top of page

Supervizija

 

SUPERVIZIJA STROKOVNEGA DELA NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi sedme alineje drugega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu kot javno pooblastilo izvaja nalogo načrtovanja in organiziranja supervizije strokovnega dela strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev. Za izvajanje navedenega javnega pooblastila je sprejet Pravilnik o načrtovanju, spremljanju in izvajanju supervizije strokovnega dela na področju socialnega varstva.

Načrtovanje supervizije poteka vsako leto z objavo javnega razpisa za pridobitev licence supervizorja v socialnem varstvu, objavo liste izbranih supervizorjev na spletni strani zbornice, izvajanjem programov usposabljanja za supervizorje ter spremljanjem izpolnjevanja pogojev supervizorjev za ohranitev licence oziroma preklic licence v primeru neizpolnjevanja pogojev.

 

Spremljanje izvajanja supervizije vsako leto vključuje analizo supervizijskih poročil in dogovorov, izvajanje analize potreb po superviziji ter pripravo predlogov za izvedbo usposabljanj supervizorjev in razvoj področja supervizije. Enkrat letno je organiziran strokovni posvet supervizorjev v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer lahko supervizorji izmenjajo strokovna znanja in izkušnje iz prakse ter predstavijo smernice razvoja supervizije. Supervizija kot metoda trajnega učenja iz dela, omogoča kakovostnejše opravljanje socialnovarstvene dejavnosti ter spodbuja poklicni in osebni razvoj na različnih delovnih področjih. Razvoj supervizije in možnosti sodelovanja tudi na področju šolstva in zdravstva predstavlja v prihodnje nov izziv tudi za Socialno zbornico Slovenije.

 

Supervizijo strokovnega dela na področju socialnega varstva izvajajo supervizorji, ki so uvrščeni na listo oziroma imenik zunanjih sodelavcev – supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva. Supervizorji so dolžni vsako leto do 30. novembra posredovati Socialni zbornici Slovenije poročilo o izvajanju supervizije (obr. SZS SU-2), skupaj s supervizijskim dogovorom (obr. SZS SU-3). Priporočena cena za izvajanje supervizije strokovnega dela je za eno pedagoško uro  60,00 EUR (bruto) za individualno supervizijo in 77,00 EUR (bruto) za skupinsko supervizijo. Ceno supervizijske pedagoške ure določijo supervizorji v dogovoru z delodajalci in supervizanti.

Imenik zunanjih sodelavcev - supervizorjev z licenco na področju socialnega varstva je pripravljen v skladu z določili tretjega odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu. Imenik supervizorjev vključuje podatke: priimek in ime supervizorja, telefonsko številko, elektronski naslov, strokovno izobrazbo, izobrazbo za področje strokovnega dela, področje strokovnega dela (storitve, programi, javna pooblastila), leto in opravilno številko izdane licence.

V Sloveniji se izvajajo naslednji študijski programi namenjeni izobraževanju in usposabljanje supervizorjev, ki jih je akreditirala Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu:

-       študijski program za izpopolnjevanje »Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu«, ki poteka na Fakulteti za socialno delo, Univerze v Ljubljani;

-       študijski program za izpopolnjevanje »Supervizija za zakonsko in družinsko terapijo ter svetovanje«, ki poteka na Teološki fakulteti, Univerze v Ljubljani;

-       študijski program druge stopnje »Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje«, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta, Univerze v Ljubljani.

Metasupervizija na področju socialnega varstva

 

Socialna zbornica Slovenije ureja metasupervizijo na podlagi 1. odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu, ki zbornico obvezuje, da skrbi za povezanost, razvoj in strokovni dvig socialno varstvene dejavnosti, kar predstavlja tudi skrb za izvajanje metasupervizije. Metasupervizija je oblika supervizije namenjena supervizorjem, ki skozi ta proces pridobijo pomoč in podporo za vodenje supervizijskih sestankov, kar omogoča uspešnejše in učinkovitejše delo s supervizanti (Glišovič Meglič 2004). Sekcija za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva, ki deluje v okviru zbornice, ugotavlja, da je metasupervizija nujna, saj zagotavlja stalne refleksije izkušenj iz supervizijskega dela. Hkrati omogoča poglabljanje znanja in pridobivanje novih izkušenj, za možnost primerjave lastnega dela z delom drugih supervizorjev. Zagotavljanje metasupervizije supervizorjem z licenco na področju socialnega varstva je pomemben vidik pri izvajanju supervizije,  ki jo omenjata 7. alineja 2. odstavka in 3. alineja 4. odstavka 77. člena Zakona o socialnem varstvu.

 

Skladno z navedenim je zbornica na predlog Sekcije za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva v juliju 2019 objavila Javno povabilo za izbor metasupervizorjev za področje socialnega varstva. V zvezi z navedenim javnim povabilom je Upravni odbor zbornice na 10. dopisni seji potrdil predlog za izbiro metasupervizorjev za področje socialnega varstva. Skladno s tem je bil pripravljen imenik metasupervizorjev za področje socialnega varstva, ki vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, telefonska številka, elektronski naslov, strokovna izobrazba, izhodišče oz. podlaga za izvajanje metasupervizije, področje izvajanja metasupervizije, leto in št. izdanega potrdila.

 

Izbor metasupervizorjev za področje socialnega varstva in objava imenika izbranih metasupervizorjev predstavlja pomemben prvi korak k ureditvi metasupervizije, kot nujne oblike strokovnega suporta supervizorjem z licenco na področju socialnega varstva. Socialna zbornica Slovenije si bo še nadalje prizadevala za ureditev in razvoj metasupervizije na področju socialnega varstva.

Priporočena cena za izvajanje metasupervizije je 77,00 EUR (bruto).

 

Letno usposabljanje za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva v letu 2024

Seminar za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva bo potekal 4. junija 2024, v M Hotelu, Derčeva ulica 4, Ljubljana.

Izobraževanje je sofinancirano s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstva za solidarno

prihodnost in je kot tako za udeležence brezplačno. V nadaljevanju podajamo program in prijavni obrazec seminarja.

Kontaktna oseba:

Neža PODLIPNIK, mag. soc. del.

neza.podlipnik@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 14

fax. +386 (0)1 292 73 11

bottom of page