top of page

Projekti

 

 

Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

Projekt ''Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov'', odobren  v sklopu Razpisa Erasmus + v letu 2016 EAC/A04/2015, s ključnim ukrepom Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks ter akcije KA202, Strateška partnerstva, in sicer na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj projekta je razvoj inovacij.

Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju

Projekt »Več in še več o demenci: programi izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence v slovenskem okolju« sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje, v partnerskem konzorciju z Domom starejših Rakičan, Splošno bolnišnico Murska Sobota, Zdravstvenim domom Novo mesto, Zdravstvenim domom Murska Sobota in Zavodom za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, bo na osnovi inovativno in multidisciplinarno pripravljenega programa krepil transfer znanja in ključnih poklicnih kompetenc strokovnih delavcev in sodelavcev v verigi oskrbe za osebe z demenco v institucionalnih in domačih okoljih. Struktura programa izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence glede na aktivnosti zaobjema aspekte socialnega dela, aspekte psihiatrije, aspekte nevrologije, aspekte zdravstvene stroke na primarni ravni, socialno gerontološke aspekte, institucionalno okolje varstva starejših, pomoč družini na domu oziroma socialno oskrbo ter skupine za samopomoč in prostovoljci.

Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok med strokovnimi delavci in sodelavci, ki delajo v socialnovarstvenih organizacijah

Projekt »Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok med strokovnimi delavci in sodelavci, ki delajo v socialnovarstvenih organizacijah«  je v partnerskem odnos z UNICEF-om, in sicer v sklopu tehnične misije, deluje v okviru ''ONE UNICEF Refugee and Migrant response''.

 

Glavni cilj projekta je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju otrok in mladostnikov, družin ter na področju otrok, mladostnikov in družin beguncev in migrantov na področju socialne varnosti s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembami na tem področju. Poudarek je na zagotavljanju dodatnih strokovnih kompetenc, kakovosti dela ter zagotavljanju dodatnega usposabljanja na področju psihosocialne podpore in pomoči otrok in mladostnikov ter vključevanja zaposlenih v supervizijske procese. 

Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva

Socialna zbornica Slovenije sodeluje pri nadaljevanju projekta v partnerskem odnosu z UNICEF-om, in sicer v sklopu tehnične misije, ki deluje v okviru “UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia”.

 

Glavni cilj projekta ''Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva'' je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju socialne varnosti na področju migrantov in beguncev, s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembi na tem področju.

Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva

Projekt “Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok, vključno s standardi in protokoli za delo z otroci in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva” v partnerskem odnos z UNICEFOM, in sicer v sklopu tehnične misije, deluje v okviru “ONE UNICEF Refugee and Migrant response”.

Spodbujanje pripravništev

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile", prednostne naložbe 8.2 "Trajnostno vključevanje mladih in jamstva za mlade" ter specifičnega cilja 8.2.1. " Znižanje brezposelnosti mladih", Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (OP20.00002).

Please reload

bottom of page