top of page

Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti

 

Sekcija socialnih delavk in delavcev v zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: sekcija), pri Socialni zbornici Slovenije združuje predstavnike različnih organizacij na področju socialnega dela, ki so zaposleni v zdravstven dejavnosti.

 

Namen sekcije je koordinacija skupnih nalog in zastopanje skupnih interesov na področju zdravstvene dejavnosti, spodbujanje razvoja stroke socialnega dela v zdravstveni dejavnosti; organiziranje in razvijanje različnih oblik sodelovanja socialnih delavcev ter skrb za kontinuirano izobraževanje in usposabljanje socialnih delavcev. Namen sekcije je tudi priprava pobud in predlogov za razvoj stroke socialnega dela na področju zdravstvene dejavnosti za razširjen strokovni kolegij za socialno delo na področju zdravstvene dejavnosti.

 

Sekcija opravlja naslednje naloge:

 

  • spodbuja povezovanje zaposlenih na področju socialnega dela v zdravstvu, predlaga ustrezne ukrepe, strategije in politike;

  • preučuje slovensko zakonodajo in daje pobude za njeno dopolnjevanje ali spremembe;

  • spremlja mednarodne smernice na področju socialnega dela v zdravstveni dejavnosti;

  • skrbi za usklajeno in učinkovito javno predstavitev predlogov sprememb;

  • širi prostor za delovanje in izvrševanje poslanstva socialnega dela na področju zdravstvene dejavnosti, s poudarkom na strokovnosti

  • pripravlja, izdaja ali posreduje informativne in izobraževalne publikacije;

  • organizira skupne predstavitve področja socialnega dela v zdravstveni dejavnosti v javnosti z namenom obveščanja in uveljavljanja interesov;

  • opravlja druge skupno dogovorjene naloge na vseh področjih socialnega dela v zdravstvu.

 

Predsednica sekcije je Simona Muhič, univ. dipl. soc. del., podpredsednica sekcije pa je Tanja Petelinek Hohler, univ. dipl. soc. del.

 

Simpozij:

           

          7. Simpozij Sekcije socialnih delavk in delavcev v zdrav. dejavnosti - SOCIALNO DELO NA PRESEČIŠČU ZDRAVSTVA IN PRAVOSODJA

Kontaktna oseba:

 

Neža PODLIPNIK, mag. soc. del. 

neza.podlipnik@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 14

fax. +386 (0)1 292 73 11

bottom of page