top of page

Za ljudi!

03_GHBernardin.jpg

Častni pokrovitelj XXIX. Dnevov Socialne zbornice Slovenije je

Simon Maljevac,

minister Ministrstva za solidarno prihodnost 

XXIX. DNEVI SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE
 
5. in 6. oktober  2023
GRAND HOTEL BERNARDIN PORTOROŽ

Socialna zbornica Slovenije bo kot osrednje strokovno združenje v socialnem varstvu v dneh 5. in 6. oktobra 2023, v Grand Hotelu Bernardin, Portorož, organizirala tradicionalni, letni dogodek – XXIX. Dneve Socialne zbornice Slovenije, z naslovom »Krepitev moči zaposlenih na področju socialnega varstva«.

Tema letošnjega dogodka je usmerjena v  krepitev moči strokovnih delavcev, sodelavcev in vodij oz. direktorijev, ki delujejo na področju socialnega varstva, saj je v času, ko se številni zavodi in organizacije soočajo z visoko fluktuacijo zaposlenih, pomanjkanjem kadra in vključevanjem mladih na trg dela, ki pogosto nimajo zagotovljene podpore mentorjev oz. sistematičnega uvajanja v delovni proces, nujno potrebno obstoječemu kadru nuditi potrebno podporo, da bi lahko še naprej ponujal kvalitetne storitve in izvajal uspešne socialnovarstvene programe.

 

Za zaposlene v pomagajočih poklicih je značilno, da pogosto druge postavijo pred sebe, četudi je to lahko v njihovo lastno škodo. Tema XXIX. Dnevov Socialne zbornice Slovenije tako služi kot opomnik na to, da moramo biti sami čim bolje opremljeni in okrepljeni z znanji, veščinami, dobrim počutjem, da bi lahko na poti podprli uporabnike, ki se pogosto znajdejo v  zahtevnih in težkih življenjskih situacijah. Hkrati tema služi tudi kot opomnik, v prvi vrsti sistemu in nato delodajalcem, da zagotovijo ustrezne pogoje dela in podprejo kader za učinkovito izvajanje del in nalog, tam kjer je to potrebno. Zaposleni so bogastvo. Le skupaj lahko rastemo in gradimo sistem, ki bo ponujal učinkovite odgovore na potrebe uporabnikov in njihovih svojcev. Ko znamo poskrbeti zase in za lasten kolektiv, smo zgled ostalim članom družbe. Hkrati pokažemo, da je pomembno kako se počutimo in da smo opremljeni za to, da nudimo podporo.

 

Delovni otočki, ki bodo organizirani v okviru XXIX. Dnevov Socialne zbornice Slovenije, bodo pokrivali naslednje vsebine: razvoj področja supervizije v Sloveniji, uresničevanje ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022 -2030, socialno vključevanje oseb z invalidnostjo, izkoriščanje sistema socialnega varstva in s tem povezane nemoči strokovnih delavcev. Spregovorili bomo tudi o izzivih in priložnostih starajoče se družbe ter ukrepih za varstvo koristi otroka. 

 

Kompleksnost in aktualnost tematik, ki jih bomo obravnavali na letošnjih XXIX. Dnevih Socialne zbornice Slovenije, vas vabita in nagovarjajta, da ob tej priložnosti, v fazi, ko smo priča zakonodajnim in drugim spremembam na področju socialnega varstva, oblikovanju smernic za nadaljnje delo, skupaj z vabljenimi gosti, govorniki in udeleženci sooblikujete strokovna stališča, usmeritve in predloge za delo in strokovni razvoj v spreminjajočih se okoliščinah sedanjega časa. Zato bodimo del »skupnega« glasu prizadevanj zbornice in prakse socialnega varstva s sloganom, ki se glasi: »Za ljudi«.

 

Veselimo se skupnega soustvarjanja letošnjega strokovnega srečanja!

dvorana_jpg.jpg
PROGRAM

PROGRAM*

5. 10. 2023 - PROGRAM PRVEGA DNE XXIX. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

9.00 – 9.30

Sprejem udeležencev in registracija 

9.30

OTVORITEV XXIX. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE in PLENARNA PREDAVANJA

9.30 – 9.40

Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

9.40 – 9.50

Simon Maljevac, častni pokrovitelj XXIX. Dnevnov Socialne zbornice Slovenije

Pozdravni nagovor

9.50 – 10.00

Luka Mesec, minister Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti**

Pozdravni nagovor

10.00 – 12.15

PLENARNA PREDAVANJA

10.00 – 10.45

mag. Eva Tomič, svetovalka predsednice Republike Slovenije za podnebne politike in človekove pravice 

(Naslov prispevka v pripravi)

10.45 – 11.30

viš. pred. dr. Dušan Caf, direktor inštituta Digitas 

Digitalizacija v socialnem varstvu - koristne usmeritve in napotki 

11.30 – 12.15

prof. Lilja Cajvert, fil. lic., certificirana supervizorka, psihoterapevtka (Švedska)

Skrb za kakovostno strokovno delo skozi perspektivo supervizije

(Briga za kvalitetan stručni rad kroz perspektivu supervizije)

12.30 – 14.00

ODMOR ZA SKUPNO KOSILO

DELOVNI OTOČKI

14.00 – 15.30

DELOVNI OTOČEK I.

DELOVNI OTOČEK II.

DELOVNI OTOČEK III.

Ukrepi za varstvo koristi otroka 

Moderatorka: Anja Osojnik, zunanja sodelavka Socialne zbornice Slovenije; 

koordinator: Nebojša Golić, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Polona Marjetič Zemljič, Višje sodišče v Ljubljani 

 • Vladimir Antić, Centar za socialni rad Trstenik (Republika Srbija) 

 • Klavdija Gorjup, Center za socialno delo Celje, Enota Laško 

 • Irena Toš Koren, sodna izvedenka za področje psihologije

 

Supervizija kot podlaga za krepitev moči zaposlenih (razvoj in prihodnost)

 

Moderatorka: mag. Tea Smonker, zunanja sodelavka, supervizorka in metasupervizorka;

koordinatorka: Neža Podlipnik, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • prof. Lilja Cajvretfil. lic., certificirana supervizorka, psihoterapevtka (Švedska)

 • izr. prof. dr. Petra Videmšek, Fakulteta za socialno delo 

 • Domen Strmšnik, Sekcija za supervizorje z licenco na področju socialnega varstva

 • mag. Mojca Hvala Cerkovnik, supervizorka, metasupervizorka

 

Uresničevanje ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030 (sistemska podpora in smernice za izvajanje storitev in programov ter izkušnje dobre prakse) 

Moderatorka: dr. Suzana Oreški, predsednica Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije

koordinatorka: Katja Štucin, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Renata Brdar Tomažinčič, Direktorat za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

 • Nataša Vidnar, Direktorat za zdravstveno nego, Ministrstvo za zdravje 

 • Mihael Nedeljko, Direktorat za zdravstveno nego, Ministrstvo za zdravje

 • Tatjana Milavec, Skupnost centrov za socialno delo 

 • Brane But, podpredsednik Strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije in član delovne skupine za spremljanje uresničevanja ciljev resolucije pri MDDSZ

15.30 – 20.00

ODMOR - Prosto za hotelsko ponudbo

VEČERJA IN ZABAVNI PROGRAM Z GLASBO 

od 20.00 dalje

SZBled2020_-154.jpg

6. 10. 2023 - PROGRAM DRUGEGA DNE XXIX. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

8.00 – 8.30

Registracija udeležencev

Bruno Simleša, 

Poskrbeti zase - pomembna naloga zaposlenih v pomagajočih poklicih 

8.45 – 9.30

DELOVNI OTOČKI

9.30 – 11.00

Izkoriščanje sistema socialnega varstva - moč uporabnika in nemoč strokovnega delavca 

 

Moderator: dr. Matej Babšek, član Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije;

koordinatorka: Karmen Godina, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Peter Stefanoski, Socialna inšpekcija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Peter Pogačar, Direktorat za javni sektor, Ministrstvo za javno upravo

 • Andreja Rihter, Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod

 • Uroš Bezovšek, Zveza prijateljev mladine Slovenije 

 

 

Socialno vključevanje oseb z invalidnostjo - neizkoriščene možnosti in konkretne rešitve za prihodnost 

 

Moderator: mag. Mitja Mežik, predsednik Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije;

koordinatorka: Eva Križnar, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • Damijana Peterlin, Direktorat za invalide, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Aleksandra Kuhar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 

 • Robert Modrijan, Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije  

 • Karl Destovnik, Centerkontura d.o.o.

 

Izzivi in priložnosti starajoče se družbe 

 

Moderatorka: Danica Hren, članica Častnega razsodišča Socialne zbornice Slovenije;

koordinator: Nebojša Golić, strokovna služba Socialne zbornice Slovenije

 • mag. Mateja Nagode, Direktorat za starejše, dolgotrajno oskrbo in deinstitucionalizacijo, Ministrstvo za solidarno prihodnost

 • Marjana Kamnik, Koroški dom starostnikov

 • Valerija Lekić Poljšak, Skupnost socialnih zavodov Slovenije

 • Zdenka Jan, Zveza društev upokojencev Slovenije 

 • Carmen Rajer, mag., Sekcija za socialno oskrbo na domu  

 • dddr. Andrej Pleterski, Društvo Srebrna nit - Združenje za dostojno starost 

DELOVNI OTOČEK IV.

DELOVNI OTOČEK V.

DELOVNI OTOČEK VI.

ODMOR S PRIGRIZKOM

11.00 – 11.30

11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.40

PODELITEV NAGRAD SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

Breda Božnik, predsednica Socialne zbornice Slovenije

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije

PODELITEV LICENC SUPERVIZORKAM IN SUPERVIZORJEM

 

mag. Danica Hrovatič, podpredsednica Sekcije za supervizorje Socialne zbornice Slovenije

mag. Carmen Šeruga, ambasadorka Socialne zbornice Slovenije

 

PODELITEV VERIFIKACIJSKIH LISTIN

mag. Barbara Goričan, Direktorat za socialne zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

Vilko Kolbl, mag., generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije

12.40 – 13.00

OBLIKOVANJE ZAKLJUČKOV XXIX. DNEVOV SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

  * Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 

** Sodelovanje ministra MDDSZ v usklajevanju.

LOKACIJA
bazen_jpg.jpg
PRENOČIŠČE IN NAMESTITEV

 

Nastanitev je možna v GRAND HOTELU BERNARDIN 5* ali HOTELU HISTRION 4 * ali HOTELU VILE PARK PREMIUM 3* ali HOTELU VILE PARK 3*. Rezervacijo in plačilo hotela uredite sami z booking službo hotela. Kontakt za rezervacije in plačilo stroškov hotela je booking služba hotela Bernardin, tel.: 05 690 70 00, e-pošta: booking@sava.si. Turistična taksa: 2,50 € po osebi na dan, prijavnina: 1,00 € na rezervacijo. Pri rezervaciji se obvezno sklicujte na rezervacijsko kodo »Dnevi Socialne zbornice«.

 

Hotel je sodobno urejen, prijeten za delo in bivanje. Cena vključuje:

 • nastanitev v izbranem tipu sobe z zajtrkom,

 • vstop v morski park Termaris,

 • brezplačni brezžični internet,

 • vstop v bazen in fitnes Spa Paradise (za goste GH Bernardin),

 • parkirišče.

Prihod v sobo (check in) je možen ob 15.00 uri na dan prihoda. Na dan odhoda (check out) mora biti soba izpraznjena do 11.00 ure.​

Ponudba za udeležence XXIX. Dnevov Socialne zbornice Slovenije

Navedena ponudba se nanaša na ceno storitve nočitev z zajtrkom za 1 osebo. 

KOTIZACIJA

KOTIZACIJA

Kotizacija vključuje stroške organizacije in izvedbe dogodka, gradivo, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori in kosilo. Plačate jo na podlagi računa, ki vam ga bomo izstavili najkasneje v 8. dneh po izvedbi dogodka. V kolikor se strokovnega posveta udeležite le en dan, znaša kotizacija 75 % celotne kotizacije.

Individualni člani zbornice             € 155,00 + DDV

 

Udeleženci kolektivnih članov      € 185,00 + DDV

 

Drugi                                                     € 205,00 + DDV

 

Upokojenci, študenti,                        € 70,00 + DDV

brezposelni in prejemniki

verifikacij           

UGODNOSTI

Izkoristite ugodnost prvih prijav. Bodite med prvimi!

Prvih 10 prijavljenih udeležencev na XXIX. Dneve Socialne zbornice Slovenije (na oba dneva) se dogodka udeleži po posebni, promocijski ceni. Popust za individualne člane zbornice znaša 25,00 €, za kolektivne člane 10,00 €, pri čemer velja popust le za enega udeleženca iz iste organizacije.

 

Popust prvih prijav velja izključno za člane Socialne zbornice Slovenije. Popusta prvih prijav ne morejo koristiti upokojenci, študenti, brezposelni, prejemniki verifikacijskih listin in prejemniki licenc za izvajanje supervizije.

 

Skupinski popust

Ob prijavi 3 udeležencev iz iste organizacije, vam kotizacijo za 4. udeleženca podarimo (3+1 gratis). Gratis kotizacija velja za nižjo ceno kotizacije strokovnega posveta.

 

Ugodnosti se med seboj ne seštevajo!

PRIJAVA

PRIJAVA

Zaradi nemotenega spremljanja programa dnevov zbornice prosimo gluhe, naglušne in gluhoslepe, da nas obvestijo o potrebi po tolmaču slovenskega znakovnega jezika in rezervaciji sedežev v prvih vrstah konferenčne dvorane. Hkrati vljudno prosimo tudi vse slepe in slabovidne ter ostale invalide, ki potrebujejo spremstvo od vhoda hotela do konferenčne dvorane, da nas obvestijo o morebitni potrebi po spremljevalcu.

 

Z vstopom v prostor, kjer se bodo odvijali XXIX. Dnevi Socialne zbornice Slovenije soglašate z opredeljenimi pogoji. Fotografiranje in/ali snemanje poteka skladno z veljavnim nacionalnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES. Fotografije in posnetki dogodka bodo objavljeni na spletni strani www.szslo.si in na zborničnem profilu Facebook. Fotografije se lahko uporabijo tudi za pripravo zbornika ali za namene promocije v različnih oblikah. Fotografije se bodo nanašale na dogodek in ne na posamezne udeležence.

Rok za prijavo je najkasneje do 29. septembra 2023.

bottom of page