top of page

O Zbornici

 

Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. Ustanovljena je bila leta 1993 na podlagi zakona o socialnem varstvu in na pobudo skupine strokovnjakinj ter strokovnjakov s področja socialnega varstva. V svojih vrstah združuje strokovne delavke-delavce, sodelavke-sodelavce in druge delavke-delavce ter prostovoljke-prostovoljce različnih strok in profesij, ki z neposrednim in posrednim delom izvajajo socialno varstveno dejavnost. 

 

S svojimi aktivnostmi in projekti ter tripartitnim financiranjem svojega delovanja (iz proračuna, članarin in lastne dejavnosti ter donacij) uveljavlja principe strokovne enakopravnosti in avtonomnosti, odprtega komuniciranja, spoštovanja raznolikosti strok in uravnoteženja zastopanosti ter razvojnih teženj javnega, nevladnega in zasebnega sektorja na področju socialnega varstva.

Slovenija je pravna in socialna država. Temeljni pogoj za delovanje socialne države je usklajenost ekonomskega in socialnega razvoja. Z družbenimi spremembami država blaginje prehaja v družbo blaginje, za katero smo odgovorni vsi družbeni akterji

Socialno varstvo predstavlja sistem storitev in denarnih pomoči, ki jih urejajo zakoni in jih zagotavlja država, v tem sistemu pa so vse bolj pomembne dejavnosti nevladnega, zasebnega in neformalnega sektorja.

 

Kdo smo?

 

Socialna zbornica Slovenije je samostojna in avtonomna pravna oseba, registrirana kot strokovno združenje na področju socialnega varstva. Deluje kot nepolitično multiprofesionalno strokovno združenje, ki povezuje izvajalce socialno varstvene dejavnosti vseh področij in sektorjev. 

bottom of page