top of page

Dejavnosti zbornice

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

 

Za strokovne delavce in strokovne sodelavce načrtujemo in organiziramo stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje iz 73. člena ZSV.

 

DRUŽINSKI POMOČNIK

Skladno z 18. j členom Zakona o socialnem varstvu se mora družinski pomočnik udeleževati programov usposabljanja, ki jih kot javno pooblastilo izvaja Socialna zbornica. Zbornica določi tudi njihovo vsebino, izvajalce, pogostost in trajanje.

CERTIFICIRANJE 

Opravljamo naloge, ki jih zbornicam na področju poklicnih kvalifikacij nalaga zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Smo registrirani izvajalci postopka za preverjanje in potrjevanje poklicne kvalifikacije socialna oskrbovalka / socialni oskrbovalec na domu.

UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI

Določamo vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu po 70. členu ZSV in določa, v katerih primerih je potrebno preizkusiti usposobljenost pred začetkom opravljanja posameznih storitev in nalog na področju socialnega varstva.

PRIPRAVNIŠTVO

 

Določamo vsebino in potek pripravništva, sestavine programa, mentorstvo in način spremljanja in ocenjevanja pripravništva ter nadzorujemo izvajanje pripravništva v skladu s po splošnim aktom iz 71. člena ZSV.

SUPERVIZIJA

 

Zbornica kot javno pooblastilo načrtuje, spremlja in izvaja supervizijo strokovnega dela strokovnih delavcev v socialnem varstvu. Na podlagi razpisa podeljuje licence, določa pogoje za pridobitev licence in vodi liste supervizorjev.

STROKOVNI IZPIT

 

Določamo vsebino, pogoje in način opravljanja strokovnega izpita ter organiziramo in izvajamo preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva.

 

REŠEVANJE UGOVOROV

 

Zbornica kot javno pooblastilo iz 94. člena ZSV rešuje ugovore upravičencev do socialno varstvenih storitev, kadar so le-ti nezadovoljni z opravljeno storitvijo, ki jo nudijo registrirani zasebni izvajalci.

INŠTRUKTAŽNO SVETOVANJE

 

Organiziramo in izvajamo inštruktažno svetovanje v skladu s 108.b členom ZSV.

 

MNENJA

 

Zbornica izdaja strokovna mnenja po zakonu v primeru, ko potencialni izvajalci kandidirajo na razpisane koncesije pristojnega ministrstva ali občine; za mnenje zaprosi nosilec razpisa. Zasebni izvajalci, ki želijo pridobiti dovoljenje za delo in se vpisati v register pri pristojnem ministrstvu, so po zakonu dolžni za mnenje zaprositi sami. Kadar razpisi ministrstva tako določajo, so prijavitelji dolžni pridobiti strokovno mnenje zbornice. Zbornica izdaja tudi referenčna mnenja.

 

 

VERIFIKACIJA SVP

 

Zbornica skladno z 8. alineo četrtega odstavka Zakona o socialnem varstvu, vodi postopek strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov.

bottom of page