top of page

Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov

Projekt ''Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov'', odobren  v sklopu Razpisa Erasmus + v letu 2016 EAC/A04/2015, s ključnim ukrepom Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks ter akcije KA202, Strateška partnerstva in sicer na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: PIU). Glavni cilj projekta je razvoj inovacij.  

Projektni prijavitelj

Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija

Projektni partnerji

Internationaler Bund e.V., IB Süd,  Heusteigstr. 90/92, 70180 Stuttgart, Germany. 

Hrvatski crveni križ, Ulica Crvenega križa 14l, 1000 Zagreb, Hrvaška.

SOS Detsko selo Makedonija, Risto Shishkov 25, 1040 Skopje, Macedonia. 

Center republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Kajuhova ulica 32, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Gerontološki raziskovalni inštitut, Radio cesta 11, 1230 Domžale, Slovenija – spletno mesto v izdelavi.

Čas trajanja projekta

 

1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

 

Opis problematike

V zadnjem letu je migrantska problematika v EU dobila globalne razsežnosti, ki zahteva proaktivni odziv na nacionalni in transnacionalni ravni različnih evropskih kot tudi slovenskih institucij. Posamezne države bodo morale v prihodnjih nekaj mesecih v skladu s sklepom Sveta EU integrirati določeno število migrantov (Slovenija bo morala integrirati 576 migrantov, Nemčija 50-kratnik in Hrvaška 1,7-kratnik kvote Slovenije). Uspešna integracija migrantov mora temeljiti na holističnem pristopu, podprtem z visoko stopnjo strokovne kompetentnosti strokovnjakov na področju dela z in za migrante. S projektom »Celostni pristop za uspešno integracijo migrantov« bomo oblikovali in vzpostavili optimalni model celostnega pristopa za uspešno integracijo migrantov v slovensko okolje na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, javne uprave, delovno – zaposlitvenega sektorja in drugih relevantnih področjih. Partnerske institucije iz Nemčije, Hrvaške, Makedonije imajo bogate izkušnje pri delu z migranti, ker so tja že dlje časa usmerjeni glavni migracijski tokovi na t.i. Balkanski migracijski poti.  To so ugledne institucije, ki se prav tako soočajo s specifičnimi potrebami in pričakovanji "novega" profila migranta. Skupaj ugotavljamo, da do sedaj še ni vzpostavljenega poenotenega, primerljivega in strokovno podprtega celostnega pristopa v sodelujočih partnerskih državah, ki bi generiral uspešne integracijske pristope.  To je vodilo našega projekta.

Namen projekta

Namen projekta je oblikovati in vzpostaviti celostni pristop za uspešno integracijo migrantov, ki bo omogočil strokovnjakom različnih področij vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva, delovno – zaposlitvenega sektorja in drugih področjih dodatno specifično in strokovno izobraževanje in usposabljanje za delo z migranti, poenoteno preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnih sodelavcev pri delu z migranti, vzpostavil temeljna izhodišča za vzpostavitev nove nacionalne poklicne kompetence »koordinator/svetovalec dela z migranti«, poenotil prakse dela z migranti in vzpostavil priložnost za sodelovanje strokovnjakov različnih področij v okviru koordinacijske mreže za delo z migranti.    

 

Projektne aktivnosti 

 

Projektne aktivnosti bodo rezultirale v naslednjih projektnih rezultatih: (1) program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov različnih področij za delo z migranti; (2) posodobljen in nadgrajen katalog znanj za preverjanje strokovne usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju dela z migranti; (3) strokovna izhodišča za novo poklicno kvalifikacijo »koordinator/svetovalec dela z migranti«; (4) vodnik usposabljanja trenerjev/izvajalcev usposabljanja; (5) model koordinacijska mreža strokovnjakov za integracijo migrantov. 

Cilji projektnih aktivnosti in končni projektni rezultati generirajo sinergijske učinke na treh temeljnih ravneh: 

  1. na ravni ciljnih skupin in drugih deležnikov kot opolnomočenje strokovnih delavcev in sodelavcev različnih področij in institucij s ključnimi poklicnimi kompetencami v programih poklicnega izobraževanja in usposabljanja za delo z migranti v okviru integracijskih prizadevanj. To predstavlja tudi priložnost za intenziviranje mreženja znanja in strokovnega sodelovanja strokovnjakov različnih področij in iz različnih okolij v okviru koordinacijske mreže za delo z migranti;

  2. na ravni okolja kot poenotenje in nadgradnjo praks in pristopov dela na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni, ki bodo celostno odgovarjali na potrebe »novega« profila migranta pri njihovi integraciji. To bo tudi priložnost za vzpostavljanje in razumevanje humane in večkulturne družbe, ki presega diskriminacijo, marginalizacijo in stereotipizacijo migrantov; 

  3. na institucionalni ravni kot okrepitev strukturnega kapitala o fenomenu »novega« profila migranta v projekt vključenih vseh institucij in priložnost za vzpostavljanje kontinuitete sodelovanja institucij različnih držav. 

Ključne aktivnosti v projektu so (1) posnetek stanja z identifikacijo potreb okolja in primerov dobrih praks v partnerskih državah; (2) priprava izhodišč za program poklicnega  izobraževanja in usposabljanja za delo z migranti, za posodobitev kataloga znanja za preverjanje strokovne usposobljenosti strokovnih sodelavcev, za pripravo nove nacionalne poklicne kvalifikacije »koordinator/svetovalec dela z migranti«, za vzpostavitev koordinacijske mreže strokovnjakov za integracijo migrantov, (3) usposabljanje strokovnjakov, (4) pilotna izvedba programa poklicnega izobraževanja in usposabljanja za delo z migranti, koordinacijske mreže strokovnjakov za integracijo migrantov, kataloga znanja preverjanja usposobljenosti in usposabljanja strokovnjakov, (5) evalvacija pilotnih izvedbe, (6) izdelava, uporaba in trajnost naslednjih projektnih rezultatov, (7) komunikacija, promocija in diseminacija ter (8) zaključek projekta.

Dokumenti:

 

 

 

Projektni rezultati v slovenskem jeziku:

01 - Program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov za delo z migranti

02 - Katalog znanja za delo v programih na področju svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči migrantom, prosilcem za azil, beguncem in tujcem

03 - Strokovna izhodišča za program NPK kulturni mediator/mediatorka

04 - Vodnik za razvijanje strokovnih delavcev in sodelavcev pri celostni intergraciji migrantov

05 - Koordinacijaska mreža strokovnjakov za integracijo migrantov

        Sekcija organizacij na področju intergracije migrantov

Projektni rezultati v angleškem jeziku:

01 - Program poklicnega izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov za delo z migranti

02 - Katalog znanja za delo v programih na področju svetovanja, zagovorništva in psihosocialne pomoči migrantom, prosilcem za azil, beguncem in tujcem

03 - Strokovna izhodišča za program NPK kulturni mediator/mediatorka

04 - Vodnik za razvijanje strokovnih delavcev in sodelavcev pri celostni intergraciji migrantov

05 - Koordinacijaska mreža strokovnjakov za integracijo migrantov

        Sekcija organizacij na pdoročju integracije migrantov

Info

 

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar

e-kontakt: project@szslo.si

Projektne novice
bottom of page