top of page

Zgodovina zbornice

 
90-TA LETA ...

 

Socialna zbornica  je bila prvič omenjena v 90-ih letih, ko je Ministrstvo za zdravstvo in socialno varstvo pod vodstvom Francija IMPERLA, namestnika ministra, odgovornega za področje socialnega varstva, pripravljalo novi Zakon o socialnem varstvu. Tatjana PETRIČEK in Jože VALENČIČ, takrat svetovalca vlade na ministrstvu, sta v sodelovanju z aktivnimi člani strokovnega sveta - dr. Bernardom STRITIHOM z Visoke šole za socialno delo, dr. Jožetom RAMOVŠEM z Inštituta za zdravstveno in socialno varstvo ter dr. Anjuto BUBNOV ŠKOBERNE s Pravne fakultete, "socialno zbornico" kot povsem nov subjekt umeščala v sistem sodobnega, pluralnega sistema socialnega varstva. Steber njene dejavnosti  predstavlja "skrb za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti", kot opredeljuje 1. odstavek 77. člena Zakona o socialnem varstvu, sprejetega 13. novembra leta 1992. Pomembno podporo zakonu in socialni zbornici je dala Komisija za socialne zadeve Skupščine republike Slovenije pod vodstvom predsednika Štefana KOCIPRA. 

 

 

PRIPRAVE NA USTANOVITEV

 

Kmalu po sprejemu zakona je pričel delovati Pripravljalni odbor za ustanovitev Socialne zbornice Slovenije pod vodstvom Eve GRAŠIČ, takrat direktorice Centra za socialno delo Kranj. Članice in člani pripravljalnega odbora so bili : Milica CAF, Karl DESTOVNIK, Franc IMPERL, Štefan KOCIPER, Ivica MATKO, Mara OVSENIK, Dušan PARAZAJDA, Božo POGAČAR, Irena PRAŽNIKAR, Jože RAMOVŠ, Nada REBOLJ, Aljoša REDŽEPOVIČ, Pavel SMOLEJ, Marjeta STRBAN, Bernard STRITIH, Boris ŠUŠTARŠIČ, Zora TOMIČ, Marta ŽERKO in Bogdan ŽORŽ. 

 

 

USTANOVITEV IN PRVO OBDOBJE

 

Dne 7. junija leta 1993  ob 9. 30 je v Okrogli dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, po daljšem čakanju takratne ministrice Jožice Puhar, po nagovoru državne sekretarke Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Anke Ostrman, začela zasedati ustanovna skupščina Socialne zbornice Slovenije.

 

Od 133 vabljenih delegatov - strokovnih delavcev v socialnem varstvu, je bilo na skupčšini prisotno 127 delegatov. Sprejeli so statut zbornice in izvedli volitve v organe zbornice. Za predsednico je bila soglasno izvoljena Zora TOMIČ, prof. sociologije iz Ljubljane in za podpredsednico Minka ŽIBERNA, soc. delavka iz Maribora. 

 

Izvršni odbor je bil izvoljen v sestavi: Dušan PARAZAJDA, predsednik (zavodi za usposabljanje); Milka CIZELJ (socialni zavodi in posebni socialni zavodi);  Karl DESTOVNIK (invalidska podjetja); Marjan GORUP (osnovne šole); Franci IMPERL (socialno varstvena dejavnost - zasebniki); Ivica MATKO (socialno delo v podjetjih); Pavle SMOLEJ (varstveno delovni centri); dr. Mara OVSENIK (odbor za razvoj socialnega varstva); Eva GRAŠIČ (odbor za ekonomska in pravna vprašanja); Milan KRAJNC (odbor za normative in standarde); Anka TOMINŠEK (odbor za volitve in imenovanja) in Imre JEREBIC (etična komisija).

Leto dni po ustanovitvi je bila zaposlena prva profesionalna delavka, sekretarka zbornice in od leta 1995 tudi vodja strokovne službe Žarka BRIŠAR SLANA, univ dipl. psihologinja iz Ljubljana. Najprej je zbornica delovala "pod krošnjami vrta Restavracije Rio v Ljubljani", od leta 1994 do 1996 je zasedala najete prostore v stavbi Konzorcija, v letu 1997 na Linhartovi 1; od oktobra 1997 je sedež njenega delovanja v najetih prostorih Geodetskega zavoda Slovenije v Ljubljani na Zemljemerski 12.  

Sestava odbora  za ustanovitev Socialne zbornice Slovenije in prvih organov je odražala celotno in strokovno pestro strukturo izvajalcev socialno varstvene dejavnosti. Danes  je tretjina članov že zaključila svoja plodna delovna obdobja. Mnogi so zamenjali delodajalce in področje svojega profesionalnega  delovanja;  večina je ostala  zvesta socialnemu varstvu in zbornici. Mnogim od njih je država v imenu socialnega varstva izkazala posebno pozornost z nagradami in priznanji za njihovo delo. 

Vsi imenovani so na svoj način orali ledino v prvih letih delovanja zbornice in ideji oblikovali podobo, ki se še ni povsem ustalila in formirala. Menjava generacij strokovnih delavcev in sodelavcev ter odgovornih v resornem ministrstvu, novi pogledi na razvojna vprašanja socialnega varstva ter vlogo socialne zbornice v njej, različni interesi, pričakovanja in hotenja posameznih področij dejavnosti ter strok v njej, ki jih vgrajujejo v delo organov  zbornice in zbornice kot celote, spreminjajo današnjo ter jutrišnjo podobo zbornice. 

 

  

ZBORNICA DANES

 

Steber dejavnosti zbornice "skrb za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti ", je v nemirnem desetletnem razvoju samodejno prerasel v njeno osnovno poslanstvo, stalnico in jedro njenega celotnega delovanja.

 

Na volilni seji Skupščine Socialne zbornice Slovenije 22. marca 2022 je bila s podporo večine članov skupščine za predsednico zbornice v mandatnem obdobju 2022 - 2026 izvoljena Breda BOŽNIK, diplomirana socialna delavka. Tadej POBERŽNIK, direktor Centra za socialno delo Koroška je bil izvoljen za podpredsednika Socialne zbornice Slovenije. Oba opravljata svoji funkciji častno.

 

Upravni odbor Socialne zbornice Slovenije je na 5. redni seji, dne 23. aprila 2019, na podlagi javnega razpisa in na predlog Komisije za volitve in imenovanja zbornice, imenoval generalnega sekretarja za mandatno obdobje 2019 - 2024. Za navedeni štiriletni mandat je UO Socialne zbornice Slovenije soglasno imenoval Vilka Kolbla, mag. in univerzitetnega diplomiranega socialnega delavca. 

bottom of page