top of page

Management in organizacija

v socialnem varstvu

KDAJ?

od četrtka, 28. septembra, do četrtka, 30. novembra 2017, od 9:00 do 15:30

KJE?

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani,

Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana

Predstavitev

Socialna zbornica Slovenije bo v sodelovanju s Centrom poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in Fakulteto za socialno delo Univerze v Ljubljani izvedla intenzivni večdnevni izobraževalni program za vodstveni kader, upravljavce in odločevalce ter proaktivne zaposlene na področju socialnega varstva, ki želijo pridobiti nova znanja.

Ponuja se vam enkratna priložnost za nadgraditev strokovnih kompetenc, veščin in znanja s področja menagementa in organizacije, socialnega dela in inovativnih metod preoblikovanja organizacij.

PROGRAM PO VSEBINSKIH SKLOPIH

Program

V Republiki Sloveniji se na področju socialnega varstva pripravljamo na številne spremembe in reforme, kot so reorganizacija centrov za socialno delo, deinstitucionalizacija in vzpostavljanje dolgotrajne oskrbe. Za uspešno izpeljavo potrebnih sprememb je obstoječa znanja vodilnih delavcev potrebno okrepiti in nadgraditi z organizacijskimi kompetencami in kompetencami za učinkovito projektno delo. Na drugi strani je potrebno tiste, ki nimajo socialnodelavske izobrazbe opremiti s temeljnimi znanji o socialnem delu, socialnem varstvu in socialni politiki.

Program je namenjen vodstvenemu kadru ter upravljavcem in odločevalcem v socialnovarstvenih organizacijah in vsem proaktivnim zaposlenim, ki želijo pridobiti nova znanja.

PROGRAM

Osnovni nosilci in ostali izvajalci programa

 

Osnovni nosilci

 

 

Prof. dr. Vlado Dimovski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Vlado Dimovski je redni profesor na Ekonomski fakulteti, kjer predava management in organizacijo. Kot predavatelj sodeluje pri izobraževalnih programih v okviru Centra poslovne odličnosti in na strokovnih posvetih in konferencah številnih drugih institucij. Je avtor mnogih znanstvenih in strokovnih prispevkov ter monografij na temo avtentičnega vodenja. Magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1988, za kar je prejel Speransovo univerzitetno nagrado. Leta 1989 je diplomiral tudi na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, istega leta se je vpisal na doktorski študij iz ekonomske analize na zagrebški univerzi, kjer je uspešno opravil tri semestre. Oktobra 1990 se je vpisal na doktorski program s področij managementa in poslovnih financ na Cleveland State University (ZDA), kjer je leta 1994 uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Organizational Learning and Competitive Advantage: A Theoretical and Empirical Analysis«. S svojimi referati in raziskovalnimi prispevki je sodeloval na številnih mednarodnih srečanjih doma in v tujini, prav tako je objavil vrsto znanstveno raziskovalnih člankov s temami iz ekonomije, managementa, teorije organizacije in poslovnih financ. Leta 1995 je postal državni sekretar za področje industrije na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti Vlade RS ter izredni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1997 do leta 2000 je bil predsednik Centra za mednarodno konkurenčnost, med leti 2000 in 2004 pa je opravljal funkcijo ministra za delo, družino in socialne zadeve Vlade RS. Med leti 2005 in 2007 je opravljal funkcijo svetovalca predsednika vlade Makedonije, ter svetovalca organizacij NDI ter UNDP za regijo Kosova, bil pa je tudi predsednik Plavalne zveze Slovenije. Je tudi član »Clinton Global Initiative« in od leta 2016 član Evropske akademije znanosti in umetnosti.

 

Dr. Valerija Bužan

 

 

 

 

 

Dr. Valerija Bužan, spec. klin. psih., dela več ko 30 let z osebami s posebnimi potrebami in s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na tem področju kot direktorica že 15 let uspešno vodi Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga.

 

Je predsednica Socialne zbornice Slovenije; predsednica SOUS – Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji in članica različnih strokovnih timov na področju posebnih potreb in usposabljanja. Aktivna je na različnih področjih in sodeluje pri razvoju socialnih servisov za osebe z invalidnostjo, tako pri slovenski Vladi, kakor na evropski ravni. Leta 2016 je postala podpredsednica Evropskega združenja ponudnikov storitev za osebe z invalidnostjo (EASPD). Bila je vključena v številne evropske projekte in v številnih trenutno sodeluje, bodisi v koordinatorski ali partnerski vlogi. V svoji karieri je imela mnogo predstavitev, predavanj in delavnic na strokovnih kongresih, za študente socialnega dela, pedagogike in zdravstvene nege, psihologije, pa tudi za starše oseb s posebnimi potrebami. Je avtorica več člankov in soavtorica in urednica več strokovnih publikacij.

 

 

Prof. dr. Vito Flaker 

 

 

 

 

 

 

Vito Flaker je izredni profesor na Fakulteti za socialno delo, je začetnik skupnostnih pristopov na področju duševnega zdravja in zmanjševanja škode povezane z uživanjem drog. Njegovo delo je usmerjeno v analizo totalnih ustanov, deinstitucionalizacijo, načine organiziranja dolgotrajne oskrbe, emancipacije uporabnikov, etnografijo uživanja drog, kariere in vloge uporabnikov. Izdal je več knjig med njimi Odpiranje norosti, Živeti s heroinom, Oris metod socialnega dela, Dolgotrajna oskrba, Direktno socialno delo, Prispevki k taksonomiji socialnega dela in varstva.

 

 

Ostali izvajalci 

 

 

Izr. prof. dr. Jana Mali

 

Prof. dr. Jana Mali je diplomirala leta 1997 na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, leta 2004 pa je na omenjeni fakulteti zaključila magistrski študij za družbene vede, smer sociologija – socialno delo v skupnosti. Leta 2007 je na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani zagovarjala doktorsko disertacijo. Od leta 2015 je na Fakulteti za socialno delo zaposlena kot izredna profesorica. Od leta 2012 je direktorica mednarodnega podiplomskega izobraževalnega programa Working with Old Age na IUC School for Social Work Theory and Practice v Dubrovniku. Letno organizira enotedenski izobraževalni program, ki z udeležbo mednarodnih znanstvenikov, strokovnjakov in študentov tvori priložnost razvijanja znanosti in stroke socialnega dela, izmenjave izkušenj znanstvenega raziskovanja in praktičnega delovanje ter novih oblik mednarodnega sodelovanja. S prevzemom direktorske funkcije je spodbudila širitev znanja in promocijo znanosti socialnega dela v lokalno okolje delovanja šole za socialno delo, saj od leta 2012 intenzivno sodeluje s tamkajšnjimi lokalnimi znanstveniki in raziskovalci.  Od leta 2015 je predsednica Komisije za znanstvenoraziskovalno delo in mednarodno sodelovanje na Fakulteti za socialno delo in od leta 2016 podpredsednica Gerontološkega društva Slovenije.

 

 

Simon Colnar, mag. posl. ved 

 

Simon Colnar je mladi raziskovalec na katedri za Management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Simon je študent drugega letnika doktorskega študija in hkrati dela kot asistent na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri predmetu Organizacija in management. Diplomiral in magistriral je s področja poslovnih ved na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani. Njegova glavna raziskovalna področja so management znanja, socialno delo in javna uprava. 

 

 

Dr. Barbara Grah 

 

Dr. Barbara Grah dela kot raziskovalka na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Barbara je tudi habilitirana asistentka za področje managementa na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer sodeluje pri predmetih Temelji managementa in organizacije, Temelji managementa in Napredni management. Njena glavna raziskovalna področja so organizacijski dizajn, vpliv nevroznanosti na vodenje in organizacijo in učeča se organizacija. 

 

 

Doc. dr. Judita Peterlin

 

Doc. dr. Judita Peterlin dela na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na katedri za management in organizacijo. Izpopolnjevala se je med drugim tudi na številnih mednarodnih institucijah: European Institute for Advanced Studies in Management (Bruselj, Belgija), Lehigh University, Iacocca Institute (Betlehem, ZDA), WSB-NLU Univerza (Nowy Sacz, Poljska) in St. Gallen University (St. Gallen, Švica). Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani sodeluje predmetih Temelji managementa, Management učenja in znanja in Napredni management. Njena glavna raziskovalna področja so družbene inovacije, teorije razvoja vodenja, management učenja in trajnostni razvoj.

 

 

Asist. dr. Andreja Rafaelič

 

Asist. dr. Andreja Rafaelič se je leta 2008 zaposlila kot mlada raziskovalka na Fakulteti za socialno delo, kjer je tudi pozneje doktorirala. Sodelovala je pri številnih razvojno raziskovalnih projektih fakultete in pri uvajanju inovacij na področju socialnega varstva kot na primer razvoj neposrednega in individualiziranega financiranja, uvajanje koordinatorjev na področju duševnega zdravja, uvajanje zastopnikov itd.. Ima tudi mednarodne izkušnje z uvajanjem sistemskih sprememb na področju socialnega in zdravstvenega varstva. Bila je del tima mednarodnih strokovnjakov, ki so krmilili proces prehoda iz institucionalnih v skupnostne oblike oskrbe v Srbiji. 

IZVAJALCI

KRAJ IZVEDBE:

KONTAKT:

 

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

Cena za celotno izobraževanje znaša 490 € (DDV ni vključen v ceno) in vključuje stroške organizacije in izvedbe, gradivo, potrdila o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

Račun vam bomo izstavili 8 dni pred izvedbo izobraževanja. Vljudno vas prosimo, da znesek kotizacije nakažete na naš poslovni račun pred pričetkom izobraževanja, najkasneje do 28. septembra 2017.

 

Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 15. septembra 2017. Prijavite se preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije. 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton Kustec

tel.: 01 292 73 17,

faks: 01 292 73 11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

LOKACIJA
bottom of page