top of page

Novice

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 in vloga za izdajo mnenja o

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je bil 10. november 2017 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018 (Uradni list RS, št. 63/17; v nadaljevanju: javni razpis), ki je namenjen sofinanciranju javnih ter razvojnih socialnovarstvenih programov v letu 2018.

Povezava na Uradni list RS, št. 63/2017, (str. 2700 - 2710): https://www.uradni-list.si/_pdf/2017/Ra/r2017063.pdf

Rok za oddajo prijave na javni razpis za javne socialnovarstvene programe na MDDSZ je 5. december 2017, prijavitelj javnega socialnovarstvenega programa pa je prijavi dolžan priložiti veljavno listino Socialne zbornice Slovenije o strokovni verifikaciji javnega socialnovarstvenega programa.

Za razvojne socialnovarstvene programe se rok za oddajo prijave na javni razpis na MDDSZ izteče 22. decembra 2017, prijavitelj razvojnega socialnovarstvenega programa pa je prijavi dolžan priložiti potrdilo o prejemu vloge za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu, ki ga Socialna zbornica Slovenije prijavitelju izda na podlagi prejete vloge za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu.

Vloga za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu se poda na Obrazcu SZS MN-18, skupaj s fotokopijo prijave na javni razpis v enem izvodu (prijava na javni razpis zajema celotno razpisno dokumentacijo javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili). Navedena vloga se odda v tajništvo Socialne zbornice Slovenije, na naslovu Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Vlogo za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu bo Socialna zbornica Slovenije potrdila z žigom in podpisom ter prijavitelju osebno ali po pošti vrnila fotokopijo vloge, ki bo prijavitelju služila kot potrdilo o prejemu vloge za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu za MDDSZ. V primeru oddaje vloge za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu po pošti prosimo upoštevajte tudi čas povratnega pošiljanja fotokopije le-te.

Rok za oddajo vloge za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu je 22. decembra 2017. Šteje se, da je zadevna vloga prispela pravočasno, če jo Socialna zbornica Slovenije zadnji dan roka za oddajo prejme do 12. ure, ne glede na način prispetja vloge.

Prijaviteljem, ki bodo v roku iz prejšnjega odstavka na Socialno zbornico Slovenije podali popolno vlogo za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu, bo Socialna zbornica Slovenije izdala mnenje o razvojnem socialnovarstvenem programu.

Mnenje o razvojnem socialnovarstvenem programu je na MDDSZ potrebno posredovati do 31. januarja 2018, in sicer bo pravočasno predložitev mnenja na MDDSZ zagotovila Socialna zbornica Slovenije ali prijavitelj sam (eno od obeh možnosti prijavitelj izbere na Obrazcu SZS MN-18).

Dodatne informacije v zvezi s pridobitvijo mnenj o razvojnih socialnovarstvenih programih so vam na voljo na telefonski številki 01 292 73 22 (Helena Kocjančič) v času uradnih ur Socialne zbornice Slovenije.

Priloga: Vloga - potrdilo o prejemu vloge za izdajo mnenja o razvojnem socialnovarstvenem programu:

Arhiv
bottom of page