top of page

Novice

Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021 in Vloga za izdajo mnenja

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) je bil dne 27. 11. 2020 objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2021 (Uradni list RS, št. 173/2020; v nadaljevanju: javni razpis), ki je namenjen sofinanciranju javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov v letu 2021.

Povezava na Uradni list RS, št. 173/2020:


Povezava na spletni strani MDDSZ (za razvojne socialnovarstvene programe):


Rok za oddajo prijave na javni razpis za javne socialnovarstvene programe na MDDSZ je 18. decembra 2020, prijavitelj javnega socialnovarstvenega programa pa je prijavi dolžan priložiti veljavno listino Socialne zbornice Slovenije o strokovni verifikaciji javnega socialnovarstvenega programa.


Za razvojne socialnovarstvene programe se rok za oddajo prijave na javni razpis na MDDSZ izteče dne 15. januarja 2021, prijavitelj razvojnega socialnovarstvenega programa pa je prijavi dolžan priložiti potrdilo o prejemu vloge za izdajo mnenja o strokovnosti razvojnega socialnovarstvenega programa, ki ga Socialna zbornica Slovenije (v nadaljevanju: zbornica) prijavitelju izda na podlagi prejete vloge za izdajo mnenja o strokovnosti razvojnega socialnovarstvenega programa.


K vlogi za izdajo mnenja prijavitelj v fizični in elektronski obliki (na USB ključku) priloži:

  • Prijavo na javni razpis, ki zajema celotno razpisno dokumentacijo javnega razpisa z vsemi prilogami in dokazili ter

  • Opis in dokumentacijo, ki izkazuje način evalvacije programa, ki je priloga Obr. SZS MN-21.


Navedena vloga za izdajo mnenja s prilogami se odda v tajništvo Socialne zbornice Slovenije, na naslovu Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, ali pošlje priporočeno po pošti na naslov Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Vlogo za izdajo mnenja bo zbornica potrdila z žigom in podpisom ter prijavitelju osebno ali po pošti vrnila fotokopijo vloge, ki bo prijavitelju služila kot potrdilo o prejemu vloge za izdajo mnenja, ki je priloga k prijavi za MDDSZ. V primeru oddaje vloge za izdajo mnenja po pošti prosimo upoštevajte tudi čas povratnega pošiljanja fotokopije le-te.

Rok za oddajo vloge za izdajo mnenja je dne 15. januarja 2021. Šteje se, da je zadevna vloga prispela pravočasno, če jo zbornica zadnji dan roka za oddajo prejme do 12. ure, ne glede na način prispetja vloge.


Prijaviteljem, ki bodo v roku iz prejšnjega odstavka na zbornico podali popolno vlogo za izdajo mnenja, bo zbornica izdala mnenje o strokovnosti razvojnega socialnovarstvenega programa.


Mnenje o strokovnosti razvojnega socialnovarstvenega programa je na MDDSZ potrebno posredovati do dne 25. februarja 2021, in sicer bo pravočasno predložitev mnenja na MDDSZ zagotovila zbornica ali prijavitelj sam (eno od obeh možnosti prijavitelj izbere na Obr. SZS MN-21).


Dodatne informacije v zvezi s pridobitvijo mnenj o razvojnih socialnovarstvenih programih so vam na voljo na telefonski številki 01 292 73 22 (Helena Kocjančič) v času uradnih ur Socialne zbornice Slovenije in na e-naslovu: helena.kocjancic@szslo.si


Obrazci:

  • Vloga - potrdilo o prejemu vloge za izdajo mnenja o strokovnosti razvojnega socialnovarstvenega programa (Obr. SZS MN-21);

  • Opis in dokumentacija, ki izkazujejo način evalvacije programa (Priloga k Obr. SZS MN-21).


Obrazec SZS MN-21-vloga-potrdilo o preje
.
Download • 143KB
Obrazec SZS MN-21-vloga-potrdilo o preje
.
Download • 90KB
Priloga k Obr
.SZS MN-21-opis načina eval
Download SZS MN-21-OPIS NAČINA EVAL • 134KB
Priloga k Obr
.SZS MN-21-opis načina eval
Download SZS MN-21-OPIS NAČINA EVAL • 75KB

Comments


Arhiv
bottom of page