Novice

Javno povabilo k sodelovanju

Socialna zbornica Slovenije objavlja javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva, člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjake za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalce v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalce v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov (v nadaljevanju: javno povabilo).

1. PRAVNA PODLAGA

Javno povabilo Socialna zbornica Slovenije objavlja na podlagi:

 • prvega odstavka 13. člena Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04 in 39/16 – ZSV-F),

 • prvega odstavka 16. člena Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/01),

 • prvega odstavka 108.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A; v nadaljevanju: ZSV),

 • prvega odstavka 4. člena Pravilnika o izdaji strokovnih mnenj zbornice (št. 1930/2003 z dne 17. 12. 2003) in

 • prvega odstavka 4. člena Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 79/13 in 19/18).

2. PREDMET IN NAMEN

Predmet javnega povabila je izbira članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023, članov komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki bodo delovali v okviru Socialne zbornice Slovenije.


Namen javnega povabila je zagotovitev strokovnega, kakovostnega in nepristranskega izvajanja javnih pooblasti in drugih nalog Socialne zbornice Slovenije.

Področja javnega povabila:

A – izbira članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023,

B – izbira članov komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev,

C – izbira strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja,

D – izbira ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj,

E – izbira ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov.

3. POGOJI ZA PRIJAVO

A. Pogoji za prijavo za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023


Na področje A javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo,

 • imajo opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV vsaj tri leta,

 • imajo deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,

 • imajo strokovni naziv na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

Za kandidate, ki želijo delovati kot člani izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023 za pravno področje, so možne izjeme pri izpolnjevanju vseh pogojev. Prijave teh kandidatov morajo biti posebej utemeljene.


B. Pogoji za prijavo za člane izpitnih komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev


Na področje B javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so strokovni delavci ali strokovni sodelavci,

 • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo strokovne reference s področja svoje stroke in poklica,

 • imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo,

 • imajo vsaj tri leta opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV ali opravljen strokovni izpit na drugem področju glede na izobrazbo ali opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,

 • imajo opravljen izobraževalni seminar Socialne zbornice Slovenije za člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev[1],

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

C. Pogoji za prijavo strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja


Na področje C javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so uveljavljeni in priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva,

 • imajo najmanj visokošolsko izobrazbo,

 • imajo strokovni naziv višji svetovalec/samostojni svetovalec in deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali akademski naziv magister/doktor znanosti in pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • imajo pridobljena specialistična znanja za posamezna področja socialnega varstva,

 • imajo referenčno mnenje strokovnega organa organizacije na področju socialnega varstva ali izkazane članke ter sodelovanja v razpravah s področja socialnega varstva,

 • imajo opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

D. Pogoji za prijavo ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj


Na področje D javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so uveljavljeni in priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva,

 • imajo najmanj visokošolsko izobrazbo,

 • imajo strokovni naziv višji svetovalec/samostojni svetovalec in deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali akademski naziv magister/doktor znanosti in pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • imajo pridobljena specialistična znanja za posamezna področja socialnega varstva,

 • imajo referenčno mnenje strokovnega sveta zavoda ali izkazane članke ter sodelovanja v razpravah s področja socialnega varstva,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.


E. Pogoji za prijavo ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov


Na področje D javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo strokovno znanje in izkušnje za ocenjevanje ustreznosti opravljanja socialnovarstvenih programov,

 • imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva določa 69. člen ZSV,

 • imajo najmanj osem let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • <