top of page

Kolektivno članstvo

 

Zainteresirane organizacije, društva, ustanove in skupnosti se lahko včlanite v KOLEKTIVNO ČLANSTVO zbornice, kot predstavniki javnega, nevladnega in neprofitnega sektorja na področju socialnega varstva.

V skladu s statutom imate kolektivni člani določene pravice in dolžnosti.

 

 

PRAVICE 

 

KOLEKTIVNI ČLANI lahko imenujete svoje predstavnike, individualne člane zbornice, v organe zbornice, sodelujete v zadevah, ki so ključnega pomena za stroko in socialnovarstveno dejavnost, predlagate ustanovitev delovnih skupin, uveljavljate pravico do strokovnega posvetovanja oziroma stališča, uveljavljate popust pri storitvah, ki jih zbornica izvaja v okviru svojih nalog, pravico do brezplačnega prejemanja biltena zbornice Socialni izziv, mesečnih glasil ter drugih obvestil namenjenih članstvu zbornice. Kolektivni člani lahko uveljavljate popust pri pridobitvi mnenja o programih, ki jih izvajate.

 

 

DOLŽNOSTI 

 

Dolžnost vseh članov je predvsem upoštevanje avtonomije zbornice in širjenje njenega poslanstva, spoštovanje kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu, aktivno sodelovanje pri strokovnih akcijah, spoštovanje sprejetih sklepov in aktov skupščine, širjenje članstva zbornice, redno sporočanje sprememb podatkov potrebnih za vodenje registra ter redno plačevanje kolektivne članarine.

 

 

REGISTER ČLANSTVA ZBORNICE

 

V mesecu novembru leta 2002 je bil sprejet Pravilnik o vodenju registra članstva Socialne zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Pravilnik), ki določa pogoje za vpis ali izbris iz registra članstva, postopek vpisa člana v register ter pravice in dolžnosti registriranega člana.

 

 

VPIS V REGISTER 

 

Organizacije, zavodi, društva, ustanove, skupnosti ter druge pravne osebe, zainteresirane za vključitev v KOLEKTIVNO ČLANSTVO, posredujete zbornici SKLEP organa upravljanja o vključitvi v kolektivno članstvo. Ob vpisu v register članstva, bo med vašo organizacijo in zbornico sklenjen tudi Sporazum o sodelovanju in sofinanciranju, ki se sklepa za nedoločen čas, z možnostjo obojestranskega odstopa od sporazuma.

 

 

AKTI ZA VPIS 

 

Sklep o vključitvi v kolektivno članstvo Socialne zbornice Slovenije - (Obr. KČ-01) 

Sporazum o sodelovanju Socialne zbornice Slovenije in kolektivnim članom - (Obr. KČ-02) 

 

 

IZBRIS IZ REGISTRA

 

Izbris iz članstva zbornice se opravi, na podlagi sklepa organa upravljanja kolektivnega člana, če kolektivni član več kot tri mesece, kljub pisnemu opozorilu ni plačal kolektivne članarine, če ne izpolnjuje dolžnosti, določene v statutu zbornice in v drugih primerih, ki so navedeni v Pravilniku.

 

 

AKTI POTREBNI ZA IZBRIS 

 

Sklep organa upravljanja o izstopu iz kolektivnega članstva Socialne zbornice Slovenije

 

 

ČLANARINA

 

Kolektivni člani v skladu s Statutom plačujejo KOLEKTIVNO ČLANARINO.

Kolektivna članarina se po sklepu Upravnega odbora zbornice določa na naslednji način:

 

mesečno 15,00 EUR na pravno osebo ter 1,00 EUR na zaposlenega strokovnega delavca in sodelavca, ki pri pravni osebi izvaja socialnovarstveno dejavnost. 

 

Kolektivno članarino plačuje organizacija, kot pravna oseba in nima nobenih finančnih posledic za delavce zaposlene v organizaciji. 

 

Mesečno članarino lahko kolektivni član, na podlagi izstavljenega računa, plačuje mesečno, trimesečno, polletno ali letno.

 

 

bottom of page