katerem kandidat pristopa k preverjanju usposobljenosti. Kandidati imajo za pripravo pisne naloge na voljo 2 pedagoški uri. Pri pisnem delu preverjanja usposobljenosti lahko kandidat uporablja zgolj nepopisan Zakon o socialnem varstvu. Pisno nalogo oceni komisija za preverjanje usposobljenosti na dan ustnega dela preverjanja usposobljenosti. Kandidat lahko pristopi k ustnem delu, če je pisni del opravil uspešno.

 

Ustni del preverjanja usposobljenosti poteka pred tričlansko komisijo za preverjanje usposobljenosti. Ustno izpraševanje temelji na vsebinah iz programa določenega s katalogom znanja, po katerem kandidat pristopa k preverjanju usposobljenosti ter traja največ  30 minut., kar vključuje pripravo vprašanj, postavljanje vprašanj, pisanje zapisnika o poteku preverjanja usposobljenosti in seznanitev kandidata z rezultatom preverjanja. Kandidatu se postavi 3 vprašanja s podvprašanji. Kandidat, ki je bil neuspešen samo na ustnem delu preverjanja usposobljenosti, ponavlja samo ustni del. Kandidat mora ponavljanje ustnega dela preverjanja usposobljenosti opraviti v roku šestih mesecev od vročitve obvestila o neuspešnem opravljenem ustnem delu preverjanja usposobljenosti, sicer mora ponovno pristopiti k preverjanju usposobljenosti v celoti.

 
STROKOVNE VSEBINE ZA PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI 

Od kandidatov, ki pristopajo k preverjanju usposobljenosti, se zahteva poznavanje strokovnih vsebin po virih, ki so navedeni v Katalogu znanja, po katerem kandidat pristopa k preverjanju usposobljenosti. Vsebine in viri, ki niso navedeni v katalogu znanja se ne zahtevajo pri preverjanju usposobljenosti strokovnih sodelavcev.

 

Raven zahtevnosti preverjanja usposobljenosti je enaka ravni izobrazbe kandidata.

 

​Strokovna služba zbornice tekoče revidira program glede na zakonodajne spremembe.

 

Glede iskanja pravnih virov je priporočljiva uporaba spletne strani www.pirs.si (Pravno informacijski sistem RS), kjer so dostopni ustrezni zakonski in podzakonski viri.

 
KATALOGI ZNANJA

Katalogi znanja za različna področja dela strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu predstavljajo tudi zakonodajo in druge vire, ki jih je potrebno znati za uspešno opravljanje preverjanje usposobljenosti. Predstavljajo standard znanja, ki se pričakuje od kandidatov, ki vključujejo različna področja dela: socialno varstvo splošno, delo z uporabniki, socialno vključevanje, komunikacija, organizacija dela in zagotavljanje kvalitete dela. Kataloge znanja  sprejema in potrjuje Strokovni svet Socialne zbornice Slovenije. V postopku preverjanja usposobljenosti se raven standarda znanja kandidata opredeljuje glede na predhodno izobrazbo kandidata, raven zahtevnosti del kandidata pa se ugotavlja individualno glede na njegovo usposobljenost in področje dela. Katalogi znanja so lahko tudi uporabna informacija za delodajalce in širšo javnost saj opredeljujejo različna področja dela strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu. Seznam katalogov se vsako leto dopolnjuje glede na spremembe in potrebe v praksi.

 

Seznam katalogov znanja: 
Katalogi znanja, ki so objavljeni na spletni strani zbornice so trenutno v postopku posodobitve – slednje se nanaša predvsem na pogoje za pristop k preverjanju usposobljenosti (glej 2. člen Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za preverjanje usposobljenosti strokovnih sodelavcev v socialnem varstvu)

Predviden plan preverjanj usposobljenosti strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v letu 2024:

2024-02-05 07_29_31-Prejeto – meri.rozac_szslo.si - Outlook.png
bottom of page