top of page

Novice

Javno povabilo k sodelovanju

Socialna zbornica Slovenije objavlja javno povabilo k sodelovanju za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva, člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjake za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalce v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalce v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov (v nadaljevanju: javno povabilo).

1. PRAVNA PODLAGA

Javno povabilo Socialna zbornica Slovenije objavlja na podlagi:

 • prvega odstavka 13. člena Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 128/04 in 39/16 – ZSV-F),

 • prvega odstavka 16. člena Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/01),

 • prvega odstavka 108.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A; v nadaljevanju: ZSV),

 • prvega odstavka 4. člena Pravilnika o izdaji strokovnih mnenj zbornice (št. 1930/2003 z dne 17. 12. 2003) in

 • prvega odstavka 4. člena Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 79/13 in 19/18).

2. PREDMET IN NAMEN

Predmet javnega povabila je izbira članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023, članov komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki bodo delovali v okviru Socialne zbornice Slovenije.


Namen javnega povabila je zagotovitev strokovnega, kakovostnega in nepristranskega izvajanja javnih pooblasti in drugih nalog Socialne zbornice Slovenije.

Področja javnega povabila:

A – izbira članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023,

B – izbira članov komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev,

C – izbira strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja,

D – izbira ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj,

E – izbira ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov.

3. POGOJI ZA PRIJAVO

A. Pogoji za prijavo za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023


Na področje A javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo,

 • imajo opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV vsaj tri leta,

 • imajo deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,

 • imajo strokovni naziv na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

Za kandidate, ki želijo delovati kot člani izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023 za pravno področje, so možne izjeme pri izpolnjevanju vseh pogojev. Prijave teh kandidatov morajo biti posebej utemeljene.


B. Pogoji za prijavo za člane izpitnih komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev


Na področje B javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so strokovni delavci ali strokovni sodelavci,

 • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo strokovne reference s področja svoje stroke in poklica,

 • imajo visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo,

 • imajo vsaj tri leta opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV ali opravljen strokovni izpit na drugem področju glede na izobrazbo ali opravljen preizkus usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo reference s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,

 • imajo opravljen izobraževalni seminar Socialne zbornice Slovenije za člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev[1],

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

C. Pogoji za prijavo strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja


Na področje C javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so uveljavljeni in priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva,

 • imajo najmanj visokošolsko izobrazbo,

 • imajo strokovni naziv višji svetovalec/samostojni svetovalec in deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali akademski naziv magister/doktor znanosti in pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • imajo pridobljena specialistična znanja za posamezna področja socialnega varstva,

 • imajo referenčno mnenje strokovnega organa organizacije na področju socialnega varstva ali izkazane članke ter sodelovanja v razpravah s področja socialnega varstva,

 • imajo opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

D. Pogoji za prijavo ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj


Na področje D javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • so uveljavljeni in priznani strokovnjaki s področja socialnega varstva,

 • imajo najmanj visokošolsko izobrazbo,

 • imajo strokovni naziv višji svetovalec/samostojni svetovalec in deset let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ali akademski naziv magister/doktor znanosti in pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • imajo pridobljena specialistična znanja za posamezna področja socialnega varstva,

 • imajo referenčno mnenje strokovnega sveta zavoda ali izkazane članke ter sodelovanja v razpravah s področja socialnega varstva,

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.


E. Pogoji za prijavo ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov


Na področje D javnega povabila se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo strokovno znanje in izkušnje za ocenjevanje ustreznosti opravljanja socialnovarstvenih programov,

 • imajo visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo, kot jo za strokovne delavce na področju socialnega varstva določa 69. člen ZSV,

 • imajo najmanj osem let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,

 • izkazujejo nekaznovanost,

 • izkazujejo ustrezne strokovne reference,

 • imajo opravljen izobraževalni seminar Socialne zbornice Slovenije za ocenjevalce v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov[2],

 • so individualni člani Socialne zbornice Slovenije.

4. OBVEZNOSTI IZBRANIH KANDIDATOV

A. Obveznosti članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023


Od kandidatov, izbranih na področju A javnega povabila, s katerimi bo sklenjena pogodba o sodelovanju, Socialna zbornica Slovenije pričakuje sodelovanje najmanj enkrat na mesec, v okviru delovnega časa Socialne zbornice Slovenije, in sicer od 8. do 16. ure ter izpolnjevanje ostalih obveznosti, določenih s pogodbo o sodelovanju.


B. Obveznosti članov izpitnih komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev


Od kandidatov, izbranih na področju B javnega povabila, s katerimi bo sklenjena pogodba o sodelovanju, Socialna zbornica Slovenije pričakuje sodelovanje najmanj enkrat na dva meseca, v okviru delovnega časa Socialne zbornice Slovenije, in sicer od 8. do 16. ure ter izpolnjevanje ostalih obveznosti, določenih s pogodbo o sodelovanju.


C. Obveznosti strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja

Od kandidatov, izbranih na področju C javnega povabila, s katerimi bo sklenjena pogodba o sodelovanju, Socialna zbornica Slovenije pričakuje izpolnjevanje obveznosti, določenih s pogodbo o sodelovanju.

D. Obveznosti ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj

Od kandidatov, izbranih na področju D javnega povabila, s katerimi bo sklenjena pogodba o sodelovanju, Socialna zbornica Slovenije pričakuje izpolnjevanje obveznosti, določenih s pogodbo o sodelovanju.

E. Obveznosti ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov

Od kandidatov, izbranih na področju E javnega povabila, s katerimi bo sklenjena pogodba o sodelovanju, Socialna zbornica Slovenije pričakuje izpolnjevanje obveznosti, določenih s pogodbo o sodelovanju.

5. NAČIN PRIJAVE

Prijava na javno povabilo mora biti oddana na obrazcih, ki so del javnega povabila (Obrazec SZS JPA-18, Obrazec SZS JPB-18, Obrazec SZS JPC-18, Obrazec SZS JPD-18, Obrazec SZS JPE-18 in Obrazec SZS ZVOP-18) in mora vsebovati vse podatke ter obvezne priloge, določene v javnem povabilu.


Na področju A javnega povabila se prijavi na izpolnjenih Obrazcih SZS JPA-18 in ZVOP-18 obvezno priloži:

 • fotokopija dokazila o izobrazbi,

 • fotokopija potrdila o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV,

 • opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno njihovo trajanje in področje dela,

 • opis referenc s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti,

 • fotokopija dokazila o strokovnem nazivu na področju socialnega varstva,

 • potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (t. i. potrdilo o nekaznovanosti).

Na področju B javnega povabila se prijavi na izpolnjenih Obrazcih SZS JPB-18 in ZVOP-18 obvezno priloži:

 • opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno njihovo trajanje in področje dela,

 • opis strokovnih referenc s področja svoje stroke in poklica,

 • fotokopija dokazila o izobrazbi,

 • fotokopija potrdila o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV, potrdila o strokovnem izpitu na drugem področju glede na izobrazbo ali potrdila o preizkusu usposobljenosti za strokovne sodelavce na področju socialnega varstva,

 • potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (t. i. potrdilo o nekaznovanosti),

 • opis referenc s področja izobraževanja, usposabljanja in ugotavljanja znanj ter spretnosti.

Na področju C javnega povabila se prijavi na izpolnjenih Obrazcih SZS JPC-18 in ZVOP-18 obvezno priloži:

 • življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri kandidata,

 • fotokopija dokazila o izobrazbi,

 • fotokopija dokazila o strokovnem nazivu na področju socialnega varstva ali o akademskem nazivu,

 • opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno njihovo trajanje in področje dela,

 • potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (t. i. potrdilo o nekaznovanosti),

 • fotokopija potrdila o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV.

Na področju D javnega povabila se prijavi na izpolnjenih Obrazcih SZS JPD-18 in ZVOP-18 obvezno priloži:

 • življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri kandidata,

 • fotokopija dokazila o izobrazbi,

 • fotokopija dokazila o strokovnem nazivu na področju socialnega varstva ali o akademskem nazivu,

 • opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno njihovo trajanje in področje dela,

 • potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (t. i. potrdilo o nekaznovanosti),

 • fotokopija potrdila o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV.

Na področju E javnega povabila se prijavi na izpolnjenih Obrazcih SZS JPE-18 in ZVOP-18 obvezno priloži:

 • življenjepis s pomembnimi podatki o strokovni karieri kandidata,

 • fotokopija dokazila o izobrazbi,

 • opis delovnih izkušenj, iz katerega bo razvidno njihovo trajanje in področje dela,

 • potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (t. i. potrdilo o nekaznovanosti),

 • opis ustreznih strokovnih referenc,

 • fotokopija potrdila o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva po 69. členu ZSV.

Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z vidnim nazivom in naslovom kandidata na naslov Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Javno povabilo 2018«.


Kandidatom, ki s Socialno zbornico Slovenije že sodelujejo na področjih B, C, D in E javnega povabila, ki niso vezana na mandat, in sicer kot člani komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjaki za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalci v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalci v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ni potrebno oddati prijave na to javno povabilo.

6. ROK ZA ODDAJO PRIJAVE

Rok za oddajo prijave je 29. 10. 2018.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 14. ure, oddana v tajništvo Socialne zbornice Slovenije, na naslovu Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.


Kandidat lahko prijavo dopolni oziroma spremeni le do poteka roka za oddajo prijave. Vse spremembe in dopolnitve prijave morajo biti predložene v roku in načinom določenim v tem javnem povabilu z dodatno oznako »Dopolnitev prijave«.


Prijava, spremembe ali dopolnitve prijave, ki bodo oddane v nepravilno označeni ovojnici, oddane po faksu ali elektronski pošti ali ki bodo oddane po poteku roka za oddajo prijave, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in vrnjene kandidatu.


Oddaja prijave pomeni, da se kandidat strinja s pogoji javnega povabila.

7. ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje prijav bo opravila dne 2. 11. 2018 ob 10.00 uri komisija strokovne službe zbornice, ki jo imenuje generalni sekretar, v sejni sobi Socialne zbornice Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.


Odpiranje prijav ne bo javno.


Komisija strokovne službe zbornice bo opravila pregled formalno popolnih prijav v skladu s 5. in 6. poglavjem javnega povabila. V kolikor bo komisija strokovne službe zbornice ugotovila, da kandidat ne izpolnjuje formalnih pogojev javnega povabila, bo prijava zavrnjena.


Seznam prijavljenih kandidatov in prijave bo komisija strokovne službe zbornice predložila v obravnavo Komisiji za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije.

8. IZBIRA KANDIDATOV

Komisija za volitve in imenovanja bo dne 6. 11. 2018, skladno z 58. členom Statuta Socialne zbornice Slovenije, obravnavala prispele prijave kandidatov ter oblikovala in pripravila predlog liste kandidatov za sprejem na Strokovnem svetu Socialne zbornice Slovenije.


V kolikor bo komisija za volitve in imenovanja zbornice ugotovila, da kandidat ne izpolnjuje pogojev javnega povabila, bo prijava zavrnjena.


V kolikor bo komisija za volitve in imenovanja zbornice ugotovila, da kandidat izpolnjuje pogoje javnega povabila, bo kandidata uvrstila na predlog liste za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2019-2023, člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjake za izvajanje inštruktažnega svetovanja, ocenjevalce v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalce v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov (v nadaljevanju: lista zunanjih sodelavcev).


Predlog liste zunanjih sodelavcev oblikovan s strani komisije za volitve in imenovanja zbornice bo obravnaval strokovni svet zbornice, ki bo sprejel končne liste zunanjih sodelavcev za posamezna področja izvajanja javnih pooblasti in drugih nalog Socialne zbornice Slovenije.


Odločitev strokovnega sveta zbornice je dokončna in zoper njo ugovor ni možen.


Kandidati bodo o uvrstitvi na listo izvajalcev zunanjih sodelavcev obveščeni predvidoma 30 dni po odločitvi strokovnega sveta zbornice.

9. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom so vam na voljo v času uradnih ur strokovne službe Socialne zbornice Slovenije, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, in sicer za področje:


A in C – za člane izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva in strokovnjake za izvajanje inštruktažnega svetovanja, kontaktna oseba Nebojša Golić, tel. 01 292 73 19 ali preko elektronskega naslova strokovni.izpit@szslo.si,


B - za člane komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, kontaktna oseba mag. Tea Smonker, tel. 01 292 73 15 ali preko elektronskega naslova tea.smonker@szslo.si,


D in E – za ocenjevalce v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalce v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, kontaktna oseba Helena Kocjančič, tel. 01 292 73 22 ali preko elektronskega naslova helena.kocjancic@szslo.si.

 

[1] Izobraževalni seminar je potrebno opraviti pred začetkom izvajanja preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev.

[2] Izobraževalni seminar je potrebno opraviti pred začetkom izvajanja postopka strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov.

 

DOKUMENTACIJA JAVNEGA POVABILA:


Arhiv
bottom of page