top of page

Spodbujanje pripravništev

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile", prednostne naložbe 8.2. "Trajnostno vključevanje mladih in jamstva za mlade" ter specifičnega cilja 8.2.1. "Znižanje brezposelnosti mladih", Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (OP20.00002). 

 

Posredniški organ

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Upravičenec

Socialna zbornica Slovenije

Izvajalci

Izbrani prijavitelji na javnem razpisu Spodbujanje pripravništev (pripravništev (Uradni list RS, št. 98/2015, 102/2015 – popr., 107/2015 – popr. in 2/2016 – popr.;)

Namen projekta

Namen projekta je večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12, v nadaljevanju: ZSV) ter krepitev socialno varstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov. 

Cilj projekta

Cilj projekta je zaposliti največ 100 iskalcev prve zaposlitve - pripravnikov na področju socialnega varstva, skladno z ZSV, in sicer za obdobje največ 12 mesecev, z namenom pridobivanja in krepitve njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki predstavlja zakonski pogoj za zaposlitev na področju socialnega varstva. Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas opravljanja pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, praviloma za polni delovni čas.

 

Ciljna skupina 

 

Ciljna skupina so mladi, stari do vključno 29 let, ki so prvi iskalci zaposlitve na področju socialnega varstva, ki iščejo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot jo predpisuje 69. člen ZSV - pripravniki. 

Čas trajanja projekta

 

Za izvedbo projekta je po pogodbi o sofinanciranju operacije Spodbujanje pripravništev določeno obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017. Izvajalec projekta je dolžan skladno z javnim razpisom pripravnika zaposliti za obdobje trajanja pripravništva, največ 12 mesecev, kot ga upoštevaje stopnjo izobrazbe pripravnika določajo Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva, Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR) ter Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije. Pripravniku se pripravništvo podaljša za čas porodniškega dopusta daljše bolniške odsotnosti ter opravičene odsotnosti, ki skupno presega 20 delovnih dni, medtem, ko se pripravniška doba ne podaljša za čas letnega dopusta in za čas krajših opravičenih odsotnosti. Pripravništvo se skladno z določili ZDR in Kolektivne pogodbe lahko tudi skrajša. V nobenem primeru pa v okviru programa niso upravičeni stroški za izvajalca projekta, nastali po 30. 6. 2017.

 

Financiranje projekta

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v vlogi posredniškega organa. Projekt se izvaja v okviru 8. prednostne osi "Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile", prednostne naložbe 8.1 "Trajnostno vključevanje mladih in jamstva za mlade" ter specifičnega cilja 8.1.2. " Znižanje brezposelnosti mladih", Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 (OP20.00002).

Za izvedbo zaposlitev predvidoma 100 pripravnikov je namenjenih največ 1.676.443,00 EUR. Od tega je največ 942.881,48 EUR namenjenih za vključitev izbranih kandidatov - pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRZS in največ 733.561,52 EUR za vključitev izbranih kandidatov - pripravnikov s stalnim prebivališčem v KRVS.

Za vključitev oseb iz KRVS se bodo upravičeni stroški sofinancirali 80 % iz sredstev PP 150030 - PN8.2 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - EU (V) in 20 % iz PP 150031 - PN8.2 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - slovenska udeležba (V).

 

Za vključitev oseb iz KRZS se bodo upravičeni stroški sofinancirali 80 % iz sredstev PP 150032 - PN8.2 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - EU (Z) in 20 % iz PP 150033 - PN8.2 - Dostop do delovnih mest - 14-20 - slovenska udeležba (Z).

Info

Za informacije o projektu se lahko obrnete na zaposlene v Projektni pisarni ESS:

 

info.ess@szslo.si

Dokumenti:

bottom of page