top of page

Strokovni izpit za strokovne delavce

 

Socialna zbornica Slovenije na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk; v nadaljevanju: ZSV) kot javno pooblastilo izvaja nalogo določanja pogojev in načina opravljanja strokovnega izpita in izvajanje preverjanja znanja za pridobitev strokovnega izpita na področju socialnega varstva. Zbornica je za izvajanje navedene naloge sprejela Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (v nadaljevanju: Pravilnik), z dne 18. 9. 2020.

POGOJI ZA PRIJAVO

 

Skladno s prvim odstavkom 2. člena Pravilnika lahko strokovni izpit za strokovne delavce na področju socialnega varstva opravljajo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po drugem, tretjem in četrtem odstavku 69. člena ZSV. Ti pogoji so dosežena izobrazba skladno z določili 69. člena ZSV in opravljeno pripravništvo na področju socialnega varstva ali pridobljene delovne izkušnje na področju socialnega varstva.

 

Kot ustrezno opravljeno pripravništvo se tudi upošteva pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja, če je potekalo v šolski svetovalni službi ali v svetovalni službi vzgojno-izobraževalnega zavoda. Pa tudi pripravništvo na področju zdravstvene dejavnosti, ki je potekalo v socialni službi zdravstvene organizacije ali v domu za starejše.

 

Kot ustrezne delovne izkušnje na področju socialnega varstva se upoštevajo tiste, ki se nanašajo na izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in so pridobljene po datumu diplomiranja. Prav tako se kot ustrezne upoštevajo delovne izkušnje pridobljene v šolski svetovalni službi, v svetovalni službi vzgojno-izobraževalnega zavoda in v socialni službi zdravstvene organizacije. Obseg delovnih izkušenj je v skladu z 69. členom ZSV odvisen od smeri pridobljene izobrazbe.

 

V četrtem odstavku 2. člena Pravilnika je nadalje določeno, da strokovni izpit lahko opravljajo tudi kandidati, ki ga morajo opraviti, da bi s tem izpolnili pogoje po 56. členu ZSV, to je zakonsko predpisane pogoje za delovno mesto direktorja socialnovarstvenega zavoda. K strokovnemu izpitu za izpolnjevanje pogojev po 56. členu ZSV lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo izobrazbeni pogoj po 69. členu ZSV, razen v primeru domov za starejše, kjer je izobrazbeni pogoj zgolj za direktorje teh domov določen nekoliko širše, in imajo pet let delovnih izkušenj.

 

Kandidati, ki so opravili strokovni izpit na primerljivem področju (vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, zaposlovanje, javna uprava in pravosodje), lahko pristopijo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu na področju socialnega varstva. Strokovna služba zbornice ugotovi, katere vsebine splošnega dela strokovnega izpita s področja socialnega varstva se lahko kandidatu priznajo kot že opravljene, in v zvezi s tem izda upravno odločbo.

Prijava k strokovnemu izpitu po prvem odstavku 2. člena Pravilnika

Prijava se opravi s prijavnico k strokovnemu izpitu na področju socialnega varstva (Obr. SI-01). K prijavnici je potrebno priložiti:

  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi. Upravno ali notarsko overjena fotokopija diplome. Ob predložitvi izvirnika lahko zbornica za potrebe postopka opravljanja strokovnega izpita fotokopijo diplome overi z žigom »kopija enaka originalu«,

  • dokazila o uspešno zaključenem pripravništvu (mnenje mentorja in pripravniški dnevnik). 

 

ali

  • dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah s področja socialnega varstva. Potrdilo oz. izjava delodajalca/-cev o trajanju in vsebini dela ali overjena fotokopija pogodbe o zaposlitvi z izjavo delodajalca o trajanju zaposlitve ter predstavitev delovnih izkušenj na 2-3 straneh (pripravi kandidat in zajema opis delovnega področja, delovne naloge, uporabniki, sodelovanje z drugimi organizacijami in službami).

 

Prijava k strokovnemu izpitu po četrtem odstavku 2. člena Pravilnika

Prijava se opravi s prijavnico k strokovnemu izpitu na področju socialnega varstva (Obr. SI-01). K prijavnici je potrebno priložiti:

  • dokazilo o pridobljeni izobrazbi. Upravno ali notarsko overjena fotokopija diplome. Ob predložitvi izvirnika lahko zbornica za potrebe postopka opravljanja strokovnega izpita fotokopijo diplome potrdi z žigom »kopija enaka originalu«,

  • dokazilo o najmanj 5 let delovnih izkušenj (izpis ZPIZ-a o obdobjih zavarovanja ali potrdilo delodajalca/-cev o trajanju zaposlitve),

  • dokazilo o tem, da kandidat strokovni izpit na področju socialnega varstva potrebuje za izpolnjevanje pogojev po 56. členu ZSV (izjava kandidata, da strokovni izpit na področju socialnega varstva potrebuje za izpolnitev pogojev po 56. členu ZSV).

POTEK STROKOVNEGA IZPITA

 

Strokovni izpit poteka po Planu strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za posamezno koledarsko leto. 

 

Pisni del strokovnega izpita zajema izdelavo pisne naloge v esejski obliki. Naslov pisne naloge se določi v okviru izbirnega področja, ki ga je kandidat navedel v prijavi. Kandidati imajo na voljo 3 pedagoške ure. Pri pisnem delu strokovnega izpita se lahko uporablja le Zakon o socialnem varstvu. Pisno nalogo oceni izpitna komisija na dan ustnega dela strokovnega izpita. Kandidat lahko pristopi k ustnem delu, če je pisni del opravil uspešno.

 

Ustni del strokovnega izpita poteka pred tričlansko izpitno komisijo. Ustno izpraševanje traja največ šestdeset minut, kar vključuje pripravo vprašanj, postavljanje vprašanj, pisanje zapisnika o poteku strokovnega izpita in seznanitev z rezultatom izpita. Ustni del obsega tri vsebinske sklope: splošni, posebni in izbirni del. Pri vsakem se postavijo po tri vprašanja s podvprašanji. Kandidat, ki je bil neuspešen samo na enem izmed delov ustnega dela strokovnega izpita ponavlja samo tisti del, pri katerem je bil neuspešen, vendar ne prej kot po preteku enega meseca od dneva, ko je bil seznanjen z oceno o neuspešno opravljenem delu ustnega del strokovnega izpita. Če kandidat uspešno opravi omenjeni del strokovnega izpita, se šteje, da je opravil strokovni izpit prvič s popravljanjem področja.

 

STROKOVNE VSEBINE IN VIRI ZA STROKOVNI IZPIT

 

Strokovne vsebine in pravni viri za strokovni izpit so navedene v trenutno veljavnem Programu strokovnega izpita s pravnimi in drugimi viri. 

Vsebine in viri, ki niso navedeni v programu, se ne zahtevajo pri strokovnem izpitu.

Strokovna služba zbornice tekoče revidira program glede na zakonodajne spremembe.

  

Glede iskanja pravnih virov je priporočljiva spletna stran www.pisrs.si (Pravno informacijski sistem RS), kjer so dostopna neuradno prečiščena besedila zakonov.

 

Glede postopkov na centru za socialno delo je priporočljiv vir: Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo (dostopen na spletni strani Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije).

 

Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva

 

Kandidati so o vsebinah iz programa strokovnega izpita, katera znanja morajo osvojiti, natančneje seznanjeni tudi na seminarju Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva, ki ga organizira zbornica v okviru Izobraževalnega centra (glej Katalog programov usposabljanj za leto 2024).

CENA STROKOVNEGA IZPITA

 

Cena strokovnega izpita (tudi dopolnilnega) je 292,50 EUR z vključenim 22 % DDV. V primeru, ko kandidati popravljajo eno izmed področij, je cena 183,00 EUR z vključenim 22 % DDV.

 

Kontaktna oseba:

 

Nebojša GOLIĆ, univ. dipl. soc. del.

nebojsa.golic@szslo.si

strokovni.izpit@szslo.si

tel. +386 (0)1 292 73 19

fax. +386 (0)1 292 73 11

Dokumenti:

bottom of page