top of page

Certificiranje

 

NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA SOCIALNI OSKRBOVALEC /
SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU

 

Socialna zbornica Slovenije je vpisana v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in sicer za izvajanje postopka certificiranja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu. 

 

V postopku certificiranja lahko posameznik pridobi javno veljavno listino o poklicni usposobljenosti, ki je potrebna za opravljanje poklica ali posameznih sklopov zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti: certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK).

 

Za pridobitev certifikata o NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu mora kandidat dokazati, da ima znanja in spretnosti, ki so zapisana v Katalogu strokovnih znanj in spretnosti Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.

 

Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:

  • prijava kandidata,

  • svetovanje in priprava zbirne mape,  

  • preverjanje in potrjevanje NPK.

 

POGOJI ZA PRIJAVO

Če želite pridobiti certifikat o NPK Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, morate izpolnjevati naslednje pogoje, določene s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti:

  • zaključena najmanj osnovna šola,

  • najmanj 5 let izkušenj na področju dela z ljudmi ali najmanj eno leto izkušenj na področju socialne oskrbe starejših ljudi, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami,

  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19, 81/19, 203/21, 54/22 in 159/22).«

PRIJAVA V POSTOPEK 

 

Kandidati se prijavijo s prijavnim obrazcem (Obr. SO-01), h kateremu morajo priložiti naslednja dokazila:

  • dokazilo o izobrazbi,

  • dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah,

  • potrdilo o zaključenem programu usposabljanja s področja socialne oskrbe.

UPORABNE SPLETNE STRANI

Nacionalna poklicna kvalifikacija

Državni izpitni center

Nacionalno informacijsko središče za poklicne kvalifikacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

 

Kontaktna oseba:

 

Eva KRIŽNAR, dipl. soc. geront. (VS.)

eva.kriznar@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 15

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

bottom of page