top of page

PSP in uveljavljanje drugih storitev na CSD

KDAJ?

torek, 16. maj 2017,

od 9.00 do 15.30

KJE?

Izobraževalni center,

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana

Program

Tretji člen Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) določa, da obsegajo pravice iz socialnega varstva storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo (42. in 43. člen ZSV), izvajajo centri za socialno delo. ZSV določa postopek uveljavljanja storitev, ki pa je tudi takrat, kadar ga je CSD dolžan uvesti po uradni dolžnosti, drugačen od postopka izvrševanja javnih pooblastil. ZSV in pravilnik podrobneje določata storitve, za nudenje katerih si je CSD dolžan prizadevati, kadar izve za stiske otrok, družin in drugih posameznikov, ki potrebujejo njegovo pomoč. 

Pri delu CSD v praksi se pogosto pojavljajo dileme, kdaj CSD nudi storitve in kdaj izvaja javno pooblastilo pri razreševanju stisk uporabnikov oziroma kdaj naj bi nudil storitve in kdaj ukrepe, v čem in zakaj se ti postopki razlikujejo ter tudi kdaj, zakaj in kako jih sploh ločujemo, saj je cilj dela CSD vedno isti – nuditi pomoč ljudem v socialni stiski. CSD lahko to pomoč ustrezno nudi le, če dela v skladu z načeli strokovne doktrine na področju socialnega varstva in zna v vsakem konkretnem primeru jasno ločevati, kaj je v skladu s predpisi in strokovnimi načeli dolžan storiti (npr. svetovanje staršema, javno pooblastilo v primeru ogroženosti otrok …) ter kakšno pomoč lahko in pod kakšnimi pogoji še ponudi strankam za zmanjševanje njihovih stisk in težav.  

 

Na seminarju bodo predstavljeni konkretni primeri iz prakse, predvsem na primeru storitve prve socialne pomoči (PSP).

Predavateljica

Stanka Tutta, univ. dipl. sociologinja

PROGRAM
PREDAVATELJ
KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija

 

Kotizacija za individualne člane zbornice znaša 105 €, za kolektivne člane 130 €, za nečlane pa 155 €. DDV je že vštet. Študenti, brezposelne osebe in upokojenci imajo 25% popust. Račun vam bomo izstavili najkasneje v 8. dneh od izvedbe seminarja. Cena kotizacije vključuje stroške organizacije in izvedbe seminarja, gradivo, potrdilo o udeležbi ter okrepčilo med odmori.

 

Znesek kotizacije prosimo nakažite na naš poslovni račun po izstavljenem računu in NE PRED IZVEDBO seminarja.

 

ROK PRIJAVE: Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 12. maja 2017. Prijavite se lahko preko spletne strani Socialne zbornice Slovenije ali pošljete prijavnico v skenirani obliki, po pošti ali faxu. V primeru odpovedi udeležbe nam to sporočite vsaj dva dni pred seminarjem, sicer vam bomo zaračunali 50 % vrednosti kotizacije.

 

KONTAKTNA OSEBA:

 

mag. Anton KUSTEC,

Izobraževalni center,

tel.: 01/292-73-17,

fax: 01/292-73-11,

e-pošta: anton.kustec@szslo.si

Prijava

S podpisom te prijavnice izrecno dovoljujem, da Socialna zbornica Slovenije moje osebne podatke uporablja v skladu in na način, določen v 72. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur. l. RS št. 86/04 in 113/05) ter v skladu z določbami svojega Pravilnika o varovanju osebnih podatkov z dne 7.6.2007, to je za namene neposrednega trženja (zlasti za informiranje o organiziranih izobraževanjih, posvetih in drugih oblikah srečevanj in dejavnosti, ki jih opravlja in organizira zbornica z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev). Posameznik lahko pisno kadarkoli zahteva, da zbornica trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja.

IZOBRAŽEVALNI CENTER

SOCIALNE ZBORNICE SLOVENIJE

 

Ukmarjeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA

 

TEL.: +386 (0)1 292 73 17

FAX.: +386 (0)1 292 73 11

LOKACIJA
bottom of page