top of page

Usposabljanje za delo z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva

Prijava ni več mogoča. Za vse dodatne informacije pišite Petri Jalšovec, mag., in sicer na: petra.jalsovec@szslo.si.
KDAJ?

29. 5. 2017 – 31. 5. 2017

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Dodatno usposabljanje za delo z otroki in mladostniki beguncev in migrantov ter otroki in mladostniki brez spremstva je nastalo v sklopu projekta ''Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva'' v partnerskem sodelovanju z UNICEF-om, v sklopu tehnične misije, deluje v okviru “UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia”.

 

Glavni programa usposabljanja je razvoj dodatne strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev, sodelavcev ter vseh, ki delajo na področju socialne varnosti na področju migrantov in beguncev s čim večjim zagotavljanjem boljšega odziva in storitev skladno z družbenimi spremembi na tem področju. Poudarek je na zagotavljanju kakovosti vključevanja otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva (v nadaljevanju: OMBM), z identifikacijo ključnih strokovnih kompetenc za delo s to ciljno populacijo.

 

Ciljna skupina so strokovnjaki, ki izvajajo različne aktivnosti in imajo različna pooblastila (npr. zakoniti zastopniki in skrbniki; vzgojitelji in drugi pedagoški delavci; prostovoljci in mladinski delavci; tolmači in kulturni mediatorji; delavci s področja vzgoje in izobraževanja, zdravstva, pravosodja ter javne uprave) in strokovni delavci po 69. členu ZSV, ki menijo, da jim bodo vsebine v strokovnem delu v pomoč in omogočale bolj kompetentno vsakdanje delo z OMBM.

 

Program bo potekal v treh sklopih:

 

SKLOP: Oris zakonodaje in pristopov na področju dela OMBM

 

V okviru sklopa bodo predstavljene naslednje vsebine:

 

  • kritična analiza vzrokov in posledic migracij ter izzivov vključevanja v slovenski prostor;

  • predstavitev položaja, pravic, izzivov, ovir, priložnosti migrantskih in begunskih otrok in mladoletnikov brez spremstva v Sloveniji;

  • nevarnosti in ogrožajoče situacije, ki so jih OMBM deležni;

  • pomen skupnostnega pristopa, meddisciplinarnega in medinstitucionalnega sodelovanja in povezovanja za razvoj vključujočega okolja, družb;

  • predstavitev ključnih pojmov povezanih z mednarodno zaščito, obsegu in vrsti pravic povezanih z različnimi statusi tujcev v RS in izzivov;

  • načela dobre prakse in druge smernice za delo z otroki migranti in otroki begunci, s poudarkom na otrocih brez spremstva;

  • izkustvena delavnica.

 

SKLOP: Psihosocialna podpora in pomoč

 

V okviru sklopa bodo predstavljene naslednje vsebine:

 

  • osnovne smernice za delo z ljudmi iz drugih kulturnih okolij OMBM;

  • različne raziskave, priročniki in poročila s področja psihosocialne obravnave OMBM ;

  • primerov ustrezne psihosocialne obravnave in igra vlog;

  • Vpliv vojnih dogajanj in begunske poti na duševno zdravje ter vpliv okoliščin življenja v državi azila na okrevanje in duševno zdravje OMBM;

  • Varovalni dejavniki in psihična odpornost;

  • OMBM s psihosocialnimi težavami in duševnimi motnjami;

  • Psihična travma in po-travmatska stresna motnja;

  • interaktivne delavnice;

  • preprečevanje izgorelosti in skrb za lastno psihično odpornost.

 

SKLOP: Kulturno kompetentno delo in predstavitev dobrih praks

 

V okviru sklopa bodo predstavljene naslednje vsebine:

  • kulturna kompetentnost in etnična občutljivost;

  • etnično občutljivo komuniciranje in kulturno zagovorništvo OMBM;

  • predstavitev različnih kultur (kulturno specifične prakse, navade, odnose, kulturne norme, potrebe in vrednote, odnos do verskega prepričanja);

  • kulturna senzibilizacija;

  • predstavitev vključenosti različnih kultur v slovenski prostor;

  • predstavitev dobrih praks – vključevanje v lokalno okolje.

PROGRAM

Potek prvi dan, 29. 5. 2017

Potek drugi dan, 30. 5. 2017

Potek tretji dan, 31. 5. 2017

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Kotizacije skladno z izvedbo projekta ''Krepitev sistema socialnega varstva na področju varstva otrok in mladostnikov beguncev in migrantov ter otrok in mladostnikov brez spremstva'' v partnerskem sodelovanju z UNICEF-om, v sklopu tehnične misije, deluje v okviru “UNICEF Refugee and Migrant Response Slovenia'' ni.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do torka, 22. maja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faksu.

KONTAKTNA OSEBA:

 

Petra Jalšovec, mag. soc. del.,

tel.: 01 292 73 16,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: petra.jalsovec@szslo.si

Prijava

POGOJI PRIJAVE:

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

 

S prijavo se obvezujete, da nas boste o neudeležbi pisno obvestili na naš e-naslov: petra.jalsovec@szslo.si najkasneje do ponedeljka, 22. 5. 2017, do 12.00 ure in na ta način sprostil rezervacijo in omogočili udeležbo drugim interesentom.

 

V primeru, če se ne boste udeležili delavnice in nas o tem ne boste obvestil do navedenega datuma, se s prijavo obvezujete nakazati donacijo v znesku 75,00 EUR v roku 14 dni na račun Društva odnos (http://odnos.si/). Hkrati se obvezujete potrdilo o vplačilu posredovati na naš e-naslov: petra.jalsovec@szslo.si. Izjema je neudeležba v primeru bolezni ali nesreče udeleženca, ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. Vsak posameznik bo vsak dan poskrbel, da se bo podpisal na listo udeležencev in si s tem zagotovil potrdilo o udeležbi tečaja. V nasprotnem primeru bomo smatrali, da vas na usposabljanju ni bilo.

 

S prijavo se strinjate, da lahko organizator izobraževanja naredi krajše video posnetke predavanj ter fotografije dogodka in jih objavi na spletni ter Facebook strani.

Prijava ni več mogoča. Za vse dodatne informacije pišite Petri Jalšovec, mag., in sicer na: petra.jalsovec@szslo.si.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page