top of page

Za ljudi!

Častna pokrovitelja mednarodne konference:
mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti Republike Slovenije
Aleš Šabeder, minister za zdravje Republike Slovenije 

1. MEDNARODNA KONFERENCA PIP-DO 2020

23. APRIL 2020

Lokacija: ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

"MED POTREBAMI IN PODPORO: Dolgotrajna oskrba" 

"BETWEEN NEEDS AND SUPPORT: Long-term care"

PROGRAM

Program 1. Mednarodne konference Socialne zbornice Slovenije

PREDAVATELJI

Priznani tuji in domači predavatelji in kompetentni strokovnjaki

PRIJAVA

Vabljeni k prijavi, sodelovanju in udeležbi na dogodku

KONTAKT in lokacija

Informacije, odgovori na vprašanja, povezave ...

Prvo mednarodno konferenco Socialne zbornice Slovenije organiziramo v četrtek, 23. aprila 2020, v Ljubljani, s ciljem, da postane tradicionalni dvoletni dogodek, namenjen aktualizaciji in razpravi relevantnih strokovnih tem s področja socialnega varstva v slovenskem in mednarodnem okolju.

Vodilni namen prve mednarodne konference Socialne zbornice Slovenije je predstaviti izzive in priložnosti ter protislovja in dileme na področju načrtovanja, financiranja, izvajanja in evalviranja dolgotrajne oskrbe v slovenskem okolju. Prav tako želimo z mednarodno konferenco strokovno kompetentno odgovoriti na potrebe strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in ostalih zaposlenih na področju socialnega varstva in širše, ki se v praksi soočajo z vprašanji dolgotrajne oskrbe in jih strokovno podpreti v doseganju višje ravni kakovosti dolgotrajne oskrbe.

 

Mednarodni kontekst bo konferenca dosegla s primerjavo potreb okolja na eni in strateško strokovnih usmeritev na drugi strani, ki nam jih bodo predstavili vabljeni mednarodno uveljavljeni strokovnjaki na področju dolgotrajne oskrbe.

OSREDNJE TEME PLENARNIH PREDAVANJ:

 • Izzivi umestitve dolgotrajne oskrbe v okolje

 • Dolgotrajna oskrba kot priložnost za odgovor na potrebe okolja  

 • Dileme in protislovja vzdržnosti sistema dolgotrajne oskrbe

 • Primerjava konceptualnega modela dolgotrajne oskrbe v Sloveniji s primerljivimi tujimi sistemi dolgotrajne oskrbe

 • Priložnost za interdisciplinarno sodelovanje strokovnjakov različnih strok na področju dolgotrajne oskrbe

 • Sinergije socialnega dela in dolgotrajne oskrbe

TEMATSKE STEZE NA 1. MEDNARODNI KONFERENCI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE:

 1. Soočanje strokovnih delavcev in sodelavcev ter ostalih z izzivi dolgotrajne oskrbe v delovnem okolju

 2. Odgovor na potrebe, motive in pričakovanja glede dolgotrajne oskrbe z različnimi oblikami strokovne podpore

 3. Interdisciplinarnost in kompleksnost storitev dolgotrajne oskrbe

PREDAVATELJI

Alfonso Lara Montero_plenarni predavatel

Alfonso Lara Montero, Evropska socialna mreža, Belgija

G. Alfonso Lara Montero nadzira upravljanje in strateško vodenje mreže ESN, vodi politični program, ki ga sofinancira Evropska komisija, in letno evropsko konferenco o socialnih storitvah. Ima več kot 10 let izkušenj na področju javne politike, je avtor in soavtor več publikacij in redno sodeluje v akademskih revijah, časopisih in strokovnih revijah za socialne storitve. Preden se je pridružil organizaciji ESN, je sodeloval pri upravljanju projektov v zasebnem sektorju, na področju svetovanja in družbene odgovornosti podjetij. Na Univerzi v Granadi je magistriral iz sodobnih jezikov, ima tudi magisterij s področja evropskega upravljanja, javne politike in izvršnega managementa. Je član ESN z najdaljšim stažem, organizaciji se je pridružil že leta 2010.

Monika Riedel_plenarna predavateljica.pn

dr. Monika Riedel, Inštitut za napredne študije, Avstrija

Dr. Monika Riedel je višja raziskovalka v raziskovalni skupini za zdravstveno ekonomijo in zdravstveno politiko na Inštitutu za napredne študije na Dunaju v Avstriji. Doktorirala je iz ekonomije na Univerzi na Dunaju. Njene glavni raziskovalni področji so ekonomija in politika na področju zdravja in dolgotrajne oskrbe, primerjalna analiza zdravstvenih sistemov in sistemov dolgotrajne oskrbe ter zdravstveno in negovalno področje. Njeno raziskovalno delo jo je vključilo v projekte Evropske komisije, kot so AHEAD (6. okvirni program), ANCIEN (7. okvirni program) in NEWJOBS (Obzorje 2020), večkrat pa je bila vključena kot strokovnjakinja za dolgotrajno oskrbo v Evropski komisiji Program vzajemnega učenja. Njene raziskave so bile med drugim objavljene v Science Health Management , Social Policy & Administration in International Journal of Social Welfare. Je ustanovna članica skupine za zdravstveno ekonomijo in zdravstveno politiko pri IHS ter Avstrijskem zdravstveno gospodarskem združenju (ATHEA).

Alenka Oven_plenarna predavateljica.png

dr. Alenka Oven, Inštitut za dolgotrajno oskrbo, Slovenija

Dr. Alenka Oven je doktorica pravnih znanosti s področja prava socialne varnosti, zaposlena kot direktorica Inštituta za dolgotrajno oskrbo. Svoje strokovno znanje pridobiva kot članica Društva za delovno pravo in socialno varnost, Pravniškega društva Ljubljana, Slovenskega združenja paliativne in hospic oskrbe. Je tudi članica Evropskega sveta za socialno varnost (EISS). Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja oskrbe starejših Caring for older person, A partnership model (Deakin University) in mednarodni certifikat s področja telemedicine eHealth: Combining Psychology, Technology and Health (Twente University). Od leta 2016 je predavateljica na Slovenski Univerzi za tretje življenjsko obdobje, od septembra 2018 pa tudi višja predavateljica na Univerzi v Novem mestu, Fakulteti za zdravstvene vede na programu 2. stopnje magistrskega študija za področje Pravo (Integrirana zdravstvena in socialna oskrba-Zakonodaja v zdravstvenem in socialnem varstvu). Na 1. stopnji študijske smeri Zdravstvena nega je tudi nosilka predmeta Zdravstvena in socialna zakonodaja.

Vojko1.jpg

prof. dr. Vojko Strojnik, Fakulteta za šport, Slovenija

Prof. dr. Vojko Strojnik je zaposlen na Fakulteti za šport  Univerze v Ljubljani, kjer na dodiplomskem študiju predava delovanje živčno-mišičnega sistema in vadbo za moč, gibljivost in senzorično-motorično vadbo. Na magistrskem študiju predava vadbo pri poškodbah gibalnega parata, vadbo pri kroničnih nenalezljivih boleznih in vadbo za starejše osebe. Na doktorski stopnji vodi predmet Biološki konteksti Kineziologije.  Je gostujoči profesor na Kineziološki fakulteti v Zagrebu. Poleg pedagoškega dela vodi laboratorij za Kineziologijo. V okviru laboratorija se izvajajo meritve vrhunskih športnikov predvsem z vidika moči. Svetuje in vodi kondicijsko pripravo različnih vrhunskih športnikov ter vadbo oseb s poškodbami in okvarami gibalnega aparata, še posebej bolečine v križu, poškodbe kolena, gležnjev in ramena, oslabelih starejših oseb, po kapi ipd. Je vodja strokovne skupine pri mednarodnem projektu 24alife in odgovoren za področje športa. Glavna raziskovalna področja vključujejo proučevanje učinkov vadbe za moč pri različnih skupinah oseb, vadbo starejših oseb, utrujanje pri najbolj intenzivnih gibanjih ter povezanost med kondicijsko pripravo in tehniko gibanja. Bil je vodja 12 večjih projektov in je vodja programske skupine. Je avtor preko 60 izvirnih znanstvenih člankov in preko 400 bibliografskih enot.

PREDAVATELJI
PROGRAM

PROGRAM 1. MEDNARODNE KONFERENCE PIP-DO 2020*

8.00 – 9.00

Sprejem in registracija udeležencev 

9.00

OTVORITEV 1. MEDNARODNE KONFERENCE SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

9.00 – 9.15

mag. Nace Kovač, predsednik Socialne zbornice Slovenije 

Pozdravni nagovor

9.15 – 10.45

PLENARNA PREDAVANJA TUJIH IN DOMAČIH PREDAVATELJEV

9.15 – 10.00

Alfonso Lara Montero, izvršni direktor Evropske socialne mreže, Belgija

Plenarno predavanje

10.00 – 10.45

dr. Monika Riedel, Inštitut za napredne študije, Avstrija

Plenarno predavanje

ODMOR ZA KAVO

10.45 – 11.15

11.15 – 12.00

dr. Alenka Oven, Inštitut za dolgotrajno oskrbo, Slovenija

Plenarno predavanje

12.00 – 12.45

prof. dr. Vojko Strojnik, Fakuleteta za šport, Univerza v Ljubljani, Slovenija

Plenarno predavanje

ODMOR ZA KOSILO

12.45 – 13.45

14.00 – 14.45

NAGOVOR ČASTNIH POKROVITELJEV

Kulturni program v izvedbi Centra aktivnosti Fužine

mag. Ksenija Klampfer, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Aleš Šabeder, Ministrstvo za zdravje

14.45 – 15.00

NOVINARSKA KONFERENCA

TEMATSKE STEZE

TEMATSKE STEZE

14.45 – 17.15

14.45 – 15.30

I. tematska steza: Soočanje strokovnih delavcev in sodelavcev ter ostalih z izzivi dolgotrajne oskrbe v delovnem okolju

ODMOR ZA KAVO

15.30 – 15.45

15.45 – 16.30

II. tematska steza: Odgovor na potrebe, motive in pričakovanja glede dolgotrajne oskrbe z različnimi oblikami strokovne podpore

16.30 – 17.15

III. tematska steza: Interdisciplinarnost in kompleksnost storitev dolgotrajne oskrbe

ZAKLJUČKI MEDNARODNE KONFERENCE

17.15 – 17.30

Programski svet in organizacijski odbor:

Programski svet: dr. Nikolaj Lipič, Iztok Mrak, Rok Zupanc, David Krivec, Viktorija Pečnikar Oblak

Organizacijski odbor: Vilko Kolbl, mag., Špela Batis, Meri Rožac, Breda Božnik, Viktorija Pečnikar Oblak

* Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

od 20.00 dalje

NAVODILA ZA ODDAJO REFERATOV

 

Za aktivno udeležbo na mednarodni konferenci je nujna oddaja celotnega referata s povzetkom in ključnimi besedami, ki bo objavljen v zborniku mednarodne konference. Vsebina referata lahko zajema strokovne ali raziskovalne teme, ozko vezane na področje dolgotrajne oskrbe.

Pomembni datumi za aktivne udeležence (avtorje):

  6. 3. 2020          Rok prijave 
27. 3. 2020          Oddaja povzetka
27. 3. 2020          Oddaja celotnega referata
23. 4. 2020          Začetek konference

Referat mora vsebovati naslednje sestavne dele:

1. Naslov referata v slovenskem in angleškem jeziku

2. Ime in priimek, strokovni ali znanstveni naziv, naziv institucije, e-naslov

3. Povzetek v obsegu med 150 in 300 besed v slovenskem in angleškem jeziku

4. Ključne besede: 3 – 5 ključnih besed v slovenskem in angleškem jeziku

5. Vsebina referata v slovenskem jeziku v obsegu od 3000 do 5000 besed s tabelami, slikovnim gradivom in literaturo

 

Avtorji sami poskrbijo za jezikovno ustreznost referata. Referat mora biti oblikovan v skladu z Navodili in priporočili za izdelavo prispevka v Socialnem izzivu.
 

Za uspešno oddajo referata s povzetkom in ključnimi besedami avtorji sledijo omenjenim navodilom. Pogoj za oddajo referata je registracija avtorja preko menijskega gumba "PRIJAVA". Besedilo referata s povzetkom in ključnimi besedami se vnaša neposredno v spletni obrazec, v polja, ki se prikažejo ob prijavi. Referati posameznega vsebinskega sklopa bodo predstavljeni po posameznih tematskih stezah. Vsi referati s povzetki in ključnimi besedami sodelujočih na konferenci bodo recenzirani. Avtorji referatov bodo obveščeni o strokovni ustreznosti referata za objavo na konferenci. Referati bodo objavljeni v elektronski obliki. 

TOČKE ZA NAPREDOVANJE

 

Pridobitev licenčnih točk za napredovanje v nazive na področju socialnega varstva:

a) pasivna udeležba: udeleženci prejmejo potrdilo o dodatnem strokovnem izobraževanju in usposabljanju

(0,5 točke za 8 ur programa mednarodne konference) in/ali

 

b) aktivna udeležba: referat na mednarodni konferenci ali kongresu, objavljen v dokumentu konference ali kongresa

(4 točke za dodatno strokovno delo strokovnih delavcev oziroma strokovnih sodelavcev, skladno s 4. točko, č oznako, 14. člena Pravilnika o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Uradni list RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01).

 

Več informacij o točkah za napredovanje v nazive lahko najdete na: 

a) udeleženci s področja socialnega varstva

b) udeleženci s področja zdravstvenega varstva
c) udeleženci s področja vzgoje in izobraževanja

 

PRIJAVA

 

Zadnji rok za prijavo slušateljev je sreda, 15. april 2020. Prijavite se lahko preko spodnjega spletnega obrazca. Dodatne informacije dobite na naslovu: Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Špela Batis, e-pošta: spela.batis@szslo.si, tel.: 01 292 73 17

Zaradi nemotenega spremljanja programa mednarodne konference, prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

Z vstopom v prostor, kjer se bo odvijala mednarodna konferenca Socialne zbornice Slovenije, soglašate z opredeljenimi pogoji. Fotografiranje in/ali snemanje poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani www.szslo.si in na zborničnem profilu Facebook. Fotografije se lahko uporabijo tudi za pripravo zbornika ali za namene promocije v različnih oblikah. Fotografije se bodo nanašale na dogodek in ne na posamezne udeležence.

KOTIZACIJA

 

Aktivni udeleženci (avtorji)                    €  85,00 + DDV 

Slušatelji                                                         

Individualni člani zbornice                         105,00 + DDV

Udeleženci kolektivnih članov                   120,00 + DDV

Drugi                                                              135,00 + DDV

Upokojenci, študenti in brezposelni           € 90,00 + DDV

 

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. 

 
UGODNOSTI

Izkoristite ugodnost prvih prijav. Bodite med prvimi!

Prvih 10 prijavljenih udeležencev na 1. mednarodni konferenci Socialne zbornice Slovenije se dogodka udeleži po posebni, promocijski ceni. Popust za individualne člane zbornice znaša 10 %, za kolektivne člane 5 %, pri čemer velja popust le za enega udeleženca iz iste organizacije.

Popust prvih prijav velja za slušatelje konference. Popusta prvih prijav ne morejo koristiti upokojenci, študenti in brezposelni.

 

Skupinski popust

Ob prijavi 5 udeležencev iz iste organizacije, vam kotizacijo za 6. udeleženca podarimo (5+1 gratis). Gratis kotizacija velja za nižjo ceno kotizacije strokovnega posveta.

 

Ugodnosti se med seboj ne seštevajo!

 

KONTAKT IN LOKACIJA

 

1. Mednarodna konferenca Socialne zbornice Slovenije bo potekala v modri dvorani Zdravniške zbornice na Dunajski cesti 162 v Ljubljani. Modra dvorana je lepa, sodobna konferenčna dvorana, zasnovana kot amfiteater in ima 260 sedežev. Dnevna svetloba v povezavi s sodobno tehnično opremo zagotavlja dobro počutje in ustvarjalno vzdušje med udeleženci. 

Lokacija Zdravniške zbornice Slovenije:

Ponudba za udeležence XXV. Dnevov Socialne zbornice Slovenije

DOSTOP IN PARKIRANJE

 

Parkiranje je možno v garažni hiši Dunajski kristali. Garažna hiša ni last Zdravniške zbornice Slovenija, zato je parkiranje plačljivo. Za dostop v Domus Medica se peljete čisto do konca garaže, kjer uporabite dvigalo do pritličja. Dovoz z avtomobilom je iz Štukljeve ceste (poteka vzporedno s severno obvoznico v smeri zahod, izvoz Tomačevo).

Vhod v parkirno hišo je na začetku novih objektov (rjavo-rdeče zgradbe).

 • Če prihajate iz primorske smeri, na ljubljanski obvoznici uporabite izvoz št. 3 (Ljubljana-Bežigrad). Prečkajte Dunajsko cesto in peljite mimo Smelta proti Vojkovi cesti (ne zapeljite nazaj na obvoznico!). Na semaforiziranem križišču (desno pred vami bo stadion Stožice) zavijte levo ter še enkrat levo in ste na Štukljevi cesti, s katere pri prvem rjavo-rdečem stolpiču zavijete desno v garažo.

 • Če prihajate iz štajerske smeri, priporočamo izvoz št. 2 (Ljubljana-Tomačevo). Zapeljite v rondo Tomačevo in sledite izvozu Stožice. Nato peljite naravnost po Štukljevi cesti proti Dunajski do odcepa za garažo.

V primeru, da nameravate priti z avtobusom LPP, pa priporočamo, da uporabite proge št. 6, 8, 11 ali 26 in izstopite na postajališču Smelt. Če pa boste še bolj »eko« in se pripeljali s kolesom, se bo za vaše kolo našel prostor pred vhodom!

Parkirati je možno tudi v parkirišču center Stožice, ki je od Domus Medica oddaljeno 600 metrov. V garažo Centra Stožice sta urejena dva vhoda: vhod 1 iz rondoja Tomačevo po Štajerski cesti proti Savskemu naselju in vhod 5 iz povezovalne ceste od križišča Vojkove ceste proti krožišču Tomačevo.

KONTAKT ORGANIZATORJA

 

Špela BATIS

tel: + 386 (0)1 292 73 17

e-mail: ic@szslo.si

 

Socialna zbornica Slovenije

Ukmarjeva ulica 2

1000 Ljubljana

KONTAKT
PRIJAVA
bottom of page