top of page

Mnenja

 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi 77. člena Zakona o socialnem varstvu in v skladu s Pravilnikom o izdaji strokovnih mnenj zbornice kot nosilka javnega pooblastila izdaja strokovna mnenja o opravljanju socialno varstvenih storitev, strokovna mnenja o opravljanju socialno varstvenih programov in strokovna mnenja o opravljanju drugih socialno varstvenih dejavnosti. Socialna zbornica Slovenije izdaja tudi dopolnilna in referenčna strokovna mnenja o opravljanju socialno varstvenih storitev, programov ter drugih socialno varstvenih dejavnosti.

 

Strokovna mnenja se izdajajo v zvezi s postopki podelitve koncesij za opravljanje socialno varstvenih storitev, postopki pridobitve dovoljenj za delo za opravljanje socialno varstvenih storitev, postopki javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov, objavljenih s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo in v zvezi z drugimi postopki.

 

POSTOPEK IZDAJE STROKOVNEGA MNENJA

 

V postopku izdaje strokovnega mnenja Socialna zbornica Slovenije glede na pogoje, merila in kriterije, ki jih za posamezno socialno varstveno storitev oziroma program predvidevajo področni predpisi oziroma javni razpisi, ugotavlja, ali socialno varstvena storitev oziroma program, ki ga želi vlagatelj vloge za izdajo strokovnega mnenja opravljati, ustreza strokovnim in kadrovskim kriterijem za opravljanje zadevne socialno varstvene storitve oziroma programa, prav tako pa se ugotavlja, ali vlagatelj izpolnjuje strokovne in kadrovske pogoje za vzpostavitev in opravljanje določene socialno varstvene storitve oziroma programa.

 

Pri strokovnem vrednotenju socialno varstvene storitve oziroma programa, ki ga namerava vlagatelj opravljati, v okviru Socialne zbornice Slovenije sodelujejo priznani strokovnjaki in specialisti s področja socialnega varstva.

 

 

VLOGA OZIROMA ZAHTEVA ZA IZDAJO STROKOVNEGA MNENJA

 

Za pridobitev strokovnega mnenja Socialne zbornice Slovenije je potrebno na Socialno zbornico Slovenije podati vlogo oziroma zahtevo za izdajo strokovnega mnenja. Vloga oziroma zahteva za izdajo strokovnega mnenja se vloži v pisni obliki in na zgoščenki.

 

Vloga za izdajo strokovnega mnenja o opravljanju socialno varstvene storitve v zvezi s postopkom podelitve koncesije za opravljanje socialno varstvene storitve

 

Vloga za izdajo strokovnega mnenja o opravljanju socialno varstvene storitve, za podajo katere poseben obrazec ni predpisan, mora vsebovati pisno zahtevo za izdajo strokovnega mnenja in fotokopijo celotne ponudbe (vključno s prilogami), s katero ponudnik kandidira na določenem javnem razpisu za podelitev koncesije za opravljanje socialno varstvene storitve.

Vloga za izdajo strokovnega mnenja o opravljanju socialno varstvene storitve v zvezi s postopkom pridobitve dovoljenja za delo za opravljanje socialno varstvene storitve

 

Vloga za izdajo strokovnega mnenja o opravljanju socialno varstvene storitve, za podajo katere poseben obrazec ni predpisan, mora vsebovati osnovne podatke o vlagatelju (naziv, naslov sedeža oziroma stalnega prebivališča, telefonsko številko, davčno številko, pravno organizacijsko obliko, podatek o zakonitem zastopniku in strokovnem vodju socialno varstvene storitve) in podrobno izdelan program dela za opravljanje socialno varstvene storitve, ki naj smiselno povzema standarde, kot jih za posamezno socialno varstveno storitev predvideva Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev ter opis izpolnjevanja dodatnih pogojev, ki jih za opravljanje posamezne socialno varstvene storitve določajo področni predpisi.

 

Primer: v kolikor želite opravljati socialno varstveno storitev pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu mora vaš program dela za opravljanje zadevne socialno varstvene storitve vsebovati opis socialno varstvene storitve in njenih ciljev, upravičencev (vključno z njihovo vlogo pri načrtovanju ter opravljanju socialno varstvene storitve), postopka, trajanja, metod dela, cene, prostorskih možnosti, izvajalcev, poteka supervizije, izobraževanja in evalvacije, vodenja dokumentacije in pravnih sredstev.

 

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja o opravljanju socialno varstvenega programa v zvezi s postopkom javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov

 

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja o opravljanju socialno varstvenega programa v zvezi s postopkom javnega razpisa za sofinanciranje socialno varstvenih programov, objavljenega s strani ministrstva, pristojnega za socialno varstvo, se poda na obrazcu skupaj s fotokopijo celotne prijave (vključno s prilogami), s katero prijavitelj kandidira na določenem javnem razpisu za sofinanciranje socialno varstvenih programov.

 

 

CENA

 

Cena izdaje strokovnega mnenja se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o merilih za oblikovanje cene storitev za izdajo strokovnih mnenj in drugih listin Socialne zbornice Slovenije.

UPORABNE POVEZAVE

 

Kontaktna oseba:

 

Tjaša BRATUŠ, dipl. soc. del. (UN.)

tjasa.bratus@szslo.si 

tel. +386 (0)1 292 73 22

fax. +386 (0)1 292 73 11

bottom of page