top of page

Volitve članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov za mandatno obdobje 2022 - 2026

Delo Skupščine Socialne zbornice Slovenije in njenih organov v mandatnem obdobju 2018 – 2022 se zaključuje. Na podlagi 5. člena Pravilnika o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije št. 1849/2020-SZS/SK-PRED, z dne 18. 9. 2020 (v nadaljevanju: Pravilnik o volitvah) je podpredsednica Socialne zbornice Slovenije po pooblastilu predsednika Socialne zbornice Slovenije dne 23. 9. 2021 izdala Sklep o razpisu volitev članov skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026, št. 2029/2021-SZS/VOL-PRED. V navedenem sklepu se za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila določi ponedeljek, 27. september 2021.

         Obvestilo generalnega sekretarja članicam in članom Socialne zbornice Slovenije za izvedbo rednih volitev 2022

Socialna zbornica Slovenije v nadaljevanju objavlja:

 • Pravilnik o volitvah članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije, 

 • Sklep o razpisu volitev članov skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026, 

 • Poziv članicam in članom Socialne zbornice Slovenije,

 • Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve članov skupščine Socialne zbornice Slovenije, 

 • Sklep o določitvi števila elektorjev, volilnih skupin in števila članov znotraj volilnih skupin za volitve članov skupščine Socialne zbornice Slovenije,

 • OBRAZCE:

  • Obrazec SZS-V-I/IND: Predlog kandidata za člane skupščine – predstavniki individualnih članov Socialne zbornice Slovenije, 

  • Obrazec SZS-V-II/KOL: Predlog kandidata za člane skupščine – predstavniki kolektivnih članov Socialne zbornice Slovenije,

  • Obrazec SZS-V-II-1/KOL: Predlog kandidata za člane skupščine – določitev predstavnikov v volilno telo (elektorjev), 

  • Obrazec SZS-V-III: Predlog kandidature v organe Socialne zbornice Slovenije.  

 

 

Pomembni datumi

 

 1. 27.9.2021 – Dan, ki je določen kot dan razpisa volitev in s katerim začnejo teči roki za volilna opravila.

 2. 28.10.2021 – Rok za posredovanje kandidatur in seznamov izvoljenih elektorjev ter zahtevanih dokazil.

 3. 30.11.2021 – Člani zbornice, ki imajo volilno pravico, najpozneje do tega dne vrnejo volilno gradivo, ki vsebuje volilno karto in glasovnico.

 4. 7.12.2021 – Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije sprejme Poročilo o izidu volitev članov skupščine Socialne zbornice Slovenije.

 5. 7.12.2021 – Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije objavi Poziv za vložitev kandidature za člane Komisije za volitve in imenovanja ter Častnega razsodišča, za katere lahko kandidirajo le člani skupščine Socialne zbornice Slovenije.

 6. 22.3.2022 – Predvideni datum seje skupščine Socialne zbornice Slovenije.  

 

Vprašanja in pojasnila o poteku volitev

 

Za vse informacije o poteku volitev članov zbornice v skupščino in druge organe Socialne zbornice Slovenije lahko kontaktirate strokovnega delava Nebojšo Golića, ki je dosegljiv ob torkih in četrtkih, od 9.00 do 10.00 ure na tel. št. 01/292-73-10 ali po elektronski pošti volitve@szslo.si

 

Na vprašanja, ki jih boste tekom tedna posredovali na navedeni elektronski naslov, bomo podali odgovore v roku treh delovnih dni.  

Vsa vprašanja, ki bodo pisno zastavljena bodo tudi javno objavljena na spletni strani Socialne zbornice Slovenije, pod rubriko »Volitve 2022«. 

 

 

Dokumentacija:

Seznam kandidatur za Skupščino Socialne zbornice Slovenije – predstavniki individualnih in kolektivnih članov zbornice po posameznih volilnih skupinah za mandatno obdobje 2022 - 2026

Komisija za volitve in imenovanje je na 16. redni seji, ki je potekala dne 9. 11. 2021, potrdila kandidature kandidatov za člane Skupščine Socialne zbornice Slovenije po posameznih volilnih skupinah, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Kandidati si na seznamih sledijo po priimku, ki je bil določen z žrebom komisije za določitev vrstnega reda kandidatov – izžrebana je bila začetna črka priimka »F«.

 

A. Seznam kandidatur za Skupščino Socialne zbornice Slovenije, predstavnikov individualnih članov zbornice po                      posameznih volilnih skupinah, za mandatno obdobje 2022 – 2026.

1. volilna skupina – individualni člani s pridobljeno izobrazbo - smer socialno delo

 

 

 

 

 

 

 

2. volilna skupina – individualni člani s pridobljeno izobrazbo sociološke, psihološke in pedagoške smeri

 

3. volilna skupina – individualni člani s pridobljeno izobrazbo ekonomske, organizacijske, pravne in upravne smeri

 

 

 

 

 

 

4. volilna skupina – individualni člani s pridobljenimi preostalimi izobrazbami

B. Seznam kandidatur za Skupščino Socialne zbornice Slovenije, predstavnikov kolektivnih članov zbornice po posameznih  volilnih    skupinah, za mandatno obdobje 2022 – 2026.

1. volilna skupina – predstavniki javnih zavodov

 

 

 

 

 

 

2. volilna skupina – predstavniki nevladnih organizacij

 

 

 

 

 

3. volilna skupina – predstavnikov zasebnikov in drugih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam kandidatur v organe Socialne zbornice Slovenije – predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, člane strokovnega sveta in nadzornega odbora zbornice

Komisija za volitve in imenovanje je na isti seji, ki je potekala dne 9. 11. 2021, potrdila tudi kandidature v organe Socialne zbornice Slovenije, in sicer za predsednika, podpredsednika, člane upravnega odbora, strokovnega sveta in nadzornega odbora zbornice. Kandidate za člane komisije za volitve in imenovanja in častnega razsodišča bodo objavljeni v drugem krogu, ko bodo izvoljeni člani Skupščine Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026.

Kandidatka za predsednico Socialne zbornice Slovenije

Kandidat za podpredsednika Socialne zbornice Slovenije

Kandidati za člane Upravnega odbora Socialne zbornice Slovenije

Kandidati za člane Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije

 

 

Kandidati za člane Nadzornega odbora Socialne zbornice Slovenije

 

 

 

Seznam predstavnikov v volilno telo za volitve članov skupščine zbornice predstavnikov kolektivnih članov (elektorjev), za mandatno obdobje 2022 – 2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije – predstavniki individualnih in kolektivnih članov zbornice za mandatno obdobje 2022 - 2026

 

Komisija za volitve in imenovanje je na 17. redni seji, ki je potekala dne 9. 12. 2021, ugotovila izid volitev za člane Skupščine Socialne zbornice Slovenije po posameznih volilnih skupinah za mandatno obdobje 2022 – 2026. V nadaljevanju objavljamo seznam 60 članov skupščine, in sicer 30 predstavnikov individualnih članov zbornice in 30 predstavnikov kolektivnih članov zbornice, ki so bili izvoljeni v Skupščino Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026.

A. Seznam članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije predstavnikov individualnih članov zbornice za mandatno obdobje 2022 – 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Seznam članov Skupščine Socialne zbornice Slovenije predstavnikov kolektivnih članov zbornice za mandatno obdobje 2022 – 2026.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisija za volitve in imenovanje  je na isti seji sprejela tudi poziv članom zbornice, izvoljenim članom Skupščine Socialne zbornice Slovenije k vložitvi kandidatur za člane Komisije za volitve in imenovanja in Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 – 2026, ki bo objavljen v ponedeljek 13. 12. 2021.

 

Kandidati za predsednika, podpredsednika, za člane upravnega odbora, člane strokovnega sveta in člane nadzornega odbora, ki že kandidirajo v navedene organe ne morejo v drugem krogu več kandidirati za člane komisije za volitve in imenovanja in častnega razsodišča zbornice.

 

Pravico kandidiranja za člane Komisije za volitve in imenovanja in Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije imajo le izvoljeni člani Skupščine Socialne zbornice Slovenije, ki do sedaj še niso kandidirali v druge organe zbornice.

Poziv k vložitvi kandidatur za člane Komisije za volitve in imenovanja in člane Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije za mandatno obdobje 2022 - 2026

 

Skladno z zgoraj navedenim objavljamo poziv h kandidaturi za člane komisije za volitve in imenovanja in člane častnega razsodišča z obrazcem za podajo predloga kandidature. 

         Poziv k vložitvi kandidatur za volitve članov komisije za volitve in imenovanja in članov častnega razsodišča

         

         Obrazec za podajo predloga kandidature (Obr. SZS-V-IV.)

Seznam kandidatur v organe Socialne zbornice Slovenije – za člane komisije za volitve in imenovanja ter častnega razsodišča zbornice

 

Komisija za volitve in imenovanje je na 18. redni seji, ki je potekala dne 13. 1. 2022, potrdila kandidature v organe Socialne zbornice Slovenije, in sicer za člane komisije za volitve in imenovanja ter častnega razsodišča zbornice za mandatno obdobje 2022 – 2026.

 

Kandidati za člane Komisije za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidati za člane Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije 

bottom of page